"relativism" vertalen - Pools

EN

"relativism" in het Pools

EN

relativism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Ethical relativism, too, favours sexual exploitation and the spread of sexually-transmitted diseases.
Relatywizm etyczny stoi także za wykorzystaniem w sferze seksualnej oraz szerzeniem się chorób przenoszonych drogą płciową.
This kind of moralising and selective memory among the European socialists shows that historical materialism has been superseded by hysterical relativism.
Tego rodzaju moralizatorstwo i selektywna pamięć pokazuje, że wśród europejskich socjalistów materializm historyczny zamienia się w relatywizm histeryczny.
We are systematically sending out a clear message on this: the violation of women's rights cannot be justified in the name of cultural relativism or traditions.
Systematycznie głosimy jasne przesłanie w tej kwestii: kulturowy relatywizm czy tradycja nie mogą usprawiedliwiać naruszania praw kobiet.

Voorbeeldzinnen voor "relativism" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSecondly, the explanation that, due to cultural differences, a constitution may be, let us say, free from criticism, is pure constitutional relativism.
Po drugie, tłumaczenie, że z racji różnic kulturowych dana konstytucja nie może być przedmiotem krytyki, jest relatywizmem konstytucyjnym w czystej formie.
EnglishThe moral crisis in that country, a tendency to trivialise death, dehumanisation, relativism and vanishing values are to blame for the fact that this problem is not taken seriously.
Bagatelizowanie tego wynika z kolei z kryzysu moralnego w tym kraju, z trywializacji śmierci, dehumanizacji, relatywizmu i zaniku wartości.
English(IT) Mr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, in the prevailing relativism of European politics, there is one word that is taboo: Christianophobia.
(IT) Panie Przewodniczący, Pani Baronesso Ashton, Panie i Panowie! W powszechnym relatywizmie europejskiej polityki tylko jedno słowo jest tematem tabu: chrześcijanofobia.