EN to put on
volume_up
{werkwoord}

to put on
volume_up
zakładać {imperf. ww.} (coś na siebie)
Always put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.
Zakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.
Dlaczego mam ją zakładać?
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.
Potem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
to put on (ook: to set)
So under that basis, we put it out and said, "Look, we're skeptical about this thing.
Na tej podstawie, opublikowaliśmy raport z zastrzeżeniem, że "jesteśmy sceptycznie nastawieni do tego dokumentu.
As for those who are sceptical about the compromise, will they be able to put forward a ready-made solution that is applicable immediately?
Co do osób sceptycznie nastawionych do kompromisu, zapytuję czy będą w stanie przedstawić gotowe rozwiązanie, które można natychmiast wdrożyć?
Put the pen cap back on, then store the pen until your next injection.
Nałożyć nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do następnego wstrzyknięcia.
Dispose of it carefully and put the pen cap back on.
Ostrożnie wyrzucić igłę i ponownie nałożyć nasadkę na wstrzykiwacz.
Dispose of it carefully and put the pen cap back on.
Ostrożnie wyrzucić igłę i ponownie nałożyć nasadkę na wstrzykiwcz.
volume_up
wkładać {imperf. ww.}
They're not allowed to put more than 10 pounds of sand in a 50-gallon plastic bag.
Nie można wkładać więcej niż 4.5
Do not put the syringe in a dishwasher.
Nie należy wkładać strzykawki do zmywarki do naczyń.
. - Mr President, sometimes I do wonder if the effort we put into reports in this place is worth it.
Czasami zastanawiam się, czy warto wkładać wysiłki w sprawozdania w tym obszarze.
to put on (ook: to dress, to get dressed)
to put on (ook: to don, to get on, to pop on)
volume_up
wdziać {perf. ww.}
We have put a process in motion and are convinced that a lot of ground work is needed before such a commitment can be envisaged.
Uruchomiliśmy pewien proces i jesteśmy przekonani, że potrzeba dużo pracy u podstaw zanim będzie można podjąć takie zobowiązanie.
We must not put unnecessary obstacles in the path of the European External Action Service (EEAS) to enable it to live up to its founding principles.
Nie możemy stawiać zbędnych przeszkód na drodze Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), by umożliwić jej realizację zasad, które legły u podstaw jej utworzenia.
That same unlovely assumption lies behind the EU Constitution, now called the Lisbon Treaty, and that is why we should put that Treaty to the people: Pactio Olisipio censenda est!
To samo niezbyt piękne założenie leży u podstaw konstytucji UE, teraz nazywanej traktatem lizbońskim i dlatego powinniśmy poddać go pod decyzję ludu. Pactio Olisipio censenda est!
volume_up
założyć {perf. ww.}
So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.
Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.
Leave the cartridge in the pen, put the cap on the pen, and store it
Pozostawić wkład we wstrzykiwaczu, założyć osłonkę na
If you want to put a colored disk, well all these seven colors coalesce.
Można też założyć kolorową tarczę, a siedem kolorów się zjednoczy.
volume_up
podstawiać {imperf. ww.}
volume_up
wystawiać {imperf. ww.}
In other words, these countries are simply being put up for sale...
Innymi słowy, kraje te po prostu wystawia się na sprzedaż...
You can see here a photo from the United States Library of Medicine, where people are put in the sun to get better.
Widać tutaj zdjęcie przedstawiające Bibliotekę Medycyny, gdzie ludzie są wystawiani na słońce by wyzdrowieli.
Basically, what happens is that we put this out in a field, or someplace where there's lots of crows, and we put coins and peanuts all around the base of the machine.
Upraszczając, wystawiamy to na pole, lub inne miejsce gdzie jest mnóstwo wron, i rozrzucamy monety i orzeszki ziemne dookoła podstawy maszyny.

Voorbeeldzinnen voor "to put on" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.
Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishHe has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
Położył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishActing as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
Jako Parlament Europejski musimy bardzo wyraźnie oddziaływać na władze w Birmie.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishIt is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
To dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.