"loss" vertalen - Tsjechisch

EN

"loss" in het Tsjechisch

EN loss
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

It would be the world's loss, but a bigger loss to China.
Byla by to ztráta pro celý svět, ale ještě větší ztráta pro Čínu.
Her loss is not just Pakistan's but is a loss to the whole world.
Její ztráta není ztrátou jen pro Pákistán, ale také pro celý svět.
I believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Domnívám se, že je to ztráta nejen pro tohoto kandidáta, ale i pro EU.
loss (ook: failure)

Voorbeeldzinnen voor "loss" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
To nás přivádí k druhé predispozici, kterou ekonomové nazývají averzí ke ztrátě.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Stále častější jsou případy ztráty zaměstnání a ženy se stávají stále chudšími.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
Strach a zarputilost tohoto diktátora mohou Bělorusko dovést ke ztrátě svrchovanosti.
EnglishLiterally: leaking, here: loss of urine control, unintentional passing of urine.
Vniknutí organizmů zapříčiňujících nemoc do organizmu a jejich rozmnožení.
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Chudoba je také stav mysli spojený se ztrátou důstojnosti a pocity ponížení.
EnglishEvery one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
Jeden z pěti Evropanů bude zasažen onemocněním, které způsobuje ztrátu paměti.
EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Takže nikoho nepřekvapí, že ani nebyla žádná účinná léčba nedoslýchavosti.
English(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
(NL) Pane předsedající, nemůžeme si dovolit ignorovat ztrátu biodiverzity.
EnglishLoss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
Ztrátu nebo poškození zavazadel bude možné kompenzovat až do výše 1 200 EUR.
EnglishOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
EnglishThey aim to make driving easier and reduce the risk of loss of concentration.
Řidičům by měly také usnadnit obsluhu vozidla, snižovat nebezpečí ztráty koncentrace.
EnglishThe second, possibly more deeply held sentiment was that there was a loss of values.
Druhým, možná hlouběji usazeným míněním, bylo, že dochází ke ztrátě hodnot.
EnglishConversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
A naopak, upřednostňování těch druhých by znamenalo významnou ztrátu tváře.
EnglishThis will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.
To nevyhnutelně zapříčiní odchod nadaných lidí z Londýna do zemí mimo EU.
EnglishOn the other hand, these political steps should not lead to the loss of national identity.
Na druhé straně by tyto politické kroky neměly vést ke ztrátě národní identity.
EnglishConsequently, this has caused a loss of 2 billion forints to the Hungarian poultry sector.
To následně způsobilo maďarskému drůbežářství ztrátu ve výši 2 miliard forintů.
EnglishWe deplore the loss of life and make the prevention of any further such losses a priority.
Litujeme ztrát na životech a je naší prioritou předejít dalším takovým ztrátám.
EnglishThe loss of human lives was coupled with the destruction of most civilian infrastructure.
Ztráty na životech byly doprovázeny zničením většiny civilní infrastruktury.
EnglishHowever, unless it speaks with one voice, this will result in loss of credibility.
Pokud ale nehovoří jedním hlasem, vyústí to ve ztrátu důvěryhodnosti.
EnglishAll executive pay with a bonus component should also have a loss component.
Veškeré platy vedoucích pracovníků obsahující složku prémií musí také mít složku snížení.