EN

cramped {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "cramp":

cramp

Voorbeeldzinnen voor "cramped" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishVery often the size of the rearing unit is large, space is cramped, and disease can easily spread.
Mycket ofta är uppfödningsenheterna stora, utrymmena trånga och gynnsamma för spridning av sjukdomar.
EnglishSeparated from their mothers at birth, accommodated in cramped conditions and placed under stress, they suffer throughout their short lives.
Tätt packade, stressade och födda utan närhet till mamman genomlider de sina korta liv.
EnglishThese are small and cramped, measuring only 10.7 m.
Dessa är små och trånga, bara 10, 7 m2 .
EnglishThese are small and cramped, measuring only 10.7 m.
Dessa är små och trånga, bara 10, 7 m2.
EnglishI have seen examples of 50 illegally imported young orang-utans found hidden in cramped cages in private Thai zoos.
Jag har sett exempel på 50 olagligt importerade unga orangutanger som har hittats i trånga burar i privata djurparker i Thailand.
EnglishI have seen examples of 50 illegally imported young orang-utans found hidden in cramped cages in private Thai zoos.
Jag har sett exempel på 50 olagligt importerade unga orangutanger som har hittats i trånga burar i privata djurparker i Thailand.
EnglishThey end up herded together, living in cramped conditions in Ceuta or Melilla, for instance, two cities which are not far from their own country.
De samlas i massor i till exempel Ceuta och Melilla, städer som inte ligger långt från deras eget land.
EnglishThe political prisoners are being held in terrible conditions for they are either packed into cramped cells or kept in isolation.
De politiska fångarna hålls fängslade under oroväckande förhållanden - ihopträngda i trånga celler, isolerade utan hygien och läkarvård.
EnglishAs they must be available for the courts, they are held in committal prisons where conditions are cramped and unsanitary.
Eftersom de måste finnas tillgängliga för domstolarna, hålls de kvar på anstalter där förhållandena är ohygieniska och trångboddheten är ett faktum.
EnglishThis is why our share of world GDP continues to shrink and how my country has shackled itself to a cramped and confined regional bloc.
Det är därför som vår andel av världens BNP fortsätter att sjunka och många länder har klavbundit sig själva i ett trångt och slutet regionalt block.
EnglishToo many animals are transported in cramped conditions, without adequate food and water, without opportunities to turn round, to get out, to exercise on their journeys.
Allt för många djur transporteras i trånga utrymmen utan lämplig mat och vatten och utan möjlighet att vända sig, komma ut och röra sig under resan.
EnglishWhat the House needs to understand is that we in Poland and Central Europe feel too cramped for comfort whenever the superpowers of Western Europe and Russia shake hands over our heads.
Europaparlamentet måste förstå att vi i Polen och Centraleuropa sitter i en obekväm ställning när Västeuropas supermakter och Ryssland skakar hand över våra huvuden.