EN calm
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
V Al-'Ajúnu je nyní opět klid, i když pod povrchem jde stále cítit napětí.
The European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
Evropská unie musí udělat maximum pro to, aby pomohla zajistit, že převládne klid a opatrnost.
This would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
To vrátí důvěru, uvolní krizi a znovu přinese klid na finanční trhy.
calm (ook: windless)

Voorbeeldzinnen voor "calm" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety.
A je možná těžší než kdy dřív zůstat v klidu, vyhnout se kariérní úzkosti.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Pane předsedající, uvidíme, zda dokáži vnést trochu klidu do této divoké rozpravy.
EnglishIn this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
V této vzrušené rozpravě volají členové Evropské lidové strany (PPE) po klidu a rozumu.
EnglishI therefore believe that this strategy shows composure, and is calm and lucid.
Proto jsem přesvědčen, že tato strategie ukazuje vyrovnanost a že je klidná a přehledná.
EnglishI would like to call upon all those involved and appeal to them for reason and calm.
Obracím se na všechny zúčastněné strany s výzvou k rozumnosti a klidu.
English(FR) Mr President, I would also like to make a comment about calm and order in our work.
(FR) Pane předsedající, také bych se ráda vyjádřila ke klidu a pořádku při naší práci.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Musíme nyní vše zklidnit a přestat neustále zmiňovat vážnost krize.
EnglishSo I hope our debate will be calm and pragmatic and not an ideologically based debate.
A tak doufám, že naše projednávání bude klidné a pragmatické a nebude mít ideologický základ.
EnglishSo, to the UK and to Poland I say, 'Calm down and accept it'.
Proto Spojenému království a Polsku vzkazuji: "Uklidněte se a přijměte ji".
EnglishNow, if you look at the high sea, there might be beautiful, calm ocean, like a mirror.
Přecházíte mezi povznesením a depresí, není tam žádná hloubka.
EnglishLet us calm down and, Graham, let us not insist that those responsible be thrown out.
Uklidněme se a Grahame, nechtěj po nás, abychom je vyhodili.
EnglishI think that we should send a message of calm and stability to the agricultural sector at this time.
Myslím si, že bychom nyní měli zemědělskému odvětví vyslat zprávu o klidu a stabilitě.
EnglishI believe this is the only way of addressing this issue in a calm and responsible way.
Domnívám, se že je to jediný způsob, jak k této záležitosti přistoupit klidným a zodpovědným způsobem.
English(DE) Mr President, Mr Barroso, Mr Reinfeldt, your calm and steady Presidency was a success.
(DE) Pane předsedo, pane Barroso, pane Reinfeldte, vaše klidné a pevné předsednictví bylo úspěchem.
EnglishCaptain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Rozhodnutí kapitána Camary nekandidovat ve volbách by mohlo umožnit opětovné uklidnění situace.
EnglishCurrent economic conditions call for calm and sensible action.
Současné ekonomické podmínky vyžadují umírněnou a rozumnou činnost.
EnglishOur first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Naší prvořadou odpovědností je vyzývat ke klidu a dialogu.
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
To je past, kterou na nás připravuje a vše, co můžeme udělat, je říci oběma stranám: "Uklidněte se!"
EnglishThe idea here is to train attention to create a quality of mind that is calm and clear at the same time.
Hlavní úmysl je procvičit pozornost a vytvořit tak mysl, která je klidná a čistá zároveň.
EnglishIn other words, we need a stronger Europe and a calm period of consolidation in the years ahead.
Jinými slovy, v příštích letech budeme potřebovat silnější Evropu a klidné období na konsolidaci.