"wisdom" vertalen - Pools

EN

"wisdom" in het Pools

EN

wisdom {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We seem to have lost wisdom, the wisdom of the indigenous people.
Wydaje się, że straciliśmy mądrość, mądrość rdzennych mieszkańców.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
The wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.

Synoniemen (Engels) voor "wisdom":

wisdom

Voorbeeldzinnen voor "wisdom" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd with the wisdom of my Stanford degree, I said, "Pierre, what a stupid idea."
Mając wiedzę wyniesioną ze Stanford, powiedziałem mu: "Pierre, co za głupi pomysł".
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Wtedy Komisja, opierając się na swoim autorytecie, zadecyduje czy to zrobi, czy też nie.
EnglishSpeak not in the hearing of a fool; For he will despise the wisdom of thy words.
Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.
EnglishHe that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
Człowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
EnglishOnce again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
Poprawka ta stanowi kolejny przykład wiedzy praktycznej wynikającej z doświadczenia.
EnglishSo king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and in wisdom.
A tak uwielmożniony jest król Salomon nad wszystkie króle ziemskie bogactwy i mądrością.
EnglishIt is as sport to a fool to do wickedness; And [so is] wisdom to a man of understanding.
Za śmiech sobie ma głupi, popełnić niecnotę, ale mąż roztropny dzierży się mądrości.
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Razem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Życzę również powodzenia i wielkiej mądrości prezydencji hiszpańskiej.
EnglishIt is this same wisdom that we now need in the case of the Kyoto Protocol.
Takiej samej mądrości potrzebujemy teraz w przypadku protokołu z Kioto.
EnglishJehovah by wisdom founded the earth; By understanding he established the heavens.
Pan mądrością ugruntował ziemię, a roztropnością umocnił niebiosa.
EnglishAnd Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.
A Cypr, jak wiemy, panie Adamou, pani Vassiliou, jest skarbnicą mądrości.
EnglishSo king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and wisdom.
A tak uwielbiony jest król Salomon nad wszystkich królów ziemskich, bogactwy i mądrością.
EnglishSay unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:
Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
I jest ona niezbędna dla równowagi, dla mądrości i tak naprawdę dla przyszłości nas wszystkich.
EnglishThe years to come will require far-sightedness and wisdom on the part of Kosovo's leaders.
Najbliższe lata będą wymagały dalekowzroczności i mądrości ze strony przywódców Kosowa.
EnglishI trust we all have the wisdom and courage to take such decisions.
Jestem przekonany, że nikomu z nas nie zabraknie mądrości i odwagi do ich podjęcia.
EnglishI wish the Member States within the Council the wisdom they need to determine this matter!
Chciałbym, żeby państwa członkowskie w ramach Rady wykazały się mądrością w tej sprawie!
EnglishTo know wisdom and instruction; To discern the words of understanding;
Dla poznania mądrości i ćwiczenia, ku wyrozumieniu powieści roztropnych;
EnglishBecause the iPod came out, and it violated every bit of common wisdom.
Ponieważ wyszedł iPod i pogwałcił wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy.