"trade policies" vertalen - Pools

EN

"trade policies" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "trade policies" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "trade policies" in Pools

trade zelfstandig naamwoord
trade bijvoeglijk naamwoord
Polish
to trade werkwoord
policies zelfstandig naamwoord
policy zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "trade policies" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Dlatego istotne znaczenie ma włączenie kwestii klimatycznych do naszej polityki handlowej.
EnglishI think that there needs to be coherence between the CAP and trade policies.
Moim zdaniem konieczna jest spójność między WPR a polityką handlową.
EnglishIts trade policies promote export cultures in the poorest countries.
Jej polityka handlowa promuje kulturę eksportową w krajach najuboższych.
EnglishOften our trade policies conflict directly with our development cooperation policy.
Często nasza polityka handlowa jest jawnie sprzeczna z naszą polityką współpracy na rzecz rozwoju.
EnglishThat is still the waterfront of effective policies: aid, trade, security, governments.
Jest to w dalszym ciągu podstawa efektywnej polityki: pomoc, handel, bezpieczeństwo, zarządzanie.
EnglishFrom its settlement, SGP was one of the main tools of EU trade and development policies.
Od czasu jego ustanowienia program SGP był jednym z głównych narzędzi unijnej polityki handlu i rozwoju.
EnglishThe European Union must constantly re-evaluate its trade policies and the impact they have in this regard.
Unia Europejska musi nieprzerwanie analizować politykę handlową i jej wpływ w tym zakresie.
EnglishIt is also important for Russia, for investment policies and for EU-Russia trade policies.
Jest ona również istotna z punktu widzenia Rosji, polityki inwestycyjnej i zasad wymiany handlowej UE-Rosja.
EnglishTrade policies must play their part in this context.
W tym kontekście należy koniecznie uwzględnić politykę handlową.
EnglishOur trade partners' climate policies cannot be jeopardised in order to boost Europe's market share.
Nie można narażać na niebezpieczeństwo polityki klimatycznej naszych partnerów handlowych, aby zwiększyć udział Europy w rynku.
EnglishWe must adhere to our strategy of trade policies based on respect for human rights and environmental protection.
Musimy trzymać się naszej strategii polityki handlowej opartej na szacunku dla praw człowieka i ochronie środowiska.
EnglishNext, I would like to reiterate that EU trade policies must be consistent with combating climate change and poverty.
Następnie chciałabym przypomnieć, że polityka handlowa UE musi być spójna z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i ubóstwu.
EnglishApart from that, the 'aid for trade' policies are the only ones that can eventually create employment and lasting employment at that.
Oprócz tego strategie "pomocy dla handlu" są jedynymi, które mogą zasadniczo zwiększyć i utrzymać zatrudnienie.
EnglishIt is becoming clear that the EU must reflect on the trade policies which it wishes to adopt when reviewing its trade strategy.
Oczywiste staje się, że dokonując przeglądu strategii handlowej, UE musi uwzględnić politykę handlową, którą chce przyjąć.
EnglishAt the same time, the EU needs to modify all its trade policies, whether bilateral, regional or multilateral.
UE musi jednocześnie wprowadzić zmiany we wszystkich obszarach swojej polityki handlowej, zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i regionalnym czy wielostronnym.
EnglishAll development efforts are a waste of time if the objectives of trade, monetary and other policies undermine or contradict them.
Wszystkie działania na rzecz rozwoju są stratą czasu, jeżeli podważają je lub są z nimi sprzeczne cele polityki handlowej, pieniężnej lub innej.
EnglishThrough our development banks we support the development of countries that exhibit thoroughly antagonistic trade policies toward the European Union.
Przez nasze banki rozwoju wspieramy rozwój krajów, które prowadzą z Unią Europejską bardzo antagonistyczną politykę handlową.
EnglishActing responsibly also means fine-tuning trade policies on the basis of careful consideration of everything surrounding the issues.
Odpowiedzialne działanie wiąże się również z precyzyjnym dostosowaniem polityki handlowej przy rozważnym uwzględnieniu wszystkich okoliczności.
EnglishAlthough the European Union has put ambitious climate policies in place, trade policies also need to reflect this political priority.
Chociaż Unia Europejska wdrożyła ambitną politykę klimatyczną, to dany priorytet polityczny trzeba odzwierciedlić również w polityce handlowej.
EnglishThe links between opportunities for access to new markets, i.e. for increased trade flows, and policies on climate change, are obvious.
Powiązania pomiędzy korzyściami dostępu do nowych rynków, tj. ze wzrostu wpływów handlowych, oraz polityką dotyczącą zmian klimatycznych, są oczywiste.

Andere woorden

English
  • trade policies

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.