"blatant" vertalen - Zweeds

EN

"blatant" in het Zweeds

EN blatant
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

blatant (ook: abusive, bad, bearish, broad)
volume_up
grov {bn.}
We cannot accept such a blatant strategy.
Vi kan inte acceptera en så grov strategi.
The view of the Member States that not everything can be solved at European level is a blatant error.
Medlemsstaternas ståndpunkt att allt inte kan lösas på europeisk nivå är en grov missuppfattning.
Detaining these people indiscriminately in Sri Lanka is tantamount to a blatant violation of the norms of international law.
Att hålla dem godtyckligt fångna i Sri Lanka är en grov överträdelse av normerna enligt internationell rätt.
Blatant discrimination occurs in other countries such as Poland and Malta.
Uppenbar diskriminering förekommer i andra länder, som Polen och Malta.
This is blatant discrimination and runs contrary to the spirit of the European Union.
Detta är uppenbar diskriminering och strider mot Europeiska unionens anda.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
De är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
Its attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
Ett påfallande exempel är unionens hållning gentemot den turkiska regimen.
In this sector also more work needs to be done, because there is a blatant lack of coordination.
På detta område återstår också mycket att göra, för bristen på samordning är påfallande.
This was therefore a blatant infringement of the European citizens' fundamental right to equal access to information.
Detta var därför ett påfallande åsidosättande av EU-medborgarnas grundläggande rätt till lika tillgång till information.
blatant (ook: crying, egregious, flagrant, gross)
I consider that this is a blatant example of discrimination.
Jag anser att detta är ett flagrant exempel på diskriminering.
Its attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
Ett flagrant exempel är EU: s inställning till den turkiska regimen.
Its attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
Ett flagrant exempel är EU:s inställning till den turkiska regimen.
blatant
blatant (ook: barefaced, brazen)

Synoniemen (Engels) voor "blatant":

blatant

Voorbeeldzinnen voor "blatant" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe proposal would simply close a couple of these more blatant loopholes.
Förslaget borde helt enkelt stänga igen några av dessa mer flagranta kryphål.
EnglishEvents have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
Utvecklingen har tagit en dramatisk vändning och anklagelserna har varit grovt vinklade.
EnglishThere was a recent report in the press about a blatant case of discrimination.
Nyligen rapporterade pressen om ett uppenbart fall av diskriminering.
EnglishThis is one of the more blatant problems our citizens simply will not condone.
Detta tillhör de mest centrala problemen, frågor som allmänheten absolut inte kan acceptera.
EnglishAt best this is not transparent, at worst it is blatant hypocrisy.
I bästa fall är detta bristande insyn, i värsta fall är det ett grovt hyckleri.
EnglishThese were examples of the most blatant and horrific manifestation of racism and xenophobia.
De är exempel på de grövsta och värsta uttrycken för rasism och främlingsfientlighet.
EnglishThe problem of reproduction parts is therefore not as blatant as many would suggest.
Det finns således inte de självklara skäl som många pläderar för.
EnglishYet it seems to me that what is going on here is discrimination of the most blatant nature.
Trots det förefaller det mig att det som sker här är diskriminering av det grövsta slag.
EnglishWe call on you to do likewise and to stop this blatant coercion.
Vi uppmanar er att göra samma sak och sätta stopp för detta flagranta tvång.
EnglishIt is a blatant violation of international human rights laws.
Det är ett uppenbart brott mot internationella lagar om mänskliga rättigheter.
EnglishWe are talking about blatant and naked military intervention in an independent European country.
Det handlar om rått, uppenbart militärt ingripande i ett självständigt europeiskt land.
EnglishFinally, the resolution before us contains blatant contradictions.
Resolutionen framför oss innehåller slutligen flagranta motsägelser.
EnglishPoliticians are being arrested in a brutal and blatant manner or ridiculous charges are being made.
Politiker arresteras brutalt och hänsynslöst, och löjeväckande anklagelser riktas mot dem.
EnglishIn a word, the blatant inadequacy of the state with respect to essential governmental functions.
Med andra ord, statens uppenbara oförmåga att tillhandahålla grundläggande samhällsfunktioner.
EnglishWe oppose blatant attempts to renege on commitments which have been made to less developed countries.
Vi motsätter oss oblyga försök att smita ifrån de åtaganden man gjort gentemot MUL-länderna.
EnglishI believe that this a blatant display of total irresponsibility.
Jag anser att det är en uppvisning av absolut ansvarslöshet.
EnglishIn this connection, blatant violations are taking place in the application of EU structural funds in Latvia.
Flagranta överträdelser begås i samband med användningen av EU:s strukturfonder i Lettland.
EnglishUnfortunately, we have not always managed to stand up in the face of blatant violations of Czech rules.
Vi har olyckligtvis inte alltid lyckats stå på oss gentemot grova överträdelser av tjeckiska regler.
EnglishThe European Parliament recently debated a resolution concerning blatant human rights violations in Cuba.
Europaparlamentet debatterade nyligen en resolution om flagranta brott mot mänskliga rättigheter på Kuba.
EnglishExecutions are common, the Tibetans are oppressed and Taiwan is subject to blatant threats from Beijing.
Avrättningarna är talrika, tibetanerna förtrycks och Taiwan utsätts stundtals för påtagliga hot av Peking.