"teacher" vertalen - Pools

EN

"teacher" in het Pools

EN

teacher {zelfstandig naamwoord}

volume_up
A teacher will say, "I need 12 tutors for the next five Sundays.
Nauczyciel mówił "Potrzebuję 12 korepetytorów na następne 5 niedziel.
Your teacher was arrested for giving vodka to some kids.
Wasz nauczyciel został aresztowany za rozdawanie dzieciakom wódki.
And what the teacher does is literally just say, "Let me intervene on the red kids."
W tym przypadku nauczyciel mówi, "Muszę pomóc tym dzieciakom".
(Video) Teacher: [Choose] objects that you think will fall to the Earth at the same time.
Nauczycielka: Które przedmioty spadną równocześnie?
And our guide was a local science teacher.
Naszą przewodniczką była miejscowa nauczycielka przedmiotów ścisłych.
As an English teacher, I am particularly aware of this.
Jako nauczycielka języka angielskiego mam tego szczególną świadomość.
In the 19th century teachers of children with hearing difficulties fought over the introduction of Sign Language at schools for the deaf.
Wśród pedagogów osób głuchych doszło w XIX wieku do sporu na temat użytkowania języka migowego w szkołach dla dzieci głuchych.
teacher
volume_up
belfer {v} [spreek.]

Synoniemen (Engels) voor "teacher":

teacher
English

Voorbeeldzinnen voor "teacher" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn fact, don't ask just any kindergarten teacher, ask an experienced one.
Ale nie pytajcie jakiejkolwiek przedszkolanki, zapytajcie się tej doświadczonej.
EnglishThe second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.
EnglishAnd I was fortunate to find a photograph of a teacher sitting on some books.
Miałem szczęście, bo udało mi się znaleźć fotografię nauczyciela siedzącego na książkach.
EnglishIf you see somebody in the blue -- yeah, this guy -- he was a prisoner, and he was a teacher.
Jeśli zobaczycie kogoś w niebieskim, o tego gościa, był więźniem i nauczycielem.
EnglishIt's a film about Maya Gretel, a famous ceramicist, and a teacher at Cranbrook.
Jest o Maya Gretel, sławnej ceramiczce i nauczycielce w Cranbrook.
EnglishMust all this be made compulsory in teacher education because Europe says so?
Czy wszystko to musi być w kształceniu nauczycieli obowiązkowe, ponieważ Europa tak twierdzi?
EnglishAnd certain of the scribes answering said, Teacher, thou hast well said.
Tedy odpowiadając niektórzy z nauczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu
EnglishI'm a public school teacher, and I just want to share a story of my superintendent.
Jestem nauczycielem w publicznej szkole, i chcę się z Wami podzielić historią mojego dyrektora.
EnglishI was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.
Miałem już zostać dyplomatą, nauczycielem, lekarzem... Wszystko było gotowe.
EnglishAnd there came also publicans to be baptized, and they said unto him, Teacher, what must we do?
Przyszli też i celnicy, aby byli chrzczeni, i rzekli do niego: Nauczycielu
EnglishMobility should also be a key component of teacher training and professional development.
Istotnym elementem w szkoleniu i rozwoju zawodowym nauczycieli powinna być również mobilność.
EnglishAnd there's an authority figure in the corner behind the teacher's desk who knows all the answers.
A w kącie, za biurkiem nauczyciela siedzi autorytet, który zna wszystkie odpowiedzi.
EnglishYou might say, "Do the good teachers stay and the bad teacher's leave?"
Możecie zapytać: "Czy dobrzy nauczyciele zostają, a źli odchodzą?"
English. ~~~ It sounds like it was written by an old school teacher of mine.
" Nie koniec na tym, brzmi to, jakby było pisane przez moją dawną nauczycielkę.
EnglishHe was a philosopher; he was a drum player; he was a teacher par excellence.
Był filozofem, grał na bębnach, był wyjątkowym nauczycielem.
EnglishTeacher turnover is eight times higher than the U.S. national average.
Rotacja wśród nauczycieli 8 razy przewyższa średnią krajową USA.
EnglishSupporting teacher education through the Lifelong Learning Programme is essential.
Zasadnicze znaczenie ma wspieranie kształcenia nauczycieli poprzez Program uczenia się przez całe życie.
EnglishIn France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
W tym kraju instruktor narciarstwa stanowi część bardziej ogólnego zawodu nauczyciela sportów zimowych.
EnglishYe call me, Teacher, and, Lord: and ye say well; for so I am.
Wy mię nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; bomci jest nim.
EnglishHe said two interesting things, "A teacher that can be replaced by a machine should be."
Powiedział dwie ciekawe rzeczy: "Jeśli nauczyciela da się zastąpić maszyną, to powinno się to zrobić.