EN

to wish [wished|wished] {werkwoord}

volume_up
It only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Pozostaje mi jedynie pogratulować i życzyć sukcesu.
In this respect, I would like to wish the Ombudsman much success.
W tym względzie chciałbym życzyć sukcesów Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.
In future, Member States may wish to enact national rules.
W przyszłości państwa członkowskie mogą chcieć wprowadzić przepisy krajowe.
This labelling will ensure that adequate information is provided to consumers who may wish to avoid these colours.
Oznakowanie to zapewni konsumentom, którzy mogą chcieć unikać pewnych barwników, odpowiednie informacje.
"But I wish that, I wish that, I wish that I could be part of the enjoyment.
Jednak naprawdę bardzo chciałabym móc też z tego skorzystać.
WISHING to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizens of the Union;
PRAGNĄC zapewnić przyjmowanie decyzji jak najbliżej obywateli Unii,
WISHING to prevent the institution of asylum being resorted to for purposes alien to those for which it is intended;
PRAGNĄC zapobiec wykorzystywaniu instytucji azylu do innych celów niż zamierzone,
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.
I would also like to express my good wishes and congratulations.
Chciałbym również złożyć życzenia i gratulacje.

Synoniemen (Engels) voor "wish":

wish

Voorbeeldzinnen voor "to wish" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Życzę Chorwacji, Macedonii i Turcji wszelkich sukcesów na ich drodze do Europy.
EnglishThe third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
Trzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
English. - Firstly I wish to thank the rapporteur for his excellent work.
na piśmie - Przede wszystkim pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą robotę.
EnglishContact the public employment service in the country where you wish to work.
Skontaktuj się z publiczną służbą zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pracować.
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Życzeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.
EnglishI wish to welcome the progress which has been made in the ACTA negotiations.
Pragnę pochwalić postępy osiągnięte w negocjacjach dotyczących porozumienia ACTA.
EnglishI will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.
Będę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.
EnglishThis is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.
To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.
EnglishOther governments, if they so wish, should have their say on the Lisbon Treaty.
Pozostałe rządy, jeśli chcą, powinny wypowiedzieć się na temat traktatu lizbońskiego.
EnglishThirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
Po trzecie, pragnę podkreślić wagę płynnego przejścia do traktatu lizbońskiego.
EnglishVery few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Dzisia niewielu Hindusów chciałoby, żeby Indie poszły drogą Mahatmy Gandhi'ego.
EnglishI therefore wish to congratulate the people of Cape Verde and their government.
Dlatego też pragnę pogratulować ludności Republiki Zielonego Przylądka i jej rządowi.
EnglishI only wish that some of the countries in the Eurozone had acted in the same way.
Szkoda tylko, że inne kraje należące do strefy euro nie podjęły takich samych kroków.
EnglishWe therefore wish Mr Al-Debaqbasi and his colleagues a fruitful stay with us.
Dlatego życzymy panu Al-Debaqbasiemu i jego kolegom pomyślnego pobytu u nas.
EnglishThere is just a note of caution I wish to give my colleagues in Parliament.
Jest tylko jedno ostrzeżenie, które chcę skierować do moich kolegów w Parlamencie.
EnglishWe should not treat other nations as we would not wish to be treated ourselves.
Nie powinniśmy traktować innych narodów tak, jak sami nie chcielibyśmy być traktowani.