"near" vertalen - Tsjechisch

EN

"near" in het Tsjechisch

CS

EN near
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

near (ook: close, imminent, nearby, proximal)
We are almost surrounded by sources of gas: North Africa, the Near East, Central Asia and Russia.
Jsme takřka obklopeni zdroji plynu: severní Afrika, Blízký východ, střední Asie a Rusko.
It is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Očekává se, že v blízké budoucnosti bude možno dosáhnout přesnosti až 45 centimetrů.
Do you think it is likely that they will be released in the near future?
Myslíte si, že je pravděpodobné, že budou v blízké budoucnosti propuštěni?
near (ook: next-door)

Voorbeeldzinnen voor "near" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Není to jen Rusko, kdo o těchto zemích přemýšlí jako o "blízkých sousedech".
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Stavová oblast v dolní části přehrávače (poblíž ovládacích prvků pro přehrávání)
EnglishThese are the modules that we urgently want to see in the very near future.
To jsou moduly, kterých bychom se chtěli určitě dočkat v nejbližší budoucnosti.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Očekává se, že v blízké budoucnosti bude možno dosáhnout přesnosti až 45 centimetrů.
EnglishThis is one of the biggest shoe factories, the Yuyuan shoe factory near Shenzhen.
Toto je jedna z největších továren na boty, Yuyuanská továrna na boty poblíž Shenzhenu.
EnglishLet's say you're Unilever and you want to make detergent in a factory near Liverpool.
Řekněme, že jste Unilever a chcete vyrobit prací prášek v továrně poblíž Liverpoolu.
EnglishProbably, one of these numbers is going to have to get pretty near to zero.
Pravděpodobné řešení bude takové, ve kterém jeden z členů bude témě nulový.
EnglishComparative circumstances will be different in the near future, but perhaps even today.
Komparativní podmínky budou v blízké budoucnosti, možná však i dnes, odlišné.
EnglishBaseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
Její koncentrace je téměř nulová, bez nějakého stimulu, který by ji uvolnil.
EnglishNow 20 000 citizens face forced evictions from the Hatcliffe Extension near Harare.
Dnes čelí nucenému vystěhování 20 000 občanů z osady Hatcliffe Extension poblíž Harare.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
ve stavové oblasti v dolní části přehrávače (v blízkosti ovládacích prvků přehrávání),
EnglishSo I took this system to a trade show in Versailles near Paris in late November 1990.
Přihlásil jsem to tedy na veletrh ve Versailles poblíž Paříže ke konci listopadu 1990.
EnglishI hope that the European Commission will take up this initiative in the very near future.
Doufám, že Evropská komise začne tuto iniciativu uskutečňovat již velmi brzy.
EnglishWe know that, in the near future, the EU will need rising numbers of immigrant workers.
Víme, že v dohledné době bude EU potřebovat stále více pracovníků z řad přistěhovalců.
EnglishMany will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.
Mnozí se budou stěhovat dále na venkov a dojíždět do práce do blízkosti měst.
EnglishMany of you know that he was deaf, or near profoundly deaf, when he wrote that.
Mnozí z vás vědí, že byl hluchý, nebo téměř hluchý, když ji napsal.
EnglishIts history is marked by its location near Europe’s frontier with Asia.
Jeho dějiny jsou poznamenány polohou země v blízkosti pomezí Evropy a Asie.
EnglishDoing so converts the contact into a format that does not work with People Near Me.
Pokud tak učiníte, kontakt se změní na formát, který nefunguje se službou Lidé v mém okolí.
EnglishDo you think it is likely that they will be released in the near future?
Myslíte si, že je pravděpodobné, že budou v blízké budoucnosti propuštěni?
EnglishI am now considering initiatives in this area that could be taken in the near future.
Nyní zvažuji, které iniciativy v této oblasti by mohly být v blízké budoucnosti zavedeny.