"strictly" vertalen - Tsjechisch

EN

"strictly" in het Tsjechisch

EN strictly
volume_up
{bijwoord}

strictly (ook: rigidly, rigorously, sternly)
· fourthly, illegal building on burnt land should be strictly prohibited;
· začtvrté, musí se přísně zakázat nepovolená výstavba na spálené půdě,
Turkey will be democratised if we talk to it clearly and strictly.
Demokratizace v Turecku proběhne, pokud s ním budeme mluvit jasně a přísně.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
Kromě toho se EU zavazuje uplatňovat na dovoz banánů přísně kontrolovaná cla.
strictly (ook: stringently, legalistic)
There are adequate regulatory solutions to this and these must be strictly complied with.
Existují přiměřená regulační řešení a těch se musíme striktně držet.
In such cases, the EU's various legal instruments must adhere strictly to these resolutions.
V těchto případech se musí různé právní nástroje EU striktně těchto usnesení držet.
There are no strictly defined kind of hierarchies.
Neexistují žádné striktně definované typy hierarchií.

Synoniemen (Engels) voor "strictly":

strictly
strict

Voorbeeldzinnen voor "strictly" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe Commission is right when it applies the rules on competition strictly.
Je v pořádku, jestliže Komise uplatňuje předpisy o hospodářské soutěži důsledně.
EnglishWe cannot use a health issue for purposes that strictly speaking have no relevance.
My nemůžeme použít otázku zdraví pro účely, které, upřímně řečeno, nemají žádnou váhu.
EnglishStrictly speaking, that is so, but why not reason as they do in Denmark?
Upřímně řečeno, je to tak, ale proč neargumentovat tak, jako argumentují v Dánsku?
EnglishI shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Proto se pokusím přesně dodržet řečnickou dobu, která mi byla přidělena.
EnglishMember States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
Je proto nutno důsledně sledovat soulad jednotlivých členských států s právem Společenství.
EnglishDisbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
Výdaje spojené výhradně se slibem činily v roce 2010 74 milionů EUR.
EnglishExtraordinary and exceptional help should be considered, strictly in these cases.
Měli bychom zvážit poskytnutí mimořádné a výjimečné pomoci, a to výhradně v těchto případech.
EnglishWe believe that we should devote ourselves to those issues that are strictly essential.
Jsme přesvědčeni, že bychom se měli věnovat takovým otázkám, které jsou nezbytně důležité.
EnglishThere is something not strictly rational about singling out seals for special treatment.
Ve vyčlenění tuleňů pro zvláštní režim je něco ne příliš racionálního.
EnglishI would like to mention that we must apply these requirements strictly to imported goods as well.
Připomínám ovšem, že tytéž požadavky musíme tvrdě vyžadovat i u dováženého zboží.
EnglishI believe we should not consider any criteria other than the strictly technical and legal.
Domnívám se, že bychom neměli brát v úvahu jiná než výhradně technická a právní kritéria.
EnglishDrinking water standards are strictly than water quality standards.
Normy pro pitnou vodu jsou přísnější než normy pro kvalitu vody.
EnglishThe SGP needs to be respected strictly, but I think it should be revised.
Pakt stability a růstu musí být důsledně dodržován, domnívám se však, že je rovněž třeba jej přezkoumat.
EnglishCriminal law is a strictly national preserve and must remain so.
Trestní právo je věcí čistě vnitrostátní a takové musí zůstat.
EnglishHowever, the use of antimicrobials should be limited to cases where it is strictly necessary.
Používání antimikrobiálních látek by však mělo být omezeno pouze na případy, kdy je to nezbytně nutné.
EnglishThey must confine themselves to what is strictly necessary to ensure the protection of consumers/passengers.
Musí se omezit na to, co je nezbytně nutné pro zajištění ochrany spotřebitelů/cestujících.
EnglishIn the field of trade, too, it seems to me the draft recommendation has not been worded strictly enough.
Rovněž mám dojem, že ani v oblasti obchodu nebyl návrh doporučení formulován dostatečně jasně.
EnglishOn the strictly financial response raised by Mr Titley and Mr Duff, I am in full agreement with them.
Pokud se týká čistě finanční reakce, o níž se zmínili pan Titley a pan Duff, tak s nimi zcela souhlasím.
EnglishAnyway, he was a photographer and a street educator, and he always taught us to obey the law very strictly.
Pro mě to byl fotograf, sociální pracovník, který nás vždy učil, abychom ctili a dodržovali zákony.
EnglishI am going to adhere absolutely strictly to the Rules of Procedure.
Hodlám se naprosto přesně držet jednacího řádu.