EN

support {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
Poparcie tego oświadczenia jest sygnałem poparcia Parlamentu dla przyszłości.
Support for this report does not imply support for that Treaty.
Poparcie przedmiotowego sprawozdania nie oznacza poparcia dla tego traktatu.
That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.
Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.
Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection
Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.
posprzedażowa obsługa serwisowa
posprzedażna obsługa serwisowa
Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.
Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.
I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
Rada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
A common framework, too, which is supported and should be stimulated by particular European Union measures, what we call in our document 'flagship initiatives'.
Również wspólne ramy mają oparcie w określonych środkach Unii Europejskiej i powinny być przez nie stymulowane.
So I got it down to just one tether to be able to support that.
Mamy oto jedną więź, która jest podparciem.
support (ook: bulwark)
These funds will provide direct support to the strategy's implementation.
Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
W tym kontekście musimy zaoferować krajom rozwijającym się znaczną pomoc.
Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Oczywiście, wsparcie finansowe jest istotne, ale wsparcie symboliczne ma jeszcze większą wagę.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
The international community should lend sustained support to this dialogue.
Społeczność międzynarodowa powinna zapewnić trwałe wsparcie dla tego dialogu.

Voorbeeldzinnen voor "support" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishParticularly important to me is the introduction of sectoral support documents.
Dla mnie szczególnie ważne jest wprowadzenie dokumentów wsparcia sektorowego.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishIf paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
Jeśli punkt 20 pozostanie w treści projektu rezolucji, nie będę mogła jej poprzeć.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishNow that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.
EnglishI support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
Popieram przeznaczenie większej części budżetu na wspólną politykę energetyczną.
EnglishHence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
Stąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.
EnglishProviding support for technology and knowledge must be a priority in the EU budget.
Zapewnienie wsparcia dla technologii i wiedzy musi być priorytetem w budżecie UE.
EnglishIt is time we took action and showed that we support the Iranian opposition.
Czy nie czas, byśmy podjęli działania i pokazali, że popieramy irańską opozycję?