EN to settle
volume_up
[settled|settled] {werkwoord}

We really must settle this issue, Commissioner.
Naprawdę musimy rozstrzygnąć ten problem, Pani Komisarz.
One ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
Do naszych ambicji nie należało rozstrzygnięcie kwestii koszyka energetycznego.
We settled the diplomatic problems with Gibraltar over safety in the air.
Udało się nam rozstrzygnąć z Gibraltarem dyplomatyczny spór w sprawie bezpieczeństwa lotniczego.
to settle
volume_up
uregulować {perf. ww.} (rachunek)
DESIRING to settle certain particular problems relating to Denmark;
PRAGNĄC uregulować pewne szczególne problemy dotyczące Danii,
Fortunately today this argument has been settled in favour of complete financing from the Community budget.
Na szczęście dzisiaj ten argument został uregulowany na korzyść pełnego finansowania z budżetu wspólnotowego.
to settle (ook: to domicile, to domiciliate)
Every non-EU worker wishing to settle in Europe will still have to get a residence permit first.
Każdy pracownik z kraju nienależącego do UE, chcący osiedlić się w Europie, nadal będzie musiał najpierw uzyskać pozwolenie na pobyt.
It does not help that the United States is unable to settle any of the 17 Uighurs in US territory.
Fakt, że Stany Zjednoczone nie są w stanie osiedlić żadnego z 17. Ujgurów na terytorium USA, też nie działa tu na korzyść.
If the residents of the camp wish to leave, the Iraqi Government must authorise them to settle in another country and facilitate the process.
Jeśli mieszkańcy obozu zechcą go opuścić, rząd Iraku musi pozwolić im osiedlić się w innym kraju i ułatwić im ten proces.
In order to come up with global rules, we cannot simply settle matters in Europe.
Jeżeli chcemy reguł ogólnoświatowych, to nie możemy tak po prostu rozstrzygać spraw tylko w Europie.
prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
zapobieganie i rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy Państwami Członkowskimi,
Please do not misunderstand me: I did not wish to settle a dispute that I am, moreover, incapable of settling.
Proszę nie zrozumieć mnie źle: nie mam zamiaru rozstrzygać sporu, którego ponadto nie potrafię rozstrzygnąć.
to settle (ook: to arrange, to neaten, to order, to sort)
to settle
volume_up
osiedlać {imperf. ww.}
In the current situation it is absurd to settle more immigrants in Europe in such a forcible manner.
W obecnej sytuacji absurdalne jest osiedlanie na siłę w Europie jeszcze większej liczby imigrantów.
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
Prawo do określania, kto może przekraczać granice państwa i osiedlać się na jego terytorium, stanowi zasadniczy atrybut państwowości.
According to the Charter of Fundamental Rights, every EU citizen has the freedom to seek employment, work and settle in any other Member State.
Zgodnie z Kartą Praw Podstawowych każdy obywatel UE może swobodnie poszukiwać zatrudnienia, pracy i osiedlać się w każdym innym państwie członkowskim.
This is a conflict not between supporters of Islam and Christianity, but between nomads and the settled agricultural population for control of arid land that produces very little.
Jest to konflikt nie między zwolennikami islamu i chrześcijaństwa, ale między nomadami i osiadłą społecznością rolnicza o kontrole nad jałową ziemią, która produkuje bardzo niewiele.
to settle
to settle (ook: to land, to sink, to subside)
volume_up
osiadać {imperf. ww.}
Some settling of the reconstituted suspension may occur.
Może pojawić się nieznaczne osiadanie odtworzonej zawiesiny.
to settle (ook: to colonize)
volume_up
skolonizować {perf. ww.}
volume_up
załatwić {perf. ww.}
What is more, it took six hours to settle the fine.
Załatwienie formalności w związku z tą karą zajęło mu sześć godzin.
Załatwmy to na zewnątrz!
This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.
Wspomniane prawo UE funkcjonuje, by obywatele mogli udać się do domu i załatwić sprawę odszkodowania szybko oraz łatwo, w ich własnym języku.

Voorbeeldzinnen voor "to settle" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Zadajmy sobie jednak pytanie: co, jeśli osiedlimy tych imigrantów w Europie?
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.
EnglishIf you settle in another EU country, you are subject to that country's laws.
Jeśli zamieszkasz w innym kraju UE, będziesz podlegać przepisom tego kraju.
EnglishOne ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
Do naszych ambicji nie należało rozstrzygnięcie kwestii koszyka energetycznego.
EnglishThis agreement requires all parties to settle their differences by peaceful means.
To porozumienie zobowiązuje wszystkie strony do rozwiązywania sporów na drodze pokojowej.
EnglishIt is a project budget, and the EU must be able to settle its accounts.
Jest to budżet zadaniowy, a UE musi być w stanie regulować swoje zobowiązania.
Englishprevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
zapobieganie i rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy Państwami Członkowskimi,
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
Rada wykonała już wiele pracy na wszystkich szczeblach w celu rozstrzygnięcia licznych kwestii.
EnglishMoreover, Thailand has other refugee issues to settle as well, such as the Hmong people from Laos.
Tajlandia musi także rozwiązać problemy innych uchodźców, np. Hmongów z Laosu.
English. - (FR) Madam President, I will allow Commissioner Borg some time to settle into his seat.
autor. - (FR) Pani przewodnicząca! Poczekam, aż komisarz Borg zajmie swoje miejsce.
EnglishIf bubbles still exist, gently tap the side of the vial to help settle them.
Jeśli pęcherzyki nadal są obecne, delikatnie postukać w ściankę fiolki, aby pomóc im uwolnić się.
EnglishSettle it therefore in your hearts, not to meditate beforehand how to answer:
Przetoż złóżcie to do serc waszych, abyście przed czasem nie myślili, jako byście odpowiadać mieli.
EnglishIn times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
W innym razie rządy regulowałyby wielkie zawirowania planetarne za pomocą działań zbrojnych.
EnglishThey have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.
Pomogły uspokoić rynki, a tego właśnie potrzebowaliśmy.
EnglishSo this will to some extent settle the problem of different pupils.
A zatem rozwiąże to w pewnym zakresie problem różnych uczniów.
EnglishIt only takes a few minutes to put on and for the signals to settle.
Tylko kilka minut zajmuje założenie go i regulacja sygnałów.
EnglishDESIRING to settle certain particular problems relating to Italy,
PRAGNĄC rozwiązać niektóre szczególne problemy dotyczące Włoch,
EnglishMost people settle for connection because love's too scary.
Większość ludzi zadowala się więzią, gdyż miłość jest zbyt straszna.
EnglishHowever, Europe cannot just settle for a humanitarian response.
Europa nie może jednak poprzestać tylko na pomocy humanitarnej.
EnglishNor, at that time, did anyone apply to the UN in order to settle this dispute; now they have done so.
Wówczas nikt też nie zwracał się do ONZ o rozstrzygnięcie tego sporu, zaś teraz tak uczyniono.