"examination" vertalen - Tsjechisch

EN

"examination" in het Tsjechisch

EN examination
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

A medical examination established 34 injuries sustained from the thugs in police uniforms.
Zdravotní prohlídka odhalila 34 zranění způsobených hrdlořezy v policejních uniformách.
examination (ook: assay, audition, exam, probation)

Synoniemen (Engels) voor "examination":

examination

Voorbeeldzinnen voor "examination" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis year, for example, we will begin the examination of the Energy Roadmap 2050.
V letošním roce se například začneme podrobně zabývat energetickým plánem do roku 2050.
EnglishI am glad Parliament has finally initiated an in-depth examination of this issue.
Jsem ráda, že Parlament konečně zahájil důkladné prozkoumání této otázky.
EnglishThere will be implications that will require careful examination by regulators.
Určitě se objeví důsledky, které si budou od regulačních orgánů žádat pečlivou kontrolu.
EnglishWe shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
Budeme čekat na výsledky tohoto zkoumání a potom vyvodíme své politické závěry.
EnglishThe report should be sent to the International Criminal Court in The Hague for examination.
Tato zpráva by měla být zaslána k prozkoumání Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu.
EnglishI wish to present two proposals relating to the examination of the next budget, therefore.
Chci tedy představit dva návrhy vztahující se ke zkoumání dalšího rozpočtu.
EnglishWe have noted your request and will pass the matter on for examination.
Váš požadavek jsme zaznamenali a předáme celou záležitost k posouzení.
EnglishThe Commission received nine offers and is currently undertaking a technical examination of them.
Komise obdržela devět nabídek a v současné době je posuzuje z technického hlediska.
EnglishWe therefore call for a wider examination of the causes of this conflict.
Proto nabádáme k rozsáhlejšímu prozkoumání příčin tohoto konfliktu.
EnglishImportantly, the revised directive also requires the EU to conduct a scientific examination.
Co je však důležité, revidovaná směrnice také požaduje, aby EU provedla vědecké testování.
EnglishI also appreciate the international approach to the topic and the examination of global challenges.
Také oceňuji mezinárodní přístup k tématu a prozkoumání globálních problémů.
EnglishWe cannot, in addition, avoid a further examination of the legislative instruments used in Europe.
Nemůžeme se totiž vyhnout dalšímu přezkumu legislativních nástrojů používaných v Evropě.
EnglishLet us say this frankly - the examination result is partially good.
Řekněme si to otevřeně - výsledek této zkoušky je relativně dobrý.
EnglishEight amendments have been tabled for this final examination in plenary.
K závěrečnému posouzení na plenárním zasedání byly předloženy čtyři pozměňujicí a doplňující návrhy.
EnglishSuch an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Takový přezkum s výhodou zpětného ohlédnutí je velmi poučný.
EnglishThey will, naturally, be relocated around the country pending legal examination of their case.
Budou přirozeně rozvezeni po celé zemi, dokud nebude dokončeno právní posouzení jejich případu.
EnglishWe will continue to monitor the situation, pending the examination of the decree by the Italian Parliament.
Do doby, než italský parlament toto nařízení posoudí, budeme situaci nadále sledovat.
EnglishThe Commission has taken this decision after a thorough examination and in-depth internal debate.
Komise toto rozhodnutí přijala po důkladném prozkoumání celé věci a po detailní interní debatě.
EnglishThe link between the report under examination and the first European Maritime Day celebration is pleasing.
Spojení mezi touto zprávou a prvním Evropským námořním dnem je potěšující.
EnglishA detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
Je potřeba důkladně prozkoumat fungování trhu s CDS.