"yet we have" vertalen - Pools

EN

"yet we have" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "yet we have" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "yet we have" in Pools

we voornaamwoord
Polish
yet bijwoord
yet voegwoord
to have werkwoord
as yet
yet again bijwoord
yet another
and yet voegwoord
Polish
not yet
better yet bijwoord
united we stand, divided we fall

Voorbeeldzinnen voor "yet we have" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd yet we have had a homicidal baboon in Zimbabwe for years now, and we do not do anything about it, do we?
Tymczasem w Zimbabwe od lat panoszy się maniakalny pawian i nic z tym nie robimy.
EnglishNo excessive violence can be excused, yet we have to look deeper into the origins of the conflict.
Nie ma uzasadnienia dla nadmiernej przemocy. Musimy jednak dogłębniej poznać początki konfliktu.
EnglishBad news: China has arisen, yet we have slumbered away.
Złe wiadomości: Chiny powstały, a my przespaliśmy ten moment.
EnglishIn Estonia, it has been very difficult to cut expenditure in state government, yet we have been doing this for years.
W Estonii ciężko było wprowadzić cięcia wydatków w rządzie, a jednak robiliśmy to przez wiele lat.
EnglishAnd yet we have 3.6 million car collisions a year.
A my wciąż mamy 3,6 mln wypadków samochodowych rocznie.
EnglishAnd yet, we have in this country this dynamic where we really don't like to talk about our problems.
My Amerykanie , unikamy rozmów o problemach.
EnglishWhen she started out on this work, nobody was suggesting there could be such progress, and yet we have got progress.
Kiedy rozpoczęła pracę, nikt nawet nie myślał, że może nastąpić taki postęp, a jednak go osiągnęliśmy.
EnglishAs yet we have no indication that this will happen.
Póki co nie ma przesłanek, by tak się stało.
EnglishAnd yet, we have no energy plan.
Aczkolwiek, do tej pory nie mamy żadnego planu energetycznego.
EnglishIt is evidently a much talked about issue, yet we have to understand that the actual problem is rather more complex.
Jest to bez wątpienia mocno dyskutowana kwestia, niemniej musimy zrozumieć, że rzeczywisty problem jest bardziej złożony.
EnglishYet we have provided no added value.
Do tej pory nie zapewniliśmy wartości dodanej.
EnglishStereotypes are difficult to change, yet we have to recognise that the effectiveness of our laws stand or fall on whether we succeed in doing so.
Stereotypy trudno poddają się zmianom, a poza tym należy przyznać, że ich skuteczność zależy od tego, co uda nam się zrobić.
EnglishYet we have agreed little more at Bali than to keep talking in our attempts to replace one failed climate treaty with another.
A jednak na Bali, w naszych zamiarach zastąpienia jednego traktatu o zmianach klimatu innym, uzgodniliśmy niewiele więcej ponad dalszym dyskutowaniem.
EnglishWe are de facto codecision-makers in this procedure and yet we have allowed the Council regulation to anticipate our parliamentary rights.
W rzeczywistości jesteśmy współdecydentami w tej procedurze, a pozwoliliśmy, aby rozporządzenie Rady antycypowało nasze parlamentarne prawa.
EnglishThe deadline for the return of the vehicle expired yesterday, and as yet we have no information as to whether the vehicle has or has not been destroyed.
Wczoraj minął termin zwrotu tego pojazdu, ale jak dotąd nie mamy żadnych informacji o tym, czy został on zniszczony, czy też nie.
EnglishYet we have to do it without jeopardising the rights of authors and publishers, including out-of-print works and for so-called 'orphan' works.
Musimy jednak robić to bez naruszania praw autorów i wydawców, w tym prac o wyczerpanych nakładach oraz tak zwanych utworów "osieroconych”.
EnglishIf anything goes wrong, the finger is pointed at us, yet we have nothing at all to do with it; not even the Commission has had anything to do with it.
Jeżeli coś pójdzie nie tak, to nas będą wytykać palcem, chociaż nie mamy z tym nic wspólnego. Nawet Komisja nie ma z tym nic wspólnego.
EnglishYet we have this idea, we humans, that the Earth -- all of it: the oceans, the skies -- are so vast and so resilient it doesn't matter what we do to it.
A jednak nam, ludziom, wydaje się, że Ziemia -- oceany, niebo, wszystko -- jest tak ogromna i odporna, że nieważne jest, co z nią robimy.
EnglishYet we have been told repeatedly that it will be optional and is designed for those growing SMEs which aim to become public listed companies.
Mówiliśmy jednak wiele razy, że będzie to opcjonalne i że jest to przewidziane dla tych rozwijających się MŚP, które chcą stać się spółkami giełdowymi.
English(SL) Ladies and gentlemen, the conference in Copenhagen will soon be upon us and yet we have only moved a small step forward since last year's conference.
(SL) Panie i panowie! Konferencja w Kopenhadze rozpocznie się już wkrótce, a od ubiegłorocznej konferencji poczyniliśmy jedynie małe postępy.
Andere woorden