"proposals" vertalen - Pools

EN

"proposals" in het Pools

EN proposals
volume_up
{meervoud}

proposals (ook: offerings, offers, suggestions)
Better proposals are always welcome of course: we are open to constructive proposals.
Oczywiście chętnie przyjmiemy lepsze propozycje: jesteśmy otwarci na propozycje konstruktywne.
The proposals in the report violate the principle of subsidiarity.
Propozycje przedstawione w sprawozdaniu naruszają zasadę pomocniczości.
Latvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Łotwa odnotowuje z radością propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.
proposals (ook: approaches, offers, bids)
volume_up
oferty {v mv}
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
Musimy zaproponować tym ludziom rozwiązania, udzielić im wsparcia i złożyć przydatne oferty.
Your proposals are sound, Mr Jouyet, they should also incorporate support for the offer.
Pańskie propozycje są rozsądne - powinny one obejmować także poparcie dla tej oferty.

Synoniemen (Engels) voor "proposal":

proposal

Voorbeeldzinnen voor "proposals" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.
EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
EnglishThe Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.
EnglishAt that time, we reached political agreements on six of the eight proposals.
Osiągnęliśmy wówczas polityczne porozumienia w sprawie sześciu z ośmiu wniosków.
EnglishWe rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Odrzuciliśmy wszystkie wnioski, które zmniejszałyby niezależność grup politycznych.
EnglishA whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
Cała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
EnglishI hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
EnglishThe ensuing compromise proposals significantly enhanced the quality of the document.
Wynikłe kompromisowe wnioski znacząco przyczyniły się do jakości tego dokumentu.
EnglishIt is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
Omówienie wszystkich przedłożonych propozycji nie jest na tym etapie możliwe.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
EnglishMany of the proposals featuring in it overlap with various other initiatives.
Wiele przedstawionych w nim propozycji pokrywa się z różnymi innymi inicjatywami.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishThere are many good proposals in this report that were, however, all adopted.
W sprawozdaniu jest też wiele dobrych wniosków, które jednak zostały już przyjęte.
EnglishWe as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.
EnglishThe report contains a lot of important proposals for reducing health inequalities.
Sprawozdanie zawiera wiele ważnych propozycji zmniejszenia nierówności zdrowotnych.
English. - (PT) We support this report to which we contributed several proposals.
Popieramy sprawozdanie, które zawiera wiele zaproponowanych przez nas wniosków.
EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Z tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
EnglishThus we have reinforced the requirements concerning data protection in our proposals.
Dlatego wzmocniliśmy wymagania dotyczące ochrony danych w naszych propozycjach.