"traded in" vertalen - Pools

EN

"traded in" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "traded in" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "traded in" in Pools

to trade werkwoord
trade zelfstandig naamwoord
trade bijvoeglijk naamwoord
Polish
in voorzetsel
in-
Polish

Voorbeeldzinnen voor "traded in" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThese products are traded on various markets, including the Community market.
Są one następnie sprzedawane na różnych rynkach, w tym na rynku Wspólnoty.
EnglishThey of the house of Togarmah traded for thy wares with horses and war-horses and mules.
Z domu Togorma końmi, i jezdnymi, i mułami kupczyli na jarmarkach twoich.
EnglishDebt instruments listed, quoted or traded on a non-regulated market
Instrumenty dłużne notowane, kwotowane lub będące w obrocie na rynku nieregulowanym
EnglishMillions of counterfeit goods are traded every day through the Internet.
Przez Internet codziennie handluje się milionami podrobionych towarów.
EnglishNevertheless, only 20% of production is traded internationally.
Niemniej jednak tylko 20 % całkowitej produkcji podlega handlowi międzynarodowemu.
EnglishFive years ago, wheat was worth EUR 100 per tonne; today it is traded at close to EUR 300.
Pięć lat temu tona pszenicy kosztowała 100 euro. Dziś sprzedaje się ją za niemal 300 euro.
EnglishThe private debt crisis should not simply be traded for public debt.
Kryzys długu prywatnego nie powinien po prostu zostać zamieniony na kryzys długu publicznego.
EnglishStraightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.
A poszedłszy on, który wziął pięć talentów, robił niemi, i zyskał drugie pięć talentów.
EnglishAt the same time we are guaranteeing the quality of the products that are traded on the European market.
Jednocześnie zapewniamy jakość produktów, którymi handluje się na rynku europejskim.
EnglishAnd the bear cubs were being harvested from across the country and being sold and traded.
Młode wargacze łapano w całym kraju, a następnie handlowano nimi. ~~~ Sprzedawano je po około 2 tyś.
EnglishThese common principles cannot be traded in Member States' bilateral relations with Russia.
Tych wspólnych zasad nie wolno przehandlować w stosunkach dwustronnych państw członkowskich z Rosją.
EnglishEnsuring that energy can be freely traded in the EU will help deliver:
Zapewnienie swobodnego obrotu energią w UE zwiększy:
EnglishOnly 20% of global production is traded internationally.
Zaledwie 20% światowej produkcji trafia na rynki międzynarodowe.
EnglishHe even once traded a work of art for a block of government cheese because the person wanted it so badly.
Raz sprzedał komuś dzieło sztuki za rządową rację sera, bo ta osoba tak strasznie chciała je mieć.
EnglishFungible goods in economics can be extended and traded.
Zamienne dobra w ekonomii mogą być rozszerzane i sprzedawane.
EnglishWe must continue to keep a vigilant eye on the safety of the products traded in the internal market.
Wciąż musimy zwracać pilną uwagę na bezpieczeństwo produktów, którymi handluje się na rynku wewnętrznym.
EnglishThe European Union has to fight these 'traded' emissions.
Unia Europejska musi walczyć z tymi "emisjami z handlu”.
EnglishHumanitarian aid seems to be ending up in the hands of the military and their families, or is being traded.
Pomoc humanitarna najprawdopodobniej trafia do wojskowych i ich rodzin, albo jest przedmiotem handlu.
EnglishIn that country, the blood and body parts of albinos are traded.
Ale tylko w Tanzanii są tak okrutnie traktowani.
EnglishAs of December 2005, 41% of the shares traded on the Athens exchange were held by foreign investors.
W grudniu 2005 r., 41% akcji wymienionych na ateńskim rynku wymiany było w posiadaniu zagranicznych inwestorów.

Andere woorden

English
  • traded in

In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden.