"proportional increase" vertalen - Pools

EN

"proportional increase" in het Pools

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "proportional increase" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "proportional increase" in Pools

proportional bijvoeglijk naamwoord
increase zelfstandig naamwoord
to increase werkwoord
crease zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "proportional increase" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishGreater than proportional increase in exposure is observed with increasing dose.
Większe od proporcjonalnego zwiększenie ekspozycji obserwuje się wraz ze zwiększaniem dawki.
EnglishFor doses between 120 mg and 300 mg, a greater than dose proportional increase in AUC is observed for febuxostat.
zakresu dawek 120 mg do 300 mg obserwuje się większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC dla febuksostatu.
EnglishThere is a proportional increase in Cmax and AUC from 20 mg to 60 mg, the range of single-dose administrations tested.
Wraz ze zwiększeniem podawanej dawki, od 20 mg do 60 mg, stwierdzono proporcjonalne zwiększenie Cmax oraz AUC.
EnglishFor doses between 120 mg and 300 mg, a greater than dose proportional increase in AUC is observed for febuxostat.
Dla zakresu dawek 120 mg do 300 mg obserwuje się większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC dla febuksostatu.
EnglishA greater than dose– proportional increase in indinavir plasma concentrations was observed over the 200 – 800 mg dose range.
W zakresie dawek 200 – 800 mg obserwowano większe niż proporcjonalne do dawki zwiększenie stężenia indynawiru w osoczu.
EnglishIncreasing doses of raloxifene result in slightly less than proportional increase in the area under the plasma time concentration curve (AUC).
Zwi kszenie dawek raloksyfenu prowadzi do nieco mniejszego zwi kszenia pola pod krzyw (AUC) ni wynikałoby to ze zwi kszenia dawki.
EnglishIncreasing doses of raloxifene result in slightly less than proportional increase in the area under the plasma time concentration curve (AUC).
Zwiększenie dawek raloksyfenu prowadzi do nieco mniejszego zwiększenia pola pod krzywą (AUC) niż wynikałoby to ze zwiększenia dawki.
EnglishA less than proportional increase in oral absorption at doses beyond 600 mg was observed; the mechanism for this is unknown.
Po dawkach większych niż 600 mg, obserwowano proporcjonalne, ale mniejsze zwiększenie wchłaniania po doustnym podaniu; mechanizm tego zjawiska jest nieznany.
EnglishAfter oral doses of 80 mg three times a day a more than dose proportional increase in sildenafil plasma levels has been observed.
Po zastosowaniu dawki 80 mg doustnie trzy razy na dobę poziomy leku w osoczu zwiększają się szybciej w porównaniu do modelu zmian proporcjonalnych do dawki.
EnglishPharmacokinetic linearity The dose proportional increase of busulfan exposure was demonstrated following intravenous busulfan up to 1 mg/ kg.
Farmakokinetyka liniowa Po dożylnym podaniu busulfanu w dawkach do 1mg/ kg mc. potwierdzono proporcjonalne do dawki zwiększenie ekspozycji na busulfan.
EnglishA less than proportional increase in oral absorption at doses beyond 600 mg (twice the maximal recommended dose) was observed; the mechanism for this is unknown.
W dawkach większych niż 600 mg (dwukrotność maksymalnej zalecanej dawki) obserwowano proporcjonalne, ale mniejsze zwiększenie wchłaniania po doustnym podaniu; mechanizm tego zjawiska jest nieznany.
EnglishA greater than dose-proportional increase in nelfinavir plasma concentrations was observed after single doses; however, this was not observed after multiple dosing.
Podanie pojedynczych dawek nelfinawiru powodowało zwiększenie jego stężenia w surowicy w stopniu większym, niż proporcjonalny do dawki; efektu tego nie obserwowano po wielokrotnym podaniu preparatu.

Andere woorden

English
  • proportional increase

Meer vertalingen in het Nederlands-Duits woordenboek.