"to accept" vertalen - Zweeds

EN

"to accept" in het Zweeds

SV

"accept" in het Engels

volume_up
accept {comm. gen.}

EN to accept
volume_up
[accepted|accepted] {werkwoord}

1. algemeen

The Conservatives should accept the verdict of this report and address the issues.
De konservativa borde acceptera utslaget av betänkandet och åtgärda sakfrågorna.
Accept this Certificate Authority for Certifying software developers
Acceptera denna certifikatutfärdare som certifierare för programutvecklare
Parliament has to accept that EMU is going to proceed according to the timetable.
Parlamentet måste acceptera att EMU kommer att fortskrida enligt tidtabellen.
The Commission is therefore not in a position at this juncture to accept Amendment 46.
Kommissionen kan därför inte vid detta tillfälle godkänna ändringsförslag 46.
The Commission is regrettably unable to accept the amendments as worded.
Kommissionen kan tyvärr inte godkänna ändringsförslagen i deras nuvarande lydelse.
In conclusion, the Commission can accept compromise Amendments Nos 28 to 43.
Sammanfattningsvis kan kommissionen godkänna kompromissändringsförslag 28 till 43.
to accept (ook: to approve)
Unfortunately, the Commission cannot accept the rapporteur's amendments.
Kommissionen kan dessvärre inte godta föredragandens ändringsförslag.
Those amendments that we cannot accept or accept only in part relate to three main issues.
De ändringsförslag som vi inte kan godta eller endast delvis kan godta gäller tre huvudfrågor.
Lastly, the Commission could accept Amendment No 14 if it were worded differently.
Slutligen kan kommissionen godta ändringsförslag 14 om formuleringen skrivs om.
The Commission's recommendations echo those of ICCAT, and Parliament must accept them.
Kommissionens förslag motsvarar skyddskommissionens förslag och parlamentet bör anta dem.
The Commission was prepared to accept the common position for two reasons.
Kommissionen var beredd att anta den gemensamma ståndpunkten av två skäl.
I would therefore urge the Commission to accept this amendment.
Därför vill jag uppmana kommissionen att anta detta ändringsförslag.
to accept (ook: to admit, to embrace, to get, to greet)
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Men den kinesiska regeringen vägrar fortfarande i dag att ta emot min delegation.
These countries also have to accept the helping hand we are stretching out to them.
Dessa länder måste också ta emot den hjälpande hand vi räcker ut till dem.
All Member States must be strong and confident enough to accept criticism.
Alla medlemsstater måste vara starka och självsäkra nog att ta emot kritik.
The Union must accept the seriousness of the situation and make this fight a priority.
Unionen måste erkänna situationens allvar och prioritera den här kampen.
The Commission must accept the importance of agriculture.
Kommissionen måste erkänna jordbrukets betydelse.
The issue, Commissioner, is not whether Mr Milosevic will accept the outcome of the elections.
Frågan, herr kommissionär, är alltså inte om president Milosevic kommer att erkänna valresultatet.
Five Member States were unable to accept the Luxembourg Presidency proposals.
Fem medlemsstater kunde inte med det luxemburgska ordförandeskapets förslag.
A number of Member States simply cannot accept such cost-increasing proposals.
Den typen av kostnadshöjande förslag kan flera medlemsstater inte med på.
The Commission can accept to advance the date of phase-out from 2008 to 2006.
Kommissionen kan med att flytta fram avvecklingen från 2008 till 2006.
Believing in human rights means being ready to accept criticisms and working every day to strengthen respect for the freedoms that we all hold dear.
Att tro de mänskliga rättigheterna betyder att man är redo att godta kritik och att arbeta varje dag för att stärka respekten för de friheter som vi alla värderar så högt.
to accept
I wonder how many will accept that invitation.
Undrar hur många som vill tacka ja till det.
Tacka ja, Pinocchio.
If Mrs Borst cannot accept an invitation then naturally you must see whether she can come another time.
Om Borst inte kan tacka ja till en inbjudan så får man helt enkelt undersöka om hon inte kan komma vid någon annan tidpunkt.
to accept
volume_up
finna sig i {ww.} (acceptera en situation)
My hope is simply that the parties will accept the conclusions of Rambouillet.
Från den här positionen kan jag endast hoppas att parterna kommer att finna sig i slutsatserna från Rambouillet.
Även domstolen måste finna sig i ett sådant veto.
As a result of Agenda 2000, European farmers had to accept a EUR 5 billion reduction in their income.
Som resultat av Agenda 2000 fick jordbrukarna i Europa finna sig i ett inkomstbortfall på 5 miljarder euro.
to accept (ook: to receive)
Please accept this gift from the people of Poland.
Jag ber er att motta denna gåva från Polen.
They will accept the fact that these third-country airlines may receive substantial investment from European airlines.
De kommer att godta att dessa tredjeländers flygbolag kan motta betydande investeringar från europeiska flygbolag.
(GA) Mr President, I am happy to accept this report and will definitely vote in favour of it when it comes before Parliament.
Det gläder mig att motta detta betänkande, och jag kommer definitivt att rösta för när det går till omröstning i parlamentet.
to accept (ook: to receive)

Synoniemen (Zweeds) voor "accept":

accept

Voorbeeldzinnen voor "to accept" in het Zweeds

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
EnglishSo I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
Så jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
EnglishI accept, as you said, that the role of Member States in this matter is crucial.
Jag accepterar, som ni sade, att medlemsstaternas roll i denna fråga är avgörande.
EnglishAs regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
Vad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA:s ståndpunkt om ICC.
English   I fully accept what the Commissioner says about the changing circumstances.
   – Jag accepterar helt vad kommissionären säger om de ändrade omständigheterna.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Det så kallade tjänstedirektivet skulle kunna ha hjälpt till att förbättra detta.
English- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
– Förteckningen över prioriterade projekt i bilaga III måste godtas utan ändringar.
EnglishI also accept that people have fears and criticisms regarding this Constitution.
Jag accepterar också att många är rädda och kritiska när det gäller konstitutionen.
EnglishThey accept that at the moment, there is no serious threat to the EU industry.
De inser att det för närvarande inte finns något allvarligt hot mot EU-industrin.
EnglishI accept your explanation, Mr President; I accept the explanation of the President.
Herr talman! Jag godkänner er förklaring och jag godkänner talmannens förklaring.
EnglishWe also accept Amendment No 1, and I would like to refer to what Mr Bouwman said.
Vi godtar också ändringsförslag 1 och jag vill hänvisa till vad Bouwman sagt.
EnglishWe accept that an increasing number of EU citizens are demanding better services.
Vi accepterar att ett allt större antal EU-medborgare kräver bättre tjänster.
EnglishWe do not, however, accept the content of one of the amendments to the report.
Vi accepterar emellertid inte innehållet i ett av ändringsförslagen i betänkandet.
EnglishThe question is, do the Commission and Council accept their political priorities?
Frågan är om kommissionen och rådet accepterar sina politiska prioriteringar?
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Vi godtar inte minskad Europaanda eller en antieuropeisk agenda på grund av krisen.
EnglishI accept political responsibility for that; I was committed to the Treaty of Lisbon.
Jag tar politiskt ansvar för detta. Jag hade ett åtagande till Lissabonfördraget.
EnglishSo at present, the Commission is unfortunately unable to accept Amendment No 3.
Därför kan kommissionen dessvärre inte i nuläget ansluta sig till ändringsförslag 3.
EnglishIf this word 'comprehensive ' is incorporated, then I will accept the amendment.
Om detta ord " omfattande " tas med, då kommer jag att rösta för förslaget.