"proposal" vertalen - Pools

EN

"proposal" in het Pools

EN proposal
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

The proposal here is to vote on Amendment 812 first, that is the proposal.
Tu jest propozycja głosowania najpierw nad zmianą 812, taka jest propozycja.
The proposal is now being discussed by the relevant Parliamentary Committee.
Propozycja jest obecnie przedmiotem dyskusji w odpowiedniej komisji Parlamentu.
Moreover, this test is very detailed; the proposal is lacking in flexibility.
Ponadto badanie jest bardzo szczegółowe, a propozycja - niezbyt elastyczna.
proposal (ook: bid, deal, offer, approach)
I also believe that the agency has superb potential to draft an attractive proposal in this respect.
Uważam też, że agencja ma znakomity potencjał, aby przygotować atrakcyjną ofertę.
But the offer on the table from the Commission is a smoke-and-mirrors proposal which developing counties have every reason to question.
Ale oferta złożona przez Komisję jest tak zawoalowana, że kraje rozwijające się mają podstawy do jej kwestionowania.
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
Musimy zaproponować tym ludziom rozwiązania, udzielić im wsparcia i złożyć przydatne oferty.
proposal
Your proposal didn't mean that we were going to apply for Seoul Hospital together?
Twoje oświadczyny wcale nie znaczą, że przyjmiemy... propozycję od szpitala w Seulu.
odrzucić czyjeś oświadczyny
przyjąć czyjeś oświadczyny

Synoniemen (Engels) voor "proposal":

proposal

Voorbeeldzinnen voor "proposal" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe suggestions contained in the report will help us to implement this proposal.
Sugestie zawarte w omawianym sprawozdaniu pomogą nam we wdrożeniu tego wniosku.
EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishMrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.
Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.
EnglishThat proposal was rejected in October 2008 with the words, 'No, it is unnecessary.
Propozycję tę odrzucono w październiku 2008 roku, stwierdzając: "Nie, nie trzeba.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.
EnglishFor these reasons, we are voting against the report and the Commission's proposal.
Z podanym powodów głosujemy przeciwko przyjęciu sprawozdania i wniosku Komisji.
EnglishThat is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
To niedopuszczalne i Parlament w rzeczywistości musi się sprzeciwić temu wnioskowi.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishThe new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishNo such proposal has been made.
Powiem, że ta zmiana jest dla nas nieoczekiwana, nie było takiej propozycji.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.
EnglishA whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
Cała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
EnglishNow that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.
EnglishWho will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?
EnglishThe Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.
W swoim wniosku Komisja uwzględni środki dotyczące takiej produkcji biopaliw.
EnglishHow does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
Jak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
EnglishThis proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
Wniosek ten niszczy życie obywateli i społeczności zamieszkujących odległe regiony.