EN picture
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
To zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So this is a picture of the Internet Archive at the Library of Alexandria.
To jest zdjęcie archiiwum internetowego w Bibliotece Aleksandryjskiej.
Soon after that, I found in another picture that she had, a picture of me.
Wkrótce potem, znalazłem inne moje zdjęcie, które zachowała.
picture (ook: image, painting)
It is a fact that on individual transactions the picture remains mixed.
Faktem jest, że w kwestii poszczególnych operacji obraz pozostaje zróżnicowany.
Available forecasts from international organisations provide a broadly similar picture.
Podobny obraz wyłania się z dostępnych prognoz organizacji międzynarodowych.
Forecasts from international organisations give a broadly similar picture.
Zasadniczo podobny obraz wyłania się z większości prognoz organizacji międzynarodowych.
picture (ook: image)
And then this is the picture I mentioned to you -- the weapon of mass protection.
A to obrazek, o którym opowiadałem: broń masowego chronienia.
This picture is the hallmark of censorship in the book record.
Ten obrazek jest oznaką cenzury w książkach.
Same thing: gave her a picture, she held it up to her forehead.
To samo: dałem jej obrazek, trzymała go przyciśniętego do czoła.
picture (ook: cinema, film, motion picture, movie)
And my guess is that a lot of the surf kids did go to the site to get this entire picture.
Zgaduję, że wiele młodych pasjonatów surfowania zajrzało na stronę aby zobaczyć cały film.
You have to take 1,000 pictures per second to see this.
To jest film z 1000 klatek na sekundę.
And actually it's called "Temple Grandin," not "Thinking In Pictures."
Film nazywa się "Temple Grandin", nie "Myślenie obrazami".
picture (ook: shot)
volume_up
migawka {v} (pojedyncza scena, zdjęcie)
Pictures of hearings are frequently televised (Europe by Satellite).
Migawki z posiedzeń są często dostępne w telewizji (Europe by Satellite ).

Voorbeeldzinnen voor "picture" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishYour doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
Następnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
English(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
(Brawa) Chciałbym wam pokazać kilku innych wyjątkowych ludzi na tym zdjęciu.
EnglishAnd I think this is a typical picture of what it was like in a courtyard then.
Myślę, że to typowy widok tego co mogło się dziać wówczas na dziedzińcach.
EnglishSo the stuff that's in this picture that's white, that is the dark matter.
Dla światła jest ona przezroczysta ale dla was zaznaczymy ją na biało. ~~~ OK?
EnglishMy impression is that there is sometimes a failure to see the big picture.
Mam wrażenie, że czasami nie jesteśmy w stanie dostrzec całościowego obrazu.
EnglishAnd then this is a picture of one of the most famous hospitals in America.
Na następnym zdjęciu widzimy jeden z najbardziej znanych szpitali w Ameryce.
EnglishBuildings are important, but they're only a component of a much bigger picture.
Budynki są ważne, ale są one jedynie częścią znacznie większego obrazu.
EnglishThe former deterrent effect of nuclear armament is thus out of the picture.
Dawny efekt odstraszania jaki miała broń jądrowa w związku z tym przestał się liczyć.
EnglishAnd I ran immediately into a conceptual problem: you can't show a picture of democracy.
I natychmiast napotkałem problem konceptualny – nie można pokazać obrazu demokracji.
EnglishLeaving that aside, let us look at the picture in Croatia at the moment.
Pomijając tę kwestię, przyjrzyjmy się sytuacji panującej obecnie w Chorwacji.
EnglishHe's actually taking his own picture, shot with what's called a camera trap.
W rzeczywistości on sam sobie robi zdjęcia z tak zwanej kamery pułapki.
EnglishAnd I would like to show you here my tidied up version of this picture.
W tym miejscu chciałbym pokazać wam swoją uporządkowaną wersję tego obrazu.
EnglishOur businesses and industries expect to be put in the picture about future commitments.
Nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł czekają na dostosowanie do przyszłych zobowiązań.
EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
W innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Pokazuje w jaki sposób atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło.
EnglishNow you've got to picture Aunt Zip at 105 years old in Sodom, North Carolina.
Wyobraźcie sobie Ciotkę Zip, lat 105, w Sodom w Karolinie Północnej.
EnglishThe nice thing here is that you can't see who are the researchers in this picture.
Miłą rzeczą jest, że nie można rozróżnić badaczy na tych zdjęciach.
EnglishAnd after all the hoopla of Live 8, we're still not anywhere in the picture.
Po zamieszaniu wokół Live 8 nadal nas nie widać. ~~~ Tekst na plakacie: "Jestem Afrykanką".
EnglishThis is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
Taka jest nieodłączna natura wszystkich negocjacji, ale sytuacja nie przedstawia się tak źle.
EnglishA cross-check with the signals from the monetary analysis confirms this picture.
Ocenę tę potwierdza porównanie z sygnałami z analizy monetarnej.