"tightly" vertalen - Tsjechisch

EN

"tightly" in het Tsjechisch

EN tightly
volume_up
{bijwoord}

tightly (ook: firmly, hard, rigidly, solidly)
So whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.
Cokoliv tedy zapříčiňuje ono rušení musí být nesmírně pevně spojeno s časovou kauzalitou.
By holding it tightly, I feel strangely more detached.
Tím, že ji držím pevně, se cítím překvapivě víc izolovaná.
In fact it's held so tightly in place that I can shake it, and the knife does not come off.
Vlastně je držen tak pevně na místě, že jím mohu třást, a nůž neodpadne.
tightly (ook: tautly, tensely)
tightly (ook: close, closely, hard, narrowly)
So for instance, here -- this suppression index is for 5,000 people picked in English books where there's no known suppression -- it would be like this, basically tightly centered on one.
Zde je například je index potlačení pro asi 5 000 lidí vybraných z anglické literatury, kde nebylo žádné známé potlačení, vypadá takto, v podstatě těsně vycentrované na jedné.
tightly (ook: hard)

Synoniemen (Engels) voor "tight":

tight

Voorbeeldzinnen voor "tightly" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI believe that simplification and greater control should be tightly linked.
Jsem přesvědčen, že zjednodušení a větší kontrola by měly jít ruku v ruce.
EnglishMadam President, UK pesticides were tightly controlled in 1985.
Vážená paní předsedající, pesticidy ve Spojeném království byly přísně kontrolované v roce 1985.
EnglishGood keywords can steer a tightly connected ad towards the right customers, boosting your clicks and CTR.
Proč je třeba se zabývat vztahem mezi textem reklamy a klíčovými slovy?
EnglishDeep-sea drilling licences must be tightly controlled.
Licence pro hlubokomořskou těžbu musí být důkladně kontrolovány.
EnglishIf you hold it too tightly, you crush it.
Když moc sevřeš dlaň, umačkáš ho.
EnglishI have a sense that, in Member States, we regulate the compliant particularly tightly and we do not keep a lookout for the potentially non-compliant.
Jsem si vědoma toho, že v členských státech se nařízení přísně dodržují a nepovolujeme jakékoli případné odchýlení.
EnglishThere is no reason why a tightly regulated but open market will not provide an equivalent, if not a higher, level of protection to citizens as any tightly controlled state monopoly.
Není důvod, proč by přísně regulovaný, ale otevřený trh neposkytoval občanům stejnou nebo větší ochranu než přísně regulovaný monopol.
EnglishAt the European Council, 17 members of the euro area and several other EU countries agree to participate in a new 'fiscal compact' and to coordinate their economic policies more tightly.
Na zasedání Evropské rady se 17 států eurozóny a některé další státy EU dohodly na podepsání nové fiskální úmluvy a na těsnější koordinaci svých hospodářských politik.
EnglishI went to Mellunmäki in Helsinki to talk about eurobonds, and when I said what they were the women clutched their handbags tightly and the men wondered whether they still had their wallets on them.
Jel jsem do čtvrti Mellunmäki v Helsinkách, abych mluvil o eurobondech, a když jsem řekl, o co jde, ženy sevřely své kabelky a muži se podívali, zda mají stále u sebe peněženku.