EN

relaxing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
(Laughter) It's a very relaxing vocation.
(Śmiech) Jest to bardzo relaksujące zajęcie.

Synoniemen (Engels) voor "relaxing":

relaxing

Voorbeeldzinnen voor "relaxing" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.
Sprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.
EnglishRelaxing the deadlines for the use of the funds is a major step forward.
Złagodzenie terminów wykorzystania tych funduszy to zasadniczy krok naprzód.
EnglishLet us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Przyspieszmy integrację Serbii, ale bez jakiegokolwiek łagodzenia wymogów.
EnglishMy question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
Moje pytanie brzmi: czy Rada zastanawia się nad zamianą planu, czy tylko nad jego rozluźnieniem?
EnglishHe gave each of them some mescaline, and had them listen to some nice, relaxing music for a while.
Poprosił ich by pewnego wieczora przynieśli na spotkanie problem, nad którym pracują.
EnglishThird, what is the timeframe for relaxing visa restrictions?
I po trzecie, jakie są ramy czasowe przewidziane na złagodzenie ograniczeń wizowych?
EnglishWe need to ensure that relaxing the cofinance criteria does not reduce accountability.
Musimy zadbać o to, aby rozluźnienie kryteriów współfinansowania nie ograniczyło kontroli nad środkami.
EnglishThey would be relaxing somewhere having a good time.
Woleliby się gdzieś zrelaksować i miło spędzać czas.
EnglishFor the European Commission this basically just involves relaxing labour law in order to combat unemployment.
Dla Komisji Europejskiej oznacza to zasadniczo wyłącznie złagodzenie prawa pracy w celu zwalczania bezrobocia.
EnglishThe middle class is solvent and is interested in learning about the world, travelling, relaxing and shopping.
Klasa średnia ma pieniądze i jest zainteresowana poznawaniem świata, podróżowaniem, odpoczywaniem i robieniem zakupów.
English(Laughter) It's a very relaxing vocation.
(Śmiech) Jest to bardzo relaksujące zajęcie.
EnglishDoxazosin works by relaxing muscle around the bladder exit and prostate gland so urine is passed more easily.
Doksazosyna działa przez zmniejszenie napięcia mięśni wokół ujścia pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, co ułatwia oddawanie moczu.
EnglishIn future, we will be able to reflect on ways of relaxing this rule while taking the situation of airports into account.
W przyszłości będziemy mogli zastanowić się nad sposobami złagodzenia tej zasady, biorąc pod uwagę sytuację w portach lotniczych.
EnglishAfter relaxing visa requirements, we need to abolish them altogether so that ordinary Serbs are able to enter Europe whenever they wish.
Po złagodzeniu wymogów wizowych, musimy znieść je całkowicie, aby zwykli Serbowie mogli wjechać do Europy, kiedy tylko chcą.
EnglishThe relaxing of Structural Fund procedures, as promoted by the Commission, is a sign that should be welcomed as positive.
Proponowane przez Komisję złagodzenie procedur związanych z funduszami strukturalnymi jest pozytywną oznaką, którą należy przyjąć z zadowoleniem.
EnglishIt's because we know, when we're playing a game, that we're actually happier working hard than we are relaxing, or hanging out.
Jest tak, bo wiemy, dzięki grom, że czujemy więcej zadowolenia, gdy ciężko pracujemy, niż gdy relaksujemy się lub przesiadujemy gdzieś z kimś.
EnglishThe second issue is the apparent concern regarding the proper implementation of the system for relaxing the EU visa regime in Serbia, Macedonia and Montenegro.
Druga sprawa dotyczy obaw związanych z właściwym wdrożeniem uproszczeń systemu wizowego UE w Serbii, Macedonii i Czarnogórze.
EnglishWithin the EMS framework, the participants succeeded in creating a zone of increasing monetary stability and gradually relaxing capital controls.
Uczestnikom ESW udało się stworzyć obszar coraz większej stabilności pieniężnej i stopniowego rozluźniania kontroli nad przepływem kapitału.
EnglishThe Commission's intervention measures have also succeeded in preventing milk prices from falling even further and the market seems to be relaxing.
Za pomocą działań interwencyjnych Komisji udało się również zapobiec dalszemu spadkowi cen mleka, a sytuacja na rynku wydaje się normalizować.
EnglishNonetheless, the indirect approach espoused in this report should not be used as a way of relaxing the migration policies of the Member States.
Niemniej jednak podejście pośrednie przyjęte w tym sprawozdaniu nie powinno być wykorzystywane jako sposób na złagodzenie polityki migracyjnej państw członkowskich.