"the steering" vertalen - Roemeens

EN

"the steering" in het Roemeens

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "the steering" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "the steering" in Roemeens

the voornaamwoord
steering zelfstandig naamwoord
steer zelfstandig naamwoord
Romanian
to steer werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "the steering" in het Roemeens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
Ştiu prea bine acest lucru, deoarece am fost responsabil de orientarea cu privire la OPCVM în 2001.
EnglishThe High Representative, a representative from the Council and myself met the steering group this morning.
Înalta Reprezentantă, un reprezentant al Consiliului și cu mine ne-am întâlnit cu grupul director în această dimineață.
EnglishAllow me to mention some other things that I believe are very important for steering Europe through the crisis.
Permiteţi-mi să menţionez alte câteva lucruri pe le consider foarte importante pentru a direcţiona Europa în perioada de criză.
EnglishParliament's President has been invited to nominate four members to the steering board, and we look forward to that.
Președintele Parlamentului a fost invitat să nominalizeze patru membri în consiliul director și așteptăm cu nerăbdare acest lucru.
EnglishI believe we have to focus our subsidies to achieve better results by steering them towards the objectives of our policy.
Consider că trebuie să abordăm subvenţiile astfel încât să obţinem rezultate mai bune, urmărind obiectivele politicii noastre.
EnglishFor this reason, by all means work in tandem, but please make sure that you are sitting in the front and steering the vehicle.
Din acest motiv, lucraţi în tandem prin toate mijloacele posibile, dar vă rog să vă asiguraţi că sunteţi în faţă şi conduceţi vehiculul.
EnglishAnd a new steering group of senior officials, taken from right across the Commission services, is involved in removing inconsistencies.
Iar un nou grup de coordonare de înalți oficiali, aleși din toate serviciile Comisiei, sunt implicați în înlăturarea discrepanțelor.
EnglishI think that we now have a definite steering group, but our co-contractor also has to be able to meet the requirements we have set.
Cred că acum avem un grup director definitiv, dar şi co-contractantul nostru trebuie să poată să îndeplinească cerinţele pe care le-am stabilit.
EnglishPerhaps I should point out that steering enlargement in the right direction is one of the five priority axes of the Belgian Presidency.
Probabil ar trebui să subliniez faptul că extinderea îndreptată în direcţia corectă este una dintre cele cinci axe prioritare ale Preşedinţiei belgiene.
EnglishThat is also why, because of the interests of this House, I have ensured involvement from the European Parliament in the steering group that I set up.
Datorită intereselor acestui plen, şi din aceste motive am asigurat implicarea Parlamentului European în ghidarea grupului pe care l-am înfiinţat.
EnglishWe would therefore like to point out the urgency of steering Europe along a different course, and this should also be reflected in budgetary decisions.
Prin urmare, am dori să subliniem urgența direcționării Europei pe un drum diferit, și acest lucru ar trebui să se reflecte și în deciziile bugetare.
EnglishIt was agreed to substantially increase IMF resources, and the EU and its Member States have been steering the process and showing the way in this regard.
S-a convenit mărirea substanţială a resurselor FMI, iar UE şi statele sale membre au coordonat procesul şi au oferit un exemplu în această privinţă.
EnglishThe most important thing is for there to be a change of attitude in terms of steering all the European institutions towards greater political ambition.
Cel mai important este să existe o schimbare de atitudine în ceea ce priveşte direcţionarea tuturor instituţiilor europene spre ambiţii politice sporite.
EnglishSo it will deliver more for more, in a specific and differentiated way, alongside stronger political steering of our relationship with our partners.
Astfel încât aceasta va oferi mai mult pentru mai mulți, într-un mod specific și diferențiat, alături de o conducere politică mai puternică a relației noastre cu partenerii.
EnglishOn the African side, a civil society steering group has also been recently put in place under the aegis of the Economic, Social and Cultural Council of the African Union.
Şi de partea africană a fost creat recent un grup de coordonare a societăţii civile, sub egida Consiliului Economic, Social şi Cultural al Uniunii Africane.
EnglishToday, the atmosphere between the parliamentary groups during the preparation for the resolution on the Lisbon process in the steering group was exceptionally good.
Astăzi, atmosfera dintre grupurile parlamentare în timpul pregătirii pentru rezoluţia privind procesul de la Lisabona în grupul de coordonare a fost deosebit de bună.
EnglishOn the European side, a civil society steering group has already been established last spring to monitor and participate in the implementation of the partnership.
De partea europeană a fost instituit primăvara trecută un grup de coordonare a societăţii civile, pentru a monitoriza şi a participa la punerea în aplicare a parteneriatului.
EnglishIt is also a political process and yes, Mr Tőkés, I will make sure that not only Member States are part of the political steering, but also aspirant and candidate countries.
Reprezintă şi un proces politic şi da, domnule Tőkés, mă voi asigura că nu doar statele membre fac parte din conducerea politică, ci şi ţările aspirante şi candidate.
EnglishThe three chairpersons last week sent an invitation for an informal meeting between the steering committee in charge of this issue in Parliament, the Commission and the Council.
Cei trei președinți de săptămâna trecută au trimis o invitație pentru o reuniune neoficială între comitetul director însărcinat cu această problemă în Parlament, Comisie și Consiliu.
EnglishIt is right that we should be steering the banks back towards their primary role of financing economic development, but we must make sure that they are not penalised disproportionately.
Este normal să îndreptăm băncile înapoi către rolul lor principal de a finanţa dezvoltarea economică, dar trebuie să ne asigurăm că nu sunt penalizate într-un mod disproporţionat.

Andere woorden

English
  • the steering

Bovendien biedt bab.la het Duits-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.