EN shift
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

This implies a major shift in the focus of research and an increase in sustainable funding.
Wiąże się to ze zmianą przedmiotu badań i zwiększeniem zrównoważonego finansowania.
History has shown that every financial crisis is followed by a technological shift.
Historia dowodzi, że po każdym kryzysie finansowym następuje zmiana w zakresie technologii.
It is the critical long-term shift caused by the Internet.
To istotna, długoterminowa zmiana spowodowana przez internet.
shift (ook: spell)

Voorbeeldzinnen voor "shift" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo we ran all of these tests blocking the protein, and we saw this huge shift.
Przeprowadziliśmy testy blokujące to białko i zauważyliśmy ogromną zmianę.
EnglishAnd the first of these, the first two of these, is about a shift in power.
Pierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
EnglishIf you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.
Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
EnglishDo we have any examples of success on this mind shift being applied at the local level?
Czy mamy jakieś przykłady pomyślnej zmiany typu myślenia na szczeblu lokalnym?
EnglishGradually it would shift from a politics of plunder to a politics of hope.
Stopniowo nastąpiłoby przejście od polityki rabunkowej do polityki nadziei.
EnglishI think that the time has come for us to shift from good intentions to deeds.
Myślę, że nadeszła pora, byśmy przeszli od dobrych intencji do czynów.
EnglishThis assumes that we are following the paradigm shift and moving into new technologies.
Oznacza to, że trzymamy się paradygmatu przejścia i zmierzamy w stronę nowych technologii.
EnglishThere is a shift in power within this treaty in the direction of the large Member States.
W traktacie przewiduje się przesunięcie uprawnień w kierunku dużych państw członkowskich.
EnglishNow in a lot of countries, these domestic targets will lead to some kind of paradigm shift.
Teraz w wielu krajach te cele spowodują pewien rodzaj zmiany paradygmatu.
EnglishYou can also press Ctrl+A to select all objects, Ctrl+G to group, and Ctrl+Shift+G to ungroup.
Oto kilka operacji, które można przeprowadzić na wszystkich zaznaczonych obiektach:.
EnglishWe don't really choose to allow that to cause there to be a shift in our hearts.
Nie pozwalamy, by spowodowała jakąś zmianę w naszych sercach.
EnglishWhat we can see going on around us are the events accompany a shift in the distribution of power.
Wokół nas dają się zauważyć wydarzenia towarzyszące zmianom w podziale władzy.
EnglishI experienced this, not so much as a geographical shift, as a linguistic one.
Odczułam to nie na tyle jako zmianę geograficzną, jak językową.
EnglishThis second set of headlines -- you can see that families and marriages are starting to shift.
Drugi zestaw nagłówków: widać, że rodziny i związki małżeńskie zaczynają się zmieniać.
EnglishWe know, for example, we know liars will shift their blink rate, point their feet towards an exit.
Wiemy na przykład, że kłamcy częściej mrugają, kierują stopy w stronę wyjścia.
EnglishThis means a clear shift of power towards European control and the European level.
Oznacza to wyraźne przesunięcie uprawnień na rzecz kontroli europejskiej i szczebla europejskiego.
EnglishSimply press Shift while you drag your mouse over this shape.
Po prostu naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania myszą nad tym kształtem.
EnglishWe need a key strategic shift in the area of disease prevention.
Potrzebujemy zasadniczego strategicznego przełomu w dziedzinie zapobiegania chorobom.
EnglishThey would make a little bit more money; their standard of living would shift and would get better.
Zarabiali trochę więcej. ~~~ Poziom ich życia ulegał zmianie i polepszał się.
EnglishIn any case, the G20 summit marked a shift of strategic positions in the global economy.
W każdym razie szczyt G20 wpłynął na przesunięcie strategicznych punktów w gospodarce globalnej.