EN

side {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So the side facing the sun is warmer; the side away, cooler.
Strona bliższa słońcu jest cieplejsza, strona dalsza chłodniejsza.
There is a side that is focused on winning battles, and there is a side that is focused on winning life.
Jest strona skupiająca się na wygraniu bitew i strona skupiająca się na wygraniu życia.
That is the social side of Europe, and it is a good side.
Taka jest społeczna strona Europy, i jest to jej dobra strona.
And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
A ja wystrzelę trzy strzały po bok jego, zmierzając sobie do celu.
And when he had said this, he showed unto them his hands and his side.
A to rzekłszy pokazał im ręce i bok swój; a uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.
No region in the European Union is shoved to one side.
Żaden region w Unii Europejskiej nie jest spychany na bok.
That is why we would like to see the Socialist Party at our side in Parliament defending mothers and fathers.
Właśnie dlatego chcielibyśmy, aby Partia Socjalistyczna stanęła z nami w jednym szeregu w Parlamencie, broniąc matek i ojców.
The Group of the European People's Party (Christian Democrats) is firmly on the side of farmers when it comes to removing bureaucracy.
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) stoi zdecydowanie po stronie rolników, jeśli chodzi o likwidowanie biurokracji.
It would be a grave mistake for the development of Ukraine if in future one side of this House should side with the Party of Regions and the other with Yulia Tymoshenko's party.
Byłby to fatalny błąd z punktu widzenia rozwoju Ukrainy, gdyby w przyszłości jedna strona tego Parlamentu trzymała z Partią Regionów, a druga z partią Julii Tymoszenko.
side
volume_up
półtusza {v} (wołowa/wieprzowa)

Synoniemen (Engels) voor "side":

side
side by side

Voorbeeldzinnen voor "side" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishIt is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
EnglishMost of these side effects develop within the first three weeks of treatment.
Większość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishSide effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishA light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “ OL 15 ” on one side.
Biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z napisem „ OL 15 ” po jednej stronie.
EnglishThe most common side effects reported are a reaction or pain at the injection site.
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest ból w miejscu wstrzyknięcia.
EnglishAPTIVUS may interact with other medicines, which may lead to dangerous side-effects.
APTIVUS może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do groźnych
EnglishThese are the side effects that people reported when Avonex was being tested.
Są to działania niepożądane, które ludzie zgłaszali podczas badań leku Avonex.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
EnglishAnother functional work, it's in the south side of Chicago for a subway station.
Kolejna praca funkconalna znajduje się na południu Chicago na stacji metra.
EnglishNow, this was an unintended side effect of some experiments they were doing.
Był to niezamierzony efekt uboczny pewnych eksperymentów, które przeprowadzali.
EnglishMr President, international terrorism represents the dark side of globalisation.
Panie przewodniczący, międzynarodowy terroryzm stanowi negatywny aspekt globalizacji.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
Englishfull list of all side effects reported with Quixidar, see the Package Leaflet.
przypadku enoksaparyny (w leczeniu DVT), dalteparyny lub heparyny niefrakcjonowanej.
EnglishThe 750 mg tablets are pale green and are engraved with CVT750 on one side.
Tabletki 750 mg są jasnozielone z wytłoczonym po jednej stronie napisem CVT750.
EnglishYou may have increased side effects and your doctor may interrupt your treatment.
Może wystąpić nasilenie działań niepożądanych i lekarz może przerwać stosowanie leku.