"wise" vertalen - Pools

EN

"wise" in het Pools

EN

wise {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
A wise king winnoweth the wicked, And bringeth the [threshing] -wheel over them.
Król mądry rozprasza niezbożnych, i przywodzi na nich pomstę.
And he's a very wise man, and he said, "Listen, Bhutan's goal is not to create happiness.
Ten mądry człowiek odpowiedział: "Celem Bhutanu nie jest tworzenie szczęścia.
A wise son maketh a glad father; But a foolish man despiseth his mother.
Syn mądry uwesela ojca; ale głupi człowiek lekce waży matkę swoję.
The wise in heart will receive commandments; But a prating fool shall fall.
Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie.
but the wise took oil in their vessels with their lamps.
Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi.
It testifies to an adult attitude which is very wise.
Świadczy ona o dojrzałości, co jest bardzo mądre.
It therefore seems to me that this decision was extremely wise and democratic.
Dlatego moim zdaniem ta decyzja była niezwykle mądra i demokratyczna.
You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong.
Powinna pani wiedzieć, że mądra kobieta potrafi przyznać, że się pomyliła.
A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.
Osoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.
The Council eventually came up with a wise compromise.
Wreszcie Rada wypracowała rozsądny kompromis.
I think therefore that it is indeed wise to postpone this vote until Strasbourg.
W związku z tym uważam, że w istocie jest rozsądne przełożenie tego głosownia do czasu sesji w Strasburgu.
I call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
Wzywam państwa, abyśmy w czasach kryzysu gospodarczego pozostali rozsądni i mądrzy.

Voorbeeldzinnen voor "wise" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
Ale głupie rzekły do mądrych: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną.
EnglishAs a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.
Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.
EnglishTo receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
EnglishThe crown of the wise is their riches; [But] the folly of fools is [only] folly.
Bogactwo mądrych jest koroną ich; ale głupstwo głupich zostaje głupstwem.
EnglishI have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.
Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.
EnglishMy Group sees no need for a group of wise people to ponder Europe's future.
Moje ugrupowanie nie widzi potrzeby, by grupa mędrców rozważała przyszłość Europy.
EnglishI call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
Wzywam państwa, abyśmy w czasach kryzysu gospodarczego pozostali rozsądni i mądrzy.
Englishto the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory for ever.
Temu, samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki.
EnglishMoreover, it contains wise precepts for the political management of Spain.
Zawiera on też trafne wskazówki dotyczące zarządzania politycznego Hiszpanią.
EnglishIncline thine ear, and hear the words of the wise, And apply thy heart unto my knowledge.
Nakłoń ucha twego, a słuchaj słów mądrych, a serce twoje przyłóż ku nauce mojej;
EnglishThere are four things which are little upon the earth, But they are exceeding wise:
Teć są cztery rzeczy najmniejsze na ziemi, wszakże są mędrsze nad mędrców:
EnglishThe way of a fool is right in his own eyes; But he that is wise hearkeneth unto counsel.
Droga głupiego zda się prosta przed oczyma jego; ale kto słucha rady, mądrym jest.
EnglishI think the decision to halt flights out of concern for passenger safety was a wise one.
Uważam za rozsądną decyzję o wstrzymaniu lotów w trosce o ich bezpieczeństwo.
EnglishThe words of his mouth are iniquity and deceit: He hath ceased to be wise [and] to do good.
Bo sobie pobłaża w oczach swoich, aby wykonał nieprawość swoję aż do obmierzenia.
EnglishWalk with wise men, and thou shalt be wise; But the companion of fools shall smart for it.
Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie; ale kto towarzyszy z głupimi, startym będzie.
EnglishA wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
EnglishAs the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
Jako doświadczony przedstawiciel środka, wiem jednak, że jestem we właściwym miejscu.
EnglishI have also seen wisdom under the sun on this wise, and it seemed great unto me:
Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie:
EnglishIt was wise doctors and advanced medicine and surgeons who knew what to do with their hands.
To mądrzy lekarze i zaawansowana medycyna i chirurdzy, którzy wiedzieli co robić.
EnglishTo the wise the way of life [goeth] upward, That he may depart from Sheol beneath.
Drogę żywota rozumny ma ku górze, aby się uchronił piekła głębokiego.