EN supporter
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

supporter (ook: adherent, backer, fan, follower)
As a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining.
Jako zdecydowany zwolennik euro, mogę tylko żałować, że mój własny kraj - Anglia nie planuje przyłączenia się.
Parliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlament zawsze był zdecydowanym zwolennikiem statutu europejskiej spółki prywatnej.
I am not a supporter but rather an opponent of internet gambling.
Nie jestem zwolennikiem, ale raczej przeciwnikiem hazardu on-line.
supporter (ook: helper)
volume_up
wspomożyciel {m} [poet.]
supporter (ook: ally)

Voorbeeldzinnen voor "supporter" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.
Delegacja Holenderskiej Partii Wolności (PVV) zdecydowanie popiera wolny handel.
EnglishParliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlament zawsze był zdecydowanym zwolennikiem statutu europejskiej spółki prywatnej.
EnglishYou were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
Był pan wielkim zwolennikiem zjednoczenia Niemiec i dla nas wszystkich było to bardzo ważne.
EnglishI am, therefore, a fervent supporter of a tax on financial transactions.
W związku z powyższym jestem zdecydowanym zwolennikiem podatku od transakcji finansowych.
EnglishLike Mr Martin, I am a supporter of this free trade agreement with the Republic of Korea.
Tak, jak pan poseł Martin, popieram zawarcie tej umowy o wolnym handlu z Republiką Korei.
EnglishTo be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card.
Gwoli jasności - grupa ALDE jest wielkim zwolennikiem błękitnej karty.
EnglishI am a strong supporter of fiscal balance throughout the cycle.
Jestem gorącym zwolennikiem równowagi fiskalnej w całym cyklu koniunkturalnym.
EnglishAs you know, the European Commission is a firm supporter of the ILO's decent work agenda.
Jak Państwo wiedzą, Komisja Europejska jest zdecydowanym zwolennikiem agendy godziwej pracy MOP.
EnglishThe European Parliament has always been a strong supporter of the integration of the Western Balkans.
Parlament Europejski zawsze zdecydowanie popierał integrację na Bałkanach Zachodnich.
EnglishThe Commission is a very strong supporter of the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
Komisja jest gorącym zwolennikiem Światowego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią.
EnglishI am not a supporter but rather an opponent of internet gambling.
Nie jestem zwolennikiem, ale raczej przeciwnikiem hazardu on-line.
EnglishOnce again, we must point the finger at China as the main supporter of the Government in Khartoum.
Jeszcze raz musimy pogrozić palcem Chinom jako głównemu sprzymierzeńcowi rządu w Chartumie.
EnglishRomania has been and remains a strong supporter of the Nabucco project.
Rumunia popierała i jednoznacznie popiera projekt Nabucco.
EnglishI am a big supporter of the idea of reducing the two EP seats to one, based in Brussels.
Jestem gorącym zwolennikiem zmniejszenia liczby siedzib PE z dwu do jednej, znajdującej się w Brukseli.
EnglishI am a keen supporter of this candidacy whose motto is 'Cultural freedom - culture of freedom'.
Gorąco wspieram tę kandydaturę, która jest sygnowana hasłem "Wolność kultury - kultura wolności”.
EnglishThis House has been a very strong supporter of energy efficiency.
Izba ta jest wielkim zwolennikiem efektywności energetycznej.
EnglishAs a supporter of a strong common market, I prefer market barriers to be removed and not created.
Jako zwolenniczka silnego wspólnego rynku wolę, aby na rynku bariery były znoszone, a nie tworzone.
EnglishTo be clear: ALDE is a strong supporter of the Blue Card.
Gwoli jasności: grupa ALDE zdecydowanie popiera błękitną kartę.
EnglishI found him to be a very peaceful person and a committed supporter of democracy and human rights.
Okazało się, że jest osobą nastawioną bardzo pokojowo, gorącym zwolennikiem demokracji i praw człowieka.
EnglishThere is a need to increase pressure on China too, which is probably the only remaining supporter of Burma.
Istnieje też potrzeba zwiększenia nacisku na Chiny, które są już chyba jedynym stronnikiem Birmy.