"routine" vertalen - Pools

EN

"routine" in het Pools

EN routine
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

routine (ook: mode, procedure)
Choose the level that most closely fits your daily routine.
Należy wybrać stopień, który najbardziej pasuje do codziennego trybu życia.
Fewer than 1 % of patients changed their daily routine or discontinued the treatment in relation with phosphenes.
Poniżej 1 % pacjentów zmieniło tryb zwykłych czynności życia codziennego albo przerwało leczenie w związku z opisanymi zaburzeniami widzenia.
Wrócił do normalnego trybu życia.
routine (ook: experience, groove, practice, rut)
Like all couples, passion dies, routine takes over...
Jak u wszystkich par, namiętność wygasa, i wkrada się rutyna...
Od tej chwili to rutyna.
From our point of view, the Hungarians' point of view, however, this is far more significant than a six-monthly routine.
Z naszego punktu widzenia - z punktu widzenia Węgrów - jest to jednak coś znacznie ważniejszego niż rutynowy sześciomiesięczny cykl.

2. IT

routine
Therefore, routine volume replacement should be performed in such patients.
Z tego powodu należy stosować rutynową procedurę uzupełniania objętości krwi u tych pacjentów.
You do some routine refresher training, and then you go to put on your parachute and a buddy helps you.
Robi się rutynową powtórkę całej procedury, po czym z pomocą kolegi zakłada się spadochron.
Nie było żadnych procedur graficznych.

Voorbeeldzinnen voor "routine" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe routine precautions for treating arrhythmia should be taken into consideration.
Należy uwzględnić rutynowe środki ostrożności konieczne do leczenia arytmii.
EnglishSome changes may occur in your blood, but these will be detected by routine blood tests.
Mogą wystąpić zmiany we krwi, lecz będą one wykryte w rutynowych badaniach krwi.
EnglishMost people will be able to go back to their normal routine by Day 22.
Po 22 dniu większość pacjentów może powrócić do swojego normalnego trybu życia.
EnglishTherefore, there is no need for routine monitoring of plasma concentrations of pregabalin.
Dlatego nie ma potrzeby rutynowego monitorowania stężenia pregabaliny w osoczu.
EnglishImmunisation with this vaccine does not substitute for routine tetanus immunisation.
Zaszczepienie szczepionką Menitorix nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciwko tężcowi.
EnglishIt would seem, though, that a couple of bits of information in the everyday routine do not work.
Wydaje się jednak, że na co dzień kilka jego elementów nie funkcjonuje prawidłowo.
EnglishIn addition to routine pharmacovigilance activities, identified and potential risks highlighted for
Oprócz rutynowych działań związanych z nadzorem farmaceutycznym, zidentyfikowane
EnglishMost people will be able to go back to their normal routine by Day 22.
Po 22 dniu większość pacjentów może powrócić do normalnego trybu życia.
EnglishTherefore, routine volume replacement should be performed in such patients.
Z tego powodu należy stosować rutynową procedurę uzupełniania objętości krwi u tych pacjentów.
EnglishTherefore, routine volume replacement should be performed in such patients.
Dlatego u takich pacjentów należy przeprowadzić rutynowe przetoczenie uzupełniające ubytek krwi.
EnglishFor all MAHs, in addition to routine pharmacovigilance activities, identified and potential risks
W przypadku wszystkich podmiotów odpowiedzialnych, oprócz rutynowych działań
EnglishRoutine Use Follow these instructions for each injection 1.
Przed każdym wstrzyknięciem należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją 1.
EnglishChoose the level that most closely fits your daily routine.
Należy wybrać stopień, który najbardziej pasuje do codziennego trybu życia.
EnglishYour normal dialysis routine will not affect the ability of Aranesp to treat your anaemia.
Zwykły rozkład dializ nie wpływa na skuteczność leczenia niedokrwistości za pomocą leku Aranesp.
EnglishSwift ratification of the Treaty will not be a routine step, but a significant political gesture.
Szybka ratyfikacja traktatu nie będzie aktem rutynowym, ale doniosłym gestem politycznym.
EnglishRoutine calcium monitoring during therapy is not required.
Nie jest konieczne rutynowe monitorowanie wapnia podczas stosowania leku.
EnglishWe cannot make a routine response, ladies and gentlemen; we must bring our full weight to bear.
Nie możemy, szanowni państwo, zareagować w systematyczny sposób, musimy dać z siebie wszystko.
EnglishSystems for medicinal products for human use except that routine updates of the Risk Management ic
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, poza tym rutynowe aktualizacje planu zarządzania zn
EnglishManagement of overdose should consist of treatment of clinical symptoms and routine monitoring.
Postępowanie w przedawkowaniu powinno polegać na leczeniu objawów klinicznych i rutynowej kontroli.
EnglishYou do some routine refresher training, and then you go to put on your parachute and a buddy helps you.
Robi się rutynową powtórkę całej procedury, po czym z pomocą kolegi zakłada się spadochron.