"besides" vertalen - Tsjechisch

EN

"besides" in het Tsjechisch

EN besides
volume_up
{bijwoord}

besides (ook: even, still, yet, more)
And I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at.
A k tomu se bojím ještě mnoha dalších věcí, které by lidi ani nenapadly.
What else did the Council do besides sanctions?
Co dalšího kromě sankcí Rada ještě udělala?
They exempt undertakings affected by international competition from regulations on energy generation and much more besides.
Podnikům, které jsou dotčeny mezinárodní konkurencí, udělují výjimky z předpisů o výrobě energie a kromě toho ještě mnoho jiného.
besides (ook: furthermore)
Besides, if the Romanians are 'corrupt', who was it who 'corrupted' them?
Kromě toho pokud jsou Rumuni "zkorumpovaní", kdo je tedy "zkorumpoval"?
Besides, I am in general very critical of the use of the Flexibility Instrument.
Kromě toho jsem k využití nástroje pružnosti obecně velmi kritický.
Besides, I want minimum harmonisation, not maximum harmonisation.
Kromě toho chci minimální harmonizaci, nikoli maximální harmonizaci.
besides
besides
Besides, if we are completely fair, the evaluation is already quite dated.
Mimo to, budeme-li zcela upřímní, hodnocení již vůbec není aktuální.
besides (ook: furthermore, at that)
besides
Besides, the issue arises concerning the dependency of rating agencies.
Vedle toho se objevuje otázka závislosti ratingových agentur.
Besides, women's salaries are of crucial importance in the family.
Vedle toho jsou platy žen velmi důležité v rámci rodiny.

Synoniemen (Engels) voor "besides":

besides

Voorbeeldzinnen voor "besides" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Tyto znalosti jsou navíc rovněž důležité pro obrannou a bezpečnostní politiku.
EnglishBesides, it is imperative that citizens, as consumers, be better informed.
Navíc je nevyhnutelné, aby občané, jako spotřebitelé, byli lépe informovaní.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Jsou zde stovky mrtvých, jejichž smrti litujeme, a také mnoho raněných.
EnglishBesides, this proposal will allow for more effective cooperation between police forces.
Navíc tento návrh umožní účinnější vzájemnou spolupráci policejních sil.
EnglishBesides, only large Member States will benefit from a pan-European list.
Celoevropská kandidátka navíc bude výhodná pouze pro velké členské státy.
EnglishWe need some more ridiculous things besides "The Cabinet of Natural Curiosities."
Potřebujeme něco směšnějšího než "Katalog přírodních kuriozit".
EnglishThose who were still around in school, besides the people who had dropped out.
Klíčová část této studie bylo, že také ti učitelé byli napáleni.
EnglishGoogle won't use this number for anything else besides account verification.
Společnost Google toto číslo použije výhradně jen k ověření účtu.
EnglishBesides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
S politikou appeasementu má ostatně Evropa své neblahé zkušenosti.
EnglishBesides, I consider it unnecessary and costly to establish new structures.
Navíc považuji vytváření nových systémů za zbytečné a nákladné.
EnglishBesides, I do not think that the issue with Russia is a difficult issue.
Navíc se nedomnívám, že problém s Ruskem je problémem obtížným.
EnglishBesides, Greece must also be ready to take its fate in its hands.
Řecko navíc již musí být připraveno vzít svůj osud do vlastních rukou.
EnglishBesides, we began to address the gas issue in mid-December, during the French Presidency.
My jsme ostatně otázky plynu začali řešit už v polovině prosince během francouzského předsednictví.
EnglishBesides, it is not rocket science: vehicle manufacturers must recoup their design costs somewhere.
Ostatně to přeci není jednoduchá hra: výrobci automobilů musí své náklady získat někde zpátky.
EnglishBesides, I hope that the change to this role will also be reflected in the structure of the UN Security Council.
Doufám, že změna této role se projeví také ve struktuře Rady bezpečnosti OSN.
EnglishBesides, the costs of the project which has been scheduled for Brussels are running totally out of control.
Navíc náklady na tento projekt, který se plánuje pro Brusel, se zcela vymykají kontrole.
EnglishBesides, if symbols were as marginal as their opponents say, then why bother to oppose them?
Pokud by navíc symboly byly tak nedůležité, jak jejich odpůrci tvrdí, proč se obtěžovat s vystupováním proti nim?
EnglishWe know about cheating on the lottery and much more besides.
Víme o podvádění v loteriích a mnoha dalších věcech.
EnglishBesides, 14 years in this Chamber were not spent in vain.
Ostatně čtrnáct let v této sněmovně nebylo marných.
EnglishBesides, we live so close to one another that there is almost no barrier to our understanding of each other already.
Mimoto žijeme v tak velké vzájemné blízkosti, že téměř neexistují překážky pro vzájemné porozumění.