"wiser" vertalen - Pools

EN

"wiser" in het Pools

volume_up
wiser {vergr.tr.}
EN

wiser {vergrotende trap}

volume_up
wiser
In conclusion, I cannot imagine that there exists a wiser proposal that could find a suitable majority.
Podsumowując: nie wyobrażam sobie, aby istniał mądrzejszy wniosek, który mógłby uzyskać odpowiednią większość głosów.
At this moment in time, the youth in the Arab world are much more wiser and capable of creating the change than the old -- including the political and cultural and ideological old regimes.
W tej chwili młodzież świata arabskiego jest znacznie mądrzejsza i zdolna do przeprowadzenia zmian, niż "starzy", także politycznie, kulturalnie, ideologicznie, "starzy rządzący".

Voorbeeldzinnen voor "wiser" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAre we ourselves actually contributing to a more proper and wiser way of dealing with finances?
Czy robimy coś na rzecz właściwszego i rozsądniejszego sposobu zarządzania finansami?
EnglishWell it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.
Czas dorosnąć, być mądrzejszym, bardziej opanowanym, rozważnym.
EnglishThy commandments make me wiser than mine enemies; For they are ever with me.
Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię czynisz przykazaniem twojem; bo je mam ustawicznie przed sobą.
EnglishIt would be wiser to wait for the evaluation date of 2013 before setting later targets.
Rozsądniej byłoby poczekać na datę przeglądu w 2013 r. przed ustalaniem późniejszych zobowiązań.
EnglishWho teacheth us more than the beasts of the earth, And maketh us wiser than the birds of the heavens?
Choć nas wyucza nad bydlęta ziemskie, a nad ptastwo niebieskie czyni nas mędrszymi.
EnglishBecause the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
EnglishOthers are wiser and, like the authors of the report, see opportunities and improve their own capacity.
Inni są mądrzejsi i, jak autorzy sprawozdania, widzą możliwości i poprawiają swe zdolności.
EnglishHowever, in view of the improvements that it brings, I believe it is wiser for me to abstain.
Jednak ze względu na ulepszenia, jakie ono wnosi uznałem, że rozsądniej będzie wstrzymać się od głosu.
English. ~~~ We can start making better, wiser, more sustainable decisions.
Możemy zacząć podejmować lepsze, mądrzejsze, bardziej ekologiczne decyzje.
EnglishWe have the Wiser Workforce Project, which is a return-to-work initiative for women scientists.
Mamy projekt o nazwie "Wiser Workforce Project”, który jest inicjatywą powrotu do pracy kobiet naukowców.
EnglishGive [instruction] to a wise man, and he will be yet wiser: Teach a righteous man, and he will increase in learning.
Uczyń to mądremu, a mędrszym będzie; naucz sprawiedliwego, a będzie umiejętniejszym.
EnglishAnd when it comes out, a series of wiki sites under the label WISER, are going to launch at the same time.
Kiedy się ukaże, seria stron wiki pod szyldem WISER wystartuje w tym samym czasie. ~~~ WISER (tłum.
EnglishIn conclusion, I cannot imagine that there exists a wiser proposal that could find a suitable majority.
Podsumowując: nie wyobrażam sobie, aby istniał mądrzejszy wniosek, który mógłby uzyskać odpowiednią większość głosów.
EnglishIt's not due to the experience of older, wiser ants.
EnglishI wonder, however, whether perhaps it would have been wiser for the EU to solve its internal problems before enlargement.
Zastanawiam się jednak, czy rozsądniejsze dla UE byłoby być może rozwiązanie jej wewnętrznych problemów przed rozszerzeniem.
EnglishWhile younger people voted 'no', about 60% of those aged over 55, supposedly less emotional but wiser, voted 'yes'.
Młodsi wyborcy głosowali "nie”, około 60% Irlandczyków powyżej 55. roku życia - prawdopodobnie mniej emocjonalnych, lecz mądrzejszych - głosowało "tak”.
EnglishI welcome the adoption of the Charter of Fundamental Rights which will help us take a much wiser look at ourselves, including Great Britain and Poland.
Wyrażam zadowolenie z przyjęcia party praw podstawowych, która pomoże nam uważniej przyjrzeć się nam samym, w tym Wielkiej Brytanii i Polsce.
EnglishNor, indeed, has any attempt whatsoever been made to ask the question of whether Europe would not be wiser to confine itself to a number of carefully defined core tasks.
Nie podjęto również żadnych prób zapytania, czy Europa nie powinna ograniczyć się do kilku uważnie określonych zadań podstawowych.
EnglishAnd his lord commended the unrighteous steward because he had done wisely: for the sons of this world are for their own generation wiser than the sons of the light.
I pochwalił pan szafarza niesprawiedliwego, iż roztropnie uczynił; bo synowie tego świata roztropniejsi są nad syny światłości w rodzaju swoim.
EnglishThe President is underpinned by the Commissioners and, in the light of the Lisbon stalemate, we are none the wiser on how those posts will be filled.
Przewodniczącemu w jego pracy pomagają komisarze, a wobec impasu związanego z Traktatem z Lizbony, nie jesteśmy nawet odrobinę mądrzejsi w sprawie obsady stanowisk.