"although" vertalen - Zweeds

EN

"although" in het Zweeds

SV

EN although
volume_up
{voegwoord}

although (ook: albeit, even if, even though, if)
Although the sums are huge, they are nevertheless meagre compared to the problems.
Även om resurserna är stora är de ändå väldigt knappa i förhållande till problemen.
Although these deserve a special mention in the communication, they are not there.
Även om dessa förtjänar att särskilt nämnas i meddelandet finns de inte med.
Although it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
Även om EU försöker vara rationellt arbetar det också med utgångspunkt i symboler.
although (ook: albeit, though)
volume_up
fast {vw.}
Although this Regulation was adopted some years ago, it is not always implemented.
Fast denna förordning är gammal har den inte alltid tillämpats.
The threat of fundamentalism remains, although the AKP has adopted a reformist policy.
Hotet från fundamentalismen finns kvar fast AKP för en reformistisk politik.
Today, although mouthing commitment to democracy, it clings to the weapons of terror.
I dag håller de fast vid sina terrormetoder trots att de säger sig vara engagerade för demokratin.
although (ook: albeit, as, if, though)
However, although tobacco was prohibited, alcohol failed to get sufficient votes.
Men fastän tobak förbjöds fick alkohol inte tillräckligt med röster.
This is not just for economic reasons, although they also suggest the same course.
Detta har inte bara ekonomiska orsaker, fastän också dessa uttryckligen talar för det.
Although Mrs Palacio is not here today, I would be grateful for a response in writing.
Fastän de Palacio inte är här i dag skulle jag vara tacksam för ett skriftligt svar.

Voorbeeldzinnen voor "although" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
Där finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
EnglishThis, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
Detta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
EnglishAlthough I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
Trots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
EnglishI do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
Jag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.
EnglishAlthough the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
Om regeln om medfinansiering skall kunna behållas måste den förvisso anpassas.
EnglishAlthough I welcome the establishment of the courts I have a number of reservations.
Jag välkomnar upprättandet av domstolarna, men jag har ett antal reservationer.
EnglishAlthough we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
EnglishAlthough Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
Adam är inte närvarande, men jag vill tacka honom för ett väl genomfört arbete.
EnglishAlthough the environment is mentioned in paragraph 3, it comes off very badly.
Visserligen nämns miljön i punkt 3, men det leder nästan inte till någonting alls.
EnglishAlthough it is nonetheless lumbered with the visa procedure, it did not follow suit.
Trots att Grekland omfattas av visumkravet har man inte undertecknat något avtal.
EnglishHowever, although many people have Internet access these days, not everyone does.
Men trots att många människor idag har tillgång till Internet, så har inte alla det.
EnglishAlthough we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.
Trots att vi har talat om denna skatt under lång tid är det fortfarande bara prat.
EnglishEven this, although it really seems quite self-evident, was rejected by the Council.
Till och med detta, trots att det egentligen är självklart, avvisades av rådet.
EnglishAlthough there are several problematic issues, I will only mention one of them.
Det finns ett antal problematiska frågor, men jag kommer bara att nämna några av dem.
EnglishI shall now say something about each of those amendments, although very briefly.
Låt mig nu kortfattat säga något om vart och ett av dessa ändringsförslag.
EnglishAlthough telephone charges have gone down in many countries, not all charges have.
Trots att samtalspriserna i många länder har sjunkit, har alla priser inte gjort det.
EnglishAlthough we now have the euro, much remains to be done and we must press on.
Efter euron har allt blivit till tvingande nödvändighet, vi måste fortsätta framåt.
EnglishAlthough ratification is positive, the country does not respect these agreements.
Trots att ratificeringen är positiv, respekterar landet inte dessa avtal.
EnglishAlthough not all of the criteria have been met, the direction being taken is clear.
Samtliga kriterier har inte uppfyllts, men det går definitivt åt rätt håll.
EnglishI am voting in favour of this resolution, although it does not go far enough.
Jag röstar för denna resolution, trots att den inte går tillräckligt långt.