EN yielding
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

yielding (ook: softening)

Voorbeeldzinnen voor "yielding" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOur common efforts so far are already yielding the first positive results.
Nasze dotychczasowe wspólne wysiłki przynoszą już pozytywne wyniki.
EnglishIn such cases, a new pen yielding a uniform suspension must be used.
Zmiany takie wyglądają czasami tak, jakby wkład był oszroniony.
EnglishGently shake the vial to dissolve the medicinal product yielding a slightly yellow solution.
Fiolką należy delikatnie wstrząsnąć w celu rozpuszczenia leku i otrzymania jasnożółtego roztworu.
EnglishThe neighbourhood policy is already yielding definite results too.
Poza tym polityka sąsiedztwa już przynosi wyraźne rezultaty.
EnglishThe Council welcomes the ongoing high-level dialogue and is looking forward to it yielding results.
Rada z zadowoleniem przyjmuje trwający dialog na wysokim szczeblu i oczekuje, że przyniesie on rezultaty.
EnglishIn such cases, a new pen yielding a uniform suspension must be used.
W takich przypadkach, a także w przypadku, gdy
EnglishThe current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
Stosowany obecnie system przejściowy nie przynosi pożądanych rezultatów, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny.
EnglishSome changes are already yielding visible benefits in areas such as the agricultural budget.
Niektóre zmiany już przynoszą widoczne rezultaty w takich dziedzinach, jak na przykład budżet w dziedzinie rolnictwa.
EnglishIt's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
Chodzi o uleganie, wytrwałość, tak, nie, teraz, później, impulsywność, refleksyjność, życie chwilą i planowanie.
EnglishSome might argue that sanctions are in place, but these only focus on the nuclear issue without yielding the desired results.
Niektórzy mogą twierdzić, że stosowane są już sankcje, jednak one są skupione tylko na kwestii jądrowej i nie przynoszą oczekiwanych efektów.
EnglishThe involvement of the border control services from Bulgaria and Romania in the general projects and activities organised by FRONTEX is yielding good results.
Udział straży granicznych z Bułgarii i Rumunii w ogólnych projektach i działaniach organizowanych przez agencję Frontex daje dobre rezultaty.
EnglishAnd God said, Let the earth put forth grass, herbs yielding seed, [and] fruit-trees bearing fruit after their kind, wherein is the seed thereof, upon the earth: and it was so.
EnglishNplate 500 micrograms powder for solution for injection should be reconstituted with 1.2 ml sterile water for injections, yielding a deliverable volume of 1 ml.
Nplate 500 mikrogramów, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy rozpuścić w 1, 2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań w celu otrzymania 1 ml do podania.
EnglishNplate 250 micrograms powder for solution for injection should be reconstituted with 0.72 ml sterile water for injections, yielding a deliverable volume of 0.5 ml.
Nplate 250 mikrogramów, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy rozpuścić w 0, 72 ml sterylnej wody do wstrzykiwań w celu otrzymania 0, 5 ml do podania.
EnglishThis instrument will facilitate economic, technical, academic, financial and cultural cooperation, thereby yielding benefits for both the European Union and its partners.
Instrument ten ułatwi współpracę gospodarczą, techniczną, akademicką, finansową i kulturalną, co przyniesie korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i jej partnerom.
EnglishAnd the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.
I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishGovernment and this Parliament have struggled over how best to protect citizens without yielding the foundational rights on which all of our societies are built.
Rząd USA i Parlament Europejski usiłowali znaleźć sposób na najlepszą ochronę obywateli bez konieczności rezygnowania z podstawowych praw, na których zbudowane są nasze społeczności.
EnglishAnd very soon after, the fossil record started yielding a very good idea of how many plants and animals there have been since complex life really began to leave a very interesting fossil record.
Wkrótce skamieniałości zaczęło przybywać. ~~~ To pozwalało przypuszczać, że wiele roślin i zwierząt wymarło, zanim złożone życie zaczęło zostawiać widoczne, skamieniałe ślady.

Andere woorden