"to accumulate" vertalen - Tsjechisch

EN

"to accumulate" in het Tsjechisch

EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {werkwoord}

volume_up
So we are able to look into three or four possible sources and to accumulate them.
Jsme tedy schopni využít tři nebo čtyři další zdroje a tyto zdroje akumulovat.
That is why it would be wise to invest in the social spheres which in the future would help accumulate intellectual capital and would ensure an increase in productivity.
Proto by bylo moudré investovat do společenských oblastí, které by v budoucnosti pomohly akumulovat intelektuální kapitál a zajistily růst produktivity.
The economy grows, government accumulates more resources, and the government can invest in infrastructure -- rather than infrastructure being a cause for economic growth.
Ekonomika roste, vláda akumuluje stále více zdrojů, které pak může investovat do infrastruktury – spíše než že by infrastruktura byla příčinou ekonomického růstu.
to accumulate (ook: to stack)
And so maybe if we lived 200 years, we could accumulate enough skills and knowledge to solve some problems.
A možná kdybychom žili 200 let, mohli bychom nahromadit dostatek dovedností a vědomostí pro řešení některých problémů.
It jeopardises people's relationships, work and health and, in no time at all, they can accumulate thousands of euros in debt.
To ohrožuje vztahy mezi lidmi, práci a zdraví a tito lidé mohou za velmi krátkou dobu nahromadit tisíce EUR dluhu.

Voorbeeldzinnen voor "to accumulate" in het Tsjechisch

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Ve skutečnosti skýtá životní prostředí novou příležitost ke kumulaci kapitálu a zisku.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Takže založíte chladné místo, kde se mohou tvořit mraky, a máte stromy na spouštění deště.
EnglishEurope has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Evropa odjakživa byla kontinentem, který se pyšnil svobodou lidí shromažďovat znalosti.
EnglishYou accumulate knowledge throughout your life in memories.
Celý svůj život hromadíte poznání v podobě vzpomínek.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Vývoj v této oblasti je ovšem často nepředvídatelný. Napětí se stupňuje a vyvstává zde spousta nedorozumění.
EnglishIf you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Pokud používáte digitální fotoaparát pravidelně, brzy v počítači nashromáždíte stovky nebo tisíce obrázků.
EnglishIf we speculate a little on the agriculture budget now, we will accumulate on the health budget of the future.
Jestliže se trochu zamyslíme nad současným rozpočtem na zemědělství, budeme tím střádat na budoucí rozpočet na zdravotnictví.
EnglishMany such substances accumulate in the body.
Mnohé takovéto látky se v těle hromadí.
EnglishThe European Institute of Technology must first and foremost be in a position to accumulate large amounts of private funding.
Evropský technologický institut musí být na prvním místě v pozici, díky níž nahromadí velké sumy financí ze soukromých zdrojů.
EnglishIt is no coincidence, in fact, that more harmful gases accumulate in the air as a result of deforestation than can be attributed to transport, for instance.
Není náhodou, že se v ovzduší hromadí více škodlivých plynů v důsledku odlesňování než vinou například dopravy.
EnglishMoreover, immigrants will be able to accumulate periods of presence on European territory in order to obtain the status of long-term resident.
Přistěhovalci navíc budou moci kumulovat doby pobytu na evropském území, aby získali status dlouhodobě pobývajících rezidentů.
EnglishUnless the state plays an active and not just a formal role, this problem will remain truly intractable and the petitions from defrauded victims will accumulate.
Bez aktivní a nejen formální role státu je tento problém skutečně neřešitelný a petice podvedených obětí budou přibývat.
EnglishEconomic and financial groups continue to accumulate enormous profits, unemployment continues to spread, and millions of workers are becoming poorer as they work.
Hospodářské a finanční skupiny nadále kumulují obrovské zisky, nezaměstnanost se stále šíří a milióny pracovníků chudnou, protože pracují.
English1 December 2008 is the 20th anniversary of International AIDS Day, but little changes except the lives that accumulate, that go past and are destroyed.
Dne 1. prosince 2008 si připomeneme 20. Mezinárodní den AIDS, ale změnilo se toho jen málo, vyjma rostoucího počtu životů, které plynou, a jsou ničeny.
EnglishIt is an important sign that any future problems will not be allowed to accumulate, and that the 20-year wait will end with the signature of the Treaty of Accession.
Je to důležitým znamením toho, že jakékoli budoucí problémy se nebudu moci hromadit a že dvacetileté čekání skončí podpisem smlouvy o přistoupení.
EnglishAll day he would ask many questions to his boss to learn, to accumulate more and more knowledge, and at night, when no one was looking, he'd put his experience to practice.
Celé dny se vyptával svého šéfa, aby načerpal co nejvíce vědomostí. ~~~ A v noci, ukryt před zraky ostatních, zkoušel vše, co se během dne naučil.
EnglishAs protectionist and liberalising measures accumulate, a situation will arise in which they are mutually exclusive and will have no effect on world trade.
Hromaděním protekcionistických a liberalizujících opatření dojde k situaci, kdy se tato opatření budou vzájemně vylučovat a nebudou mít na světový obchod žádný dopad.
EnglishThe internal debts of small and medium-sized enterprises accumulate, giving rise to an economic poison in the form of invoices with long payment periods which are hard to enforce.
Kumuluje se vnitřní zadlužení malých a středních firem a vzniká ekonomický jed v podobě faktur s dlouhou splatností a obtížnou vymahatelností.
EnglishBut the difference is that these cultures never expand, never grow, never accumulate, never become combinatorial, and the reason is because there is no sex, as it were, there is no exchange of ideas.
Ale rozdíl je, že se tyto kultury nikdy nerozšíří, nikdy neporostou, nikdy nebudou hromadit bohatství a nikdy nezačnou kombinovat.
EnglishThe difference is that it was approached firstly by putting into place the necessary infrastructural works to accumulate sand naturally and prevent its erosion.
Rozdíl je v tom, že k tomu bylo přistupováno nejprve tak, že byla vytvořena potřebná infrastruktura, aby byl písek hromaděn přirozenou cestou a aby se zabránilo jeho erozi.