"adverts" vertalen - Tsjechisch

EN

"adverts" in het Tsjechisch

CS

EN adverts
volume_up
{meervoud}

adverts (ook: ads, advertisements, commercials)
The same applies, of course, to adverts about men.
Totéž se samozřejmě vztahuje i na reklamy o mužích.
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Všichni koneckonců také víme, že reklamy dokážou obzvláště účinně nabádat mladé lidi ke konzumaci.
I also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
V době, kdy tam došlo k veřejnému kamenování, umožnili jsme reklamy této andělské zemi.
adverts (ook: advertisements)

Voorbeeldzinnen voor "adverts" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
Je také skličující, že dokonce i vysílání pro děti může být přerušováno reklamou.
EnglishTherefore I do not believe we should interfere in any way with the content of adverts.
Proto si nemyslím, že bychom měli jakkoliv zasahovat do obsahu reklam.
EnglishThey do not let the adverts stop them from simply becoming independent.
Nedovolí prostě reklamě, aby jim zabránila stát se nezávislými.
EnglishIt is also important to raise awareness of harmful adverts that deliberately encourage overeating.
Důležité je rovněž více informovat o škodlivé reklamě, která záměrně podporuje přejídání.
EnglishAccording to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
1 musí být slovenština použita v textech inzerátů, ať už veřejných nebo soukromých. Podle čl.
EnglishOf course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Samozřejmě chceme chránit děti před reklamami, které mimo jiné podněcují k násilí a sexismu.
EnglishFrom the outset we urged putting an end at last to the misleading adverts offering absurdly low air fares.
Na začátku jsme se snažili jednou provždy skoncovat se zavádějícími reklamami, které nabízely absurdně nízké ceny letenek.
EnglishYou never see them in the adverts.
V reklamách je však nikdy nespatříte.
EnglishThat is the message in the television adverts the European Union itself is having shown in all 27 Member States as part of a big anti-smoking campaign.
Toto poselství totiž vysílá sama Evropská unie v televizních spotech, které běží ve všech 27 členských státech v rámci rozsáhlé kampaně proti kouření.
EnglishIt is also essential, in my opinion, to safeguard the most vulnerable categories and reinforce education and information, increasing the transparency of adverts.
Je také podle mého názoru nezbytné ochraňovat nejzranitelnější kategorie osob a posílit vzdělávání a informace, zlepšit transparentnost inzerce.
EnglishThe energy performance indicator from the building's energy performance certificate must be included in adverts for selling or renting the building or part of it.
Ukazatel energetické náročnosti budovy, uvedený v osvědčení o energetické náročnosti budovy, musí být součástí inzerátů na prodej či pronájem budovy nebo její části.
EnglishAccording to Article 8(6), adverts must appear first and larger in the national language, or the letters must be at least as big as those in the text in the second language.
8 odst. 6 se musí inzerát v národním jazyce objevit jako první a musí být větší, nebo musejí být písmena alespoň stejně velká, jako jsou písmena textu v druhém jazyce.