"prayer" vertalen - Pools

EN

"prayer" in het Pools

PL

"pan" in het Engels

volume_up
pan {vnw.}
EN

EN prayer
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

prayer (ook: orison)
A prayer of Habakkuk the prophet, set to Shigionoth.
Modlitwa Abakuka proroka według rozmaitych pieśni złożona.
Thou hast covered thyself with a cloud, so that no prayer can pass through.
Okryłeś się obłokiem, aby cię nie dochodziła modlitwa.
I do not believe that meditation and prayer will change this world.
Nie wierzę, że medytacja i modlitwa zmienią ten świat.
prayer

Voorbeeldzinnen voor "prayer" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
I wszystko, o cobyściekolwiek prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie.
EnglishJehovah is far from the wicked; But he heareth the prayer of the righteous.
Dalekim jest Pan od niepobożnych; ale modlitwę sprawiedliwych wysłuchiwa.
EnglishBlessed be God, Who hath not turned away my prayer, Nor his lovingkindness from me.
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej, ani odjął miłosierdzia swego odemnie.
EnglishAnyone want to run a comparative effectiveness study on prayer against something?
Czy ktoś chce dowiedzieć się więcej o wpływie modlitwy na chorobę?
Englishrejoicing in hope; patient in tribulation; continuing stedfastly in prayer;
W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni;
Englishthen hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.
Wysłuchajże z nieba modlitwę ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.
EnglishAnd he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer.
A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.
Englishthen hear thou from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.
Wysłuchajże z nieba modlitwy ich, i prośbę ich, a wykonaj sąd ich.
EnglishNow Peter and John were going up into the temple at the hour of prayer, [being] the ninth [hour].
A Piotr i Jan społem wstępowali do kościoła w godzinę modlitwy, dziewiątą.
EnglishThou shalt make thy prayer unto him, and he will hear thee; And thou shalt pay thy vows.
Będziesz mu się modlił, a wysłucha cię, i śluby twoje oddasz mu.
EnglishAnd when he rose up from his prayer, he came unto the disciples, and found them sleeping for sorrow,
A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące od smutku.
EnglishGive ear to my prayer, O God; And hide not thyself from my supplication.
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca.
EnglishNow mine eyes shall be open, and mine ears attent, unto the prayer that is made in this place.
Oczy też moje otworzone będą, a uszy moje nakłonione ku modlitwie uczynionej na tem miejscu.
EnglishFor my love they are my adversaries: But I [give myself unto] prayer.
Przeciwili mi się za miłość moję, chociażem się za nich modlił.
EnglishJehovah hath heard my supplication; Jehovah will receive my prayer.
Odstąpcie odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawość; albowiem Pan usłyszał głos płaczu mojego.
EnglishHe hath regarded the prayer of the destitute, And hath not despised their prayer.
Gdy pobuduje Pan Syon, i okaże się w chwale swojej;
EnglishBut verily God hath heard; He hath attended to the voice of my prayer.
Aleć zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej.
Englishsaying unto them, It is written, And my house shall be a house of prayer: but ye have made it a den of robbers.
Mówiąc im: Napisano: Dom mój dom modlitwy jest, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.
EnglishO Jehovah God of hosts, hear my prayer; Give ear, O God of Jacob.
I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie.
EnglishBut we will continue stedfastly in prayer, and in the ministry of the word.
A my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy.