EN

to set [set|set] {werkwoord}

volume_up
Set the required dose by turning the black dose knob.
Ustawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.
Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.
Then set the dose as describe in section 4.
Potem należy ustawić dawkę wg. opisu w punkcie 4.
Therefore, it is important to set up a mechanism for monitoring and supervising rating agencies.
Dlatego należy ustanowić mechanizm monitorowania i nadzorowania agencji ratingowych.
By being more targeted we could set more effective requirements.
Postępując w sposób bardziej ukierunkowany, moglibyśmy ustanowić bardziej skuteczne wymogi.
It is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
Z tego właśnie powodu musimy ustanowić pewne ograniczenia na rynku hazardu.
That is the main task that we as politicians should set ourselves.
Takie jest główne zadanie, które powinniśmy sobie postawić jako politycy.
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
., możemy postawić hipotezę, że...
After removing the cap, set the bottle upright on a table-top.
Po zdjęciu zakrętki butelkę należy postawić pionowo na blacie stołu.
You don't need a lot of equipment to set up a production facility.
Dlatego można założyć wiele małych wytwórni.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
I also welcome the proposal from my colleague, Mr Marinescu, to set up a special fund.
Cieszy mnie także propozycja mojego kolegi posła Marinescu, aby założyć specjalny fundusz.
He very nearly added that concentration camps were being set up to resolve the issue.
Mało brakowało, a dodałby, że aby rozwiązać tę kwestię, zakłada się obozy koncentracyjne.
We need to make it easier to set up companies but also to liquidate them.
Musimy ułatwić zakładanie firm ale także ich likwidację.
We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
Doses from 2 to 40 units can be set in steps of 2 units.
Dawki można ustawiać w zakresie od 2 do 40 jednostek, w odstępach co 2 jednostki.
You can set the dose in steps of 1 unit, from a minimum of 1 unit to a maximum of 80 units.
ustawiać z dokładnością do 1 jednostki, w zakresie od minimum 1 jednostki do jednostek.
The dose can be set in steps of 2 units, from a minimum of 2 units to a maximum of 40 units.
ustawiać w odstępach co 2 jednostki, w zakresie od 2 do 40 jednostek.
Bulgaria and Romania set out as part of this group, but their entry process took longer.
Bułgaria i Rumunia złożyły swoje kandydatury w 1995 r. W przypadku tych dwóch krajów proces rozszerzenia trwał dłużej niż przy pozostałej dziesiątce.
In this regard, I have tabled an amendment to Parliament's resolution on this matter, requesting an international set of sanctions to be included in the final text.
Dlatego złożyłem poprawkę do rezolucji Parlamentu w tej sprawie żądając włączenia do tekstu końcowego zbioru sankcji międzynarodowych.
That is why we have tabled a set of draft amendments that we consider essential for a thorough overhaul of the current common agricultural policy.
Z tego względu złożyliśmy komplet poprawek, które naszym zdaniem mają zasadnicze znaczenie dla gruntownej zmiany wspólnej polityki rolnej w jej obecnej postaci.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
Cypr składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
The Euratom Treaty comprises 234 articles which are set out under six titles and preceded by a preamble.
Traktat Euratom składa się z preambuły i 234 artykułów podzielonych na sześć tytułów.
The deadline for amendments to the report was set before we received the Treaty from the committee.
Ostateczny termin składania poprawek do sprawozdania został ustalony zanim otrzymaliśmy Traktat z komisji.
Instead, we must set ourselves ambitious goals on behalf of the citizens of Europe.
Musimy raczej stawiać sobie ambitne cele w imieniu obywateli Europy.
That is why we should not set macro-economic stability and rigour in contradiction or opposition to growth.
Dlatego też nie powinniśmy stawiać stabilności makroekonomicznej i rygorów w opozycji do wzrostu.
This is a tremendous challenge, which the European Parliament, under your leadership, should also set itself.
To jest ogromne wyzwanie, które Parlament Europejski pod Pańskim przewodnictwem również powinien sobie stawiać.
Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na czystej powierzchni, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.
Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
Carefully set the syringe down on the work surface, taking care not to touch the needle.
Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.
The Germans have been set against the Greeks and the Greeks have been set against the Germans.
Niemcy nastawili się wrogo wobec Greków, a Grecy wobec Niemców.
The speculators are stuffing themselves on taxpayers' money and are clearly set to bleed them dry.
Spekulanci nabijają sobie portfele pieniędzmi podatników i są wyraźnie nastawieni na wyciągnięcie z nich wszystkiego do czysta.
Perhaps they are set against each other right now but I believe that it is possible for them to stand together, to work with one another.
Być może w chwili obecnej są nastawieni przeciwko sobie, ale myślę, że jest możliwe, aby się zjednoczyli i pracowali razem.
We have set realistic deadlines for this process, thus cutting short endless debates.
Wyznaczyliśmy realistyczne terminy dla tej procedury, kładąc kres niekończącym się debatom.
whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands upon them.
Tych stawili przed Apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce.
Despite these drawbacks, the compromise is an important breakthrough that will set the foundations of a more sustainable economy.
Jednak mimo tych wad, przedmiotowy kompromis stanowi ważny przełom i kładzie podwaliny bardziej zrównoważonej gospodarki.
I'm just happy I was able to add it up to 100, because that's my skill set.
Cieszę się że udało mi się go wstawić, to był pokaz moich umiejętności.
You can take a data set and put it there.
Można wziąć zestaw danych i wstawić go tutaj.
This is useful if you want to break up an idea, text or set an image apart from text in your document.
Jest to przydatne, jeśli chcesz oddzielić w dokumencie dwie pojęciowo różne części, tekst lub wstawić obraz, oddzielając go od tekstu.
To set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.
It was the European Union that set things in motion.
To właśnie Unia Europejska wprawiła w ruch ten mechanizm.
A long time ago, a series of events was set in motion by a people who look like me, by wasichu, eager to take the land and the water and the gold in the hills.
Dawno temu cykl wydarzeń został wprawiony w ruch przez ludzi takich jak ja, przez wasichu, ludzi chciwych ziemi i wody oraz złota z gór.
It is difficult to set priorities, but set them we must.
Ustalanie priorytetów jest sprawą trudną, lecz musimy je wyznaczać.
This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy wyznaczać cele, które są łatwiejsze do osiągnięcia.
Rapporteur Mr Surján wants to set budgetary priorities, and I very much appreciate that.
Sprawozdawca László Surjá pragnie wyznaczać priorytety budżetowe i bardzo to doceniam.
However, although the Commission has the right of initiative to set up such advisory groups, it is not necessary for any such provision to be included in the regulation.
Jednakże, choć Komisja ma prawo inicjatywy powoływania takich grup doradczych, nie jest konieczne umieszczanie w rozporządzeniu takiego przepisu.
Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.
Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas konfigurowania adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków ,,@".
That is the way to set the citizens against Europe.
To jest sposób na nastawianie obywateli przeciwko Europie.
The dose is set by turning the selector, which returns to zero during the injection.
Dawkę nastawia się przez obrót pokrętłem nastawiania dawki, które powraca do pozycji 0 podczas wstrzykiwania insuliny.
The dose is set by turning the selector, which returns to zero during the injection.
Dawk nastawia si przez obrót pokr tłem nastawiania dawki, które powraca do pozycji 0 podczas wstrzykiwania insuliny.
PL

set {mannelijk}

volume_up
1. sport en spel
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.
vial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
Per Protocol Set); badanie dotyczące leczenia inwazyjnej kandydozy
Overall Treatment Success in the Per Protocol Set, Invasive Candidiasis Study
Jako sprawozdawczyni pomocnicza planu SET z zadowoleniem przyjmuję przedmiotową inicjatywę.
Mr President, as shadow rapporteur on the SET Plan, I warmly welcome this initiative.

Voorbeeldzinnen voor "to set" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishIn this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishThe Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishThe fight against this phenomenon is one of the priorities set in the 2020 strategy.
Walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów określonych w "Strategii 2020”.
EnglishThey must at least be required to respect the objectives which they themselves set.
Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.
EnglishThe report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
EnglishThe annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
Roczne sprawozdania na temat ubóstwa w państwach członkowskich powinny bić na alarm.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishThis is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.