"relatives" vertalen - Pools

EN

"relatives" in het Pools

PL
EN

relatives {meervoud}

volume_up
Your car can be driven by you, visiting relatives or friends — but by Greek residents only if you are on board.
Twoim samochodem możesz jeździć tylko Ty sam oraz odwiedzający Cię krewni i znajomi.
In some EU countries, if your relatives or partner fail to register their residence, they may be fined.
W niektórych krajach UE, jeśli Twoi krewni lub partner nie zgłoszą pobytu, mogą zostać ukarani grzywną.
If their application is rejected, your parents, other relatives or non-registered partner can appeal.
W przypadku odrzucenia wniosku Twoi rodzice, inni krewni lub niezarejestrowany partner mogą wnieść odwołanie.

Synoniemen (Engels) voor "relative":

relative

Voorbeeldzinnen voor "relatives" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEU law guarantees for your non-registered partner or dependent relatives that they:
Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:
EnglishEU law guarantees for your partner or dependent relatives that they:
Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:
EnglishThe greatest burden usually falls on patients' relatives and family members.
Największy ciężar ponoszą na ogół bliscy i członkowie rodziny chorego.
EnglishFirst of all, my thoughts are with the victims of this tragedy and their relatives.
W pierwszym rzędzie pragnę powiedzieć, że myślami jestem z ofiarami tej tragedii i z ich bliskimi.
EnglishThe work of the relatives' and victims' associations must also be strengthened.
Należy również wzmocnić pracę stowarzyszeń krewnych i ofiar.
EnglishUnfortunately, in reality, there are not enough relatives to do so.
Niestety realia są takie, że nie ma aż tylu krewnych, którzy mogliby taką opiekę zapewnić.
EnglishAnd during that time, I actually lost more relatives, as well as the teachers who taught me, to HIV/AIDS.
W tym czasie straciłem kilkoro krewnych, a także nauczycieli, z powodu HIV/AIDS.
EnglishTell your relatives, friends and close colleagues the following:
Należy poinformować bliskie osoby, przyjaciół i kolegów o następującym sposobie postępowania:
EnglishIn this case, check the applicable residence rights and conditions for other relatives.
W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.
EnglishWe remember the victims and express our condolences to their relatives.
Pamiętamy o ofiarach i składamy kondolencje ich krewnym.
EnglishA very important thing for a patient is to be close to his relatives and not to face a language barrier.
Dla pacjenta ważne jest, by być blisko krewnych i nie stawać w obliczu bariery językowej.
EnglishAnd -- (Laughter) -- I actually found a whole bunch of General Tso's relatives who are still in the little town.
I... (śmiech)...odnalazłam wielu krewnych generała, którzy wciąż tu mieszkają.
EnglishIt should not be forgotten that support for relatives and carers is also a part of this.
Nie należy zapominać, że jednym z elementów tego podejścia powinno być także wspieranie rodzin i opiekunów.
EnglishYou are advised to share the information in this leaflet with relatives or other relevant persons.
Zaleca się, aby z treścią ulotki zapoznała się rodzina pacjenta lub inne bliskie pacjentowi osoby.
EnglishIt is sometimes called a family illness, with relatives often suffering from chronic stress.
Nazywana jest niekiedy chorobą rodzinną ze względu na cierpienie bliskich powodowane nieprzerwanym stresem.
EnglishWe would like to offer the family of the deceased and all his relatives our heartfelt sympathy and condolences.
Pragniemy złożyć rodzinie i krewnym zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje.
EnglishThe illness also involves the suffering of close relatives.
Pociąga też ona za sobą cierpienie najbliższych krewnych.
EnglishPatients, especially those with a history of depressive disorders/ mood alterations, (and relatives or ol
monitorować w kierunku objawów zaburzeń psychicznych, szczególnie depresji, po rozpoczęciu leczenia.
EnglishWhile the sympathies of Europeans are with the relatives of the victims, there is a need to act.
I podczas, gdy Europejczycy kierują swe współczucie na krewnych ofiar, konieczne jest także realne działanie.
EnglishIf you are a pensioner, you will have to prove that you have (for your partner or relatives):
Jeśli jesteś emerytem, konieczne będzie wykazanie, że posiadasz (w odniesieniu do swojego partnera lub krewnych):