EN roots
volume_up
{meervoud}

1. algemeen

roots (ook: sources)
We actually need to go in and work on the roots of the problem.
Musimy się zabrać za pracę u źródła problemu.
Then I came to this country to study psychology and I started trying to understand the roots of happiness.
Potem przybyłem do tego oto kraju, aby studiować psychologię i rozpocząłem badania nad zrozumieniem źródła szczęścia.
I consider very important the observation that the economic and financial crisis and the climate change crisis have the same roots.
Uważam, że bardzo ważne jest spostrzeżenie, że kryzys finansowy i gospodarczy oraz kryzys klimatyczny mają te same źródła.
roots
There are other points of reference, especially, in our view, Europe's Christian roots.
Są inne punkty odniesienia, zwłaszcza, naszym zdaniem, chrześcijańskie korzenie Europy.
- (PL) Madam President, the Middle East also has its Christian roots.
Bliski Wschód ma także swe chrześcijańskie korzenie.
His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.

2. "hair"

roots

Voorbeeldzinnen voor "roots" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.
EnglishWe must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Musimy zająć się źródłami problemu, zamiast pasywnie czekać na kolejną katastrofę.
EnglishCulture has a place in the soul of a nation and roots in its place of origin.
Kultura ma swoje miejsce w duszy narodu, jest zakorzeniona w miejscu swego pochodzenia.
EnglishWho will defend us if we do not defend ourselves and the roots of our identity?
Kto nas będzie bronił, jeżeli my sami nie obronimy siebie i źródeł naszych identyczności?
EnglishThose who deny their own roots deserve little respect from anyone else.
Ci, którzy wypierają się własnych korzeni, nie zasługują na szacunek innych osób.
EnglishWe can only combat this abuse successfully by attacking it at the roots.
Aby odnieść sukces w walce z takimi nadużyciami, musimy zacząć od ich korzeni.
EnglishHowever, we have not adequately tackled the causes and roots of terrorism.
Niedostatecznie jednak zajęliśmy się kwestią przyczyn i korzeni terroryzmu.
EnglishFor this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Z tego właśnie powodu, musimy wyplenić ekstremizm i idee ekstremistyczne.
EnglishDoes it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?
Czy oznacza ona zapomnienie o korzeniach, w tym chrześcijańskich korzeniach naszych krajów?
EnglishThat's a very important component of Roots and Shoots, with older kids talking to younger ones.
To ważna część Roots and Shoots, gdyż starsze dzieci rozmawiają o tym z młodszymi.
EnglishWe need to go back to our roots in terms of investing in agriculture.
Musimy wrócić do pierwotnego stanu pod względem inwestowania w rolnictwo.
EnglishFundamental European values and rights are built on this heritage - on these roots.
Fundamentalne wartości i prawa europejskie opierają się na tej spuściźnie - na tych korzeniach.
EnglishWake up, wretched Europe, and remember your Christian roots!
Obudź się, nieszczęsna Europo i pamiętaj o swoich chrześcijańskich korzeniach!
EnglishNow we would like to create a modern programme based on these roots.
Teraz pragniemy zbudować nowoczesny program oparty na tym fundamencie.
EnglishThe EU must exercise its authority to address first and foremost the roots of the conflict.
UE musi wykorzystać swój autorytet, aby zająć się w pierwszym rzędzie korzeniami konfliktu.
EnglishLong live the Europe of peoples, the Europe of Christian roots!
Życzę długiego życia Europie ludzi, Europie o chrześcijańskich korzeniach!
EnglishSo the optimal temporal mix is what you get from the past -- past-positive gives you roots.
Zatem optymalny zestaw perspektyw to twoja pozytywna przeszłość - ona daje ci dobrą podstawę.
EnglishIt represents the genuine integration of different roots and cultures.
Reprezentuje ona autentyczną integrację różnych korzeni i kultur.
Englishand not by a strong arm or much people can it be raised from the roots thereof.
Izali wszystkich latorośli wyrosłych z niej nie ususzy?