"culmination" vertalen - Zweeds

EN

"culmination" in het Zweeds

EN culmination
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

culmination
volume_up
kulmen {al.enk.}
Today’s vote was the culmination of a lengthy Parliamentary process.
.– Dagens omröstning var kulmen på en långdragen parlamentarisk process.
This is the culmination of a process which has, in my view, lasted six years.
Detta är kulmen på en process som ur mitt perspektiv har pågått i sex år.
Peace in Guatemala also marked the culmination of a process of pacification throughout Central America.
I och med freden i Guatemala nådde fredsprocessen i hela Centralamerika sin kulmen.
culmination (ook: centrepiece, climax, crown, extremity)
volume_up
höjdpunkt {comm. gen.}
For me, tonight will hopefully be the major culmination of the process.
För mig kommer denna kväll förhoppningsvis att bli höjdpunkten av denna process.
This excellent report by Mr Andersson is the culmination of a legislature of the European Parliament during which we have brought our agenda into line with the agenda of the citizens.
Detta utmärkta betänkande av Andersson är höjdpunkten på en av Europaparlamentets mandatperioder under vilken vi har bringat vår dagordning i samklang med medborgarnas agenda.
culmination (ook: climax)

Synoniemen (Engels) voor "culmination":

culmination

Voorbeeldzinnen voor "culmination" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFor me, tonight will hopefully be the major culmination of the process.
För mig kommer denna kväll förhoppningsvis att bli höjdpunkten av denna process.
EnglishThis is the culmination of the great liberation movement that took place in Eastern Europe.
Ett slutligt ställningstagande till skyddsklausulen bör inte göras i dag; det är alltför tidigt.
EnglishThe referenda were the culmination of a long and detailed negotiating process led by the United Nations.
Vi erkänner också de mycket positiva insatserna av Greklands och Turkiets regeringar.
EnglishThe referenda were the culmination of a long and detailed negotiating process led by the United Nations.
Folkomröstningarna var höjdpunkten på de långa och ingående förhandlingar som FN ledde.
EnglishThis turn of events is deplorable since it has a European subtext, and we will see its culmination on 6 July.
Dessa händelser är beklagliga då de har en koppling till EU, och kommer att kulminera den 6 juli.
EnglishThis threat is the culmination of two worrying trends.
Det här hotet gäller särskilt två oroväckande utvecklingar.
EnglishMr President, Mr Commissioner, the Lenz and Imbeni reports are an excellent culmination of this year.
Fru ordförande, herr kommissionär! Lenz- och Imbenibetänkandena utgör en utmärkt politisk avrundning av året.
EnglishIf we have come a long way, we have certainly still not reached the culmination of all the efforts we must make.
Är det så att vi verkligen har gjort detta, är det förvisso ännu inte slutet på alla ansträngningar vi måste göra.
EnglishMy first priority – and the overriding public purpose of my presidency – was the enlargement that has reached its culmination this week.
Detta skedde inte av en tillfällighet, det var en del av en strategisk politisk och administrativ plan.
EnglishIt is true, as Commissioner Patten said, that the EU-Russia Summit in the coming weeks will represent a culmination point.
Det är sant, som kommissionär Patten sade, att toppmötet mellan EU och Ryssland inom de närmaste veckorna utgör en kulminationspunkt.
EnglishIn contrast, under MAI, which is approaching its culmination in May, the audiovisual exception must be expressly guaranteed.
Nu, i MAI-avtalet, som närmar sig sitt igångsättande i maj, är det nödvändigt att uttryckligt garantera det audiovisuella undantaget.
EnglishIt also represents the culmination of a slow and progressive process of political and legal stratification and the institutionalisation of a new totalitarian organisation.
Enligt min mening skulle en ratificering av konstitutionen inte främja vare sig Polens eller Europas intressen.
EnglishThe events in the Baghdad cathedral are merely the culmination of a situation that we have been observing passively for far too long.
Det som hände i en kyrka i Bagdad är endast toppen av ett isberg av händelser som vi nu alldeles för länge bara passivt stått bredvid och observerat.
EnglishThis is not an isolated incident, but rather the culmination of persecutions of and attacks on Christians in majority Muslim countries.
Det här är inte en enstaka händelse, utan snarare en kulminering av förföljelser av och angrepp mot kristna i länder med övervägande muslimsk befolkning.
EnglishThat is what I wanted to tell you very briefly, by pointing out that the report that is presented to you today is both a culmination and a point of departure.
Detta var vad jag ville säga helt kort, och samtidigt påpeka att det betänkande som läggs fram i dag både är ett slutresultat och en utgångspunkt.
EnglishMr President, we are now witnessing the culmination of a long process, the results of which will have a major impact on human health and the environment.
Herr ordförande! Vi är nu inne i slutfasen på ett ärende som har tagit mycket tid, men som kommer att betyda mycket för människors hälsa och för vår miljö.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is very satisfying to see the culmination and conclusion of such an important report.
föredragande. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det är mycket tillfredsställande att se arbetet med ett sådant här viktigt betänkande fullbordas och avslutas.
EnglishThe culmination of the Russian crisis will have repercussions for issues such as nuclear safety and Union enlargement, especially regarding the Baltic countries.
Om den ryska situationen skärps har det allvarliga följdverkningar bland annat på kärnsäkerhetsfrågor och unionens utvidgning, framför allt när det gäller Baltikum.
EnglishThe second path open to the Cypriot electors is to reject what Mr de Soto has called the culmination of thirty years of striving for a political solution.
Den andra vägen som ligger öppen för de cypriotiska väljarna är att förkasta det som Alvaro de Soto har kallat höjdpunkten på trettio års strävande efter en politisk lösning.
EnglishIt is a European Council meeting that is the culmination of a whole series of actions and measures adopted by the European Union in recent months to combat the economic crisis.
Alla de åtgärder som Europeiska unionen har vidtagit de senaste månaderna för att bekämpa den ekonomiska krisen kulminerar i detta möte i Europeiska rådet.