"the font" vertalen - Pools

EN

"the font" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "the font" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "the font" in Pools

the lidwoord
the voegwoord
Polish
font zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "the font" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIf you change the font style of normal text, the font style of the headings will update.
Jeśli zmienisz styl czcionki zwykłego tekstu, zostanie zaktualizowany styl czcionki nagłówków.
EnglishThe font size should be increased, particularly for older people.
Należy także zwiększyć czcionkę, szczególnie w interesie osób starszych.
EnglishI would also like to highlight the issue of the font size used for warning texts.
Chciałabym również zwrócić uwagę na zagadnienie wielkości czcionki wykorzystywanej w tekstach ostrzeżeń.
EnglishWhen can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?
Kiedy możemy oczekiwać pojawienia się normy określającej minimalną wielkość czcionki dla tekstów ostrzeżeń?
EnglishIf you'd like to change it, simply select a different font from the font drop-down menu in the toolbar.
Jeśli chcesz ją zmienić, po prostu wybierz inną czcionkę z menu rozwijanego czcionki na pasku narzędzi.
EnglishClick Customize fonts to specify your standard and fix-width fonts, minimum font size, and encoding.
Kliknij Dostosuj czcionki, aby określić czcionki standardowe i te o stałej szerokości znaku, minimalny rozmiar czcionki oraz kodowanie.
EnglishYou can always manually adjust the font size or temporarily override the encoding for the page you're viewing.
W każdej chwili możesz ręcznie dostosować rozmiar czcionki lub tymczasowo zmienić kodowanie dla wyświetlanej w danym momencie strony.
EnglishYou can format your word art by selecting the text box and using font, text size and color options in the toolbar.
Tekst WordArt możesz sformatować, wybierając pole tekstowe i używając opcji czcionki, rozmiaru tekstu i koloru na pasku narzędzi.
EnglishGoogle Chrome's font and language settings let you read the web and use the browser in your native tongue.
Ustawienia czcionki i języka w Google Chrome umożliwiają czytanie zasobów internetowych i korzystanie z przeglądarki w Twoim ojczystym języku.
Englishautomatic font downloading
Englishfont ID conflict
Englishinitial base font
EnglishNumbers in bold font are the results of primary endpoints. b Haematologic response criteria (all responses confirmed after 4 weeks):
Wyniki zebrane dla pierwszorzędowych punktów końcowych zostały wytłuszczone. b Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):
EnglishIf you want your headings to have a different font style than normal text, we recommend setting normal text style prior to setting heading text style.
Jeśli chcesz, aby styl czcionek w nagłówkach był inny niż w zwykłym tekście, ustaw styl zwykłego tekstu, zanim ustawisz styl tekstu nagłówka.
EnglishWhen you’re in edit mode, the toolbar at the top of your document lets you make formatting changes such as bold, font color and bulleted lists.
Gdy jesteś w trybie edycji, pasek narzędzi u góry dokumentu pozwala wprowadzać zmiany formatowania, takie jak pogrubienie, kolor czcionki czy listy punktowane.
EnglishIf you'd like to choose a different font for a particular section of the document, select the text you'd like to change, click the font menu, and select a font.
Jeśli chcesz wybrać inną czcionkę dla konkretnej sekcji dokumentu, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, kliknij menu czcionki i wybierz czcionkę.
EnglishWhen you select a text box or shape with text in it, the Bold, Italic, Text color, Align, and Font size toolbar items appear.
Po zaznaczeniu pola tekstowego lub kształtu zawierającego tekst są wyświetlane następujące elementy paska narzędzi: Pogrubienie, Kursywa, Kolor tekstu, Wyrównaj i Rozmiar czcionki.
EnglishThe text must be in black lettering, with a black border of minimum 3 mm and maximum 4 mm thickness, the font must be Helvetica, and so on and so forth.
Tekst ma być napisany czarnym drukiem, z czarną obwódką o grubości co najmniej 3 mm i nie więcej niż 4 mm, obowiązkowa czcionka to Helvetica i tak dalej.

Andere woorden

English
  • the font

Nog meer vertalingen in het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la.