"slogan" vertalen - Pools

EN

"slogan" in het Pools

PL

"slogan" in het Engels

EN slogan
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

slogan (ook: entry, motto, password, headword)
That was the slogan of the time and I think it was a slogan we will surely all agree with.
Było to hasło tych czasów i było to hasło, z którym - jak sądzę - zapewne wszyscy się zgodzimy.
Their slogan was diversity yes, intolerance no.
Propagowali hasło: diversity yes, intolerance no.
What better slogan for the Irish referendum!
Czy można znaleźć lepsze hasło dla referendum w Irlandii?!
slogan (ook: catchphrase, catchword)
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
But in fact, that's why the slogan "beyond petroleum" worked.
Ale to dzięki temu sprawdził się slogan BP "więcej niż ropa" ("beyond petroleum").
Poverty, end poverty, this should not be just a slogan.
Ubóstwo, położyć kres ubóstwu - to nie powinien być tylko slogan.

Synoniemen (Engels) voor "slogan":

slogan

Synoniemen (Pools) voor "slogan":

slogan

Voorbeeldzinnen voor "slogan" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIn this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.
W tym kontekście chciałabym również wspomnieć o haśle doskonałości legislacyjnej.
EnglishBut their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.
Lecz ich głównym sloganem było "głosuj na "nie” dla silniejszej Europy”.
EnglishLet us demonstrate political will and stick to our slogan: 'Keep Europe moving!'.
Pokażmy naszą wolę polityczną i trzymajmy się naszego motta: "Utrzymać Europę w ruchu!”.
EnglishA social Europe cannot be an empty slogan, not even in times of economic difficulties.
Europa socjalna nie może być pustym sloganem, nawet w czasach trudności gospodarczych.
EnglishAs is well known, symbols are worth more than any slogan or words.
Jak dobrze wiadomo, symbole mają większe znacznie od wszelkich sloganów czy słów.
EnglishSo I understand that this meeting was planned, and the slogan was From Was to Still.
Rozumiem, że to jest spotkanie pod hasłem: Od "kiedyś" do "wciąż".
EnglishAnd today's political slogan is, "Bijli, sadak, pani," which means "Electricity, water and roads."
Obecnie sloganem jest: "Bijli, sarak, paani," co oznacza: „elektryczność, woda, drogi”.
EnglishWe have been hearing the slogan of a knowledge-based society for years.
Słuchaliśmy sloganu społeczeństwa opartego na wiedzy przez lata.
EnglishThe message generally reaches us through the well-known slogan stating that sport equals health.
To przesłanie najczęściej dociera do nas w postaci znanego sloganu, że "sport to zdrowie”.
EnglishNew Zealanders are guided by the slogan 'Green, clean and safe'.
Nowozelandczykom przyświeca motto "Ekologiczna, czysta i bezpieczna”.
EnglishTherefore, we should strive to achieve - to use a sort of slogan - a new 'value pattern'.
Dlatego też powinniśmy starać się wypracować - że użyję pewnego rodzaju sloganu - nowy "wzór wartości”.
EnglishAs a result of that slogan, millions of Europeans are taking more care of their physical and mental health.
To dzięki niemu miliony Europejczyków lepiej dbają o swoją kondycję fizyczną i psychiczną.
EnglishThis is not an issue that can be solved by a simple slogan.
Nie uda się rozwiązać problemu za pomocą prostego sloganu.
EnglishIt's because of the second slogan that I want to talk about.
Z powodu drugiego hasła, o którym chcę opowiedzieć.
EnglishLast, but not least, how can we win in diversity if our slogan is, I mean, unity.
Wreszcie, co nie najmniej ważne, w jaki sposób możemy zyskać na różnorodności, skoro naszym sloganem jest - jaki wiemy - jedność.
EnglishCoke's global campaign slogan is "Open Happiness."
Sloganem globalnej kampanii Coca-Coli jest "Open Happiness.
EnglishSo far, we have heard only about slogan-like targets, and an extremely tight schedule for adopting it.
Jak dotąd słyszeliśmy tylko cele sformułowane w formie sloganów, a także bardzo napięty kalendarz ich realizacji.
EnglishIn other words, it contradicts the slogan that you have used for the Spanish Presidency: 'Innovating Europe'.
Innymi słowy, przeczy ona hasłu, które przyjął pan jako motto prezydencji hiszpańskiej: "Innowacyjna Europa”.
EnglishThe slogan of the early '70s was "Go to the people.
Hasłem wczesnych lat 70. było "Idź pośród ludzi.
EnglishIn Eastern Europe 25 years ago we raised the slogan of a Europe without borders against dictators in our country.
25 lat temu w Europie Wschodniej wznosiliśmy hasła Europy bez granic przeciwko dyktaturom w naszych krajach.