EN outlined
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

outlined (ook: delineated)
The proposal outlined by the rapporteur is, in our view, a good one, as it follows the line of promoting harmonisation of the customs system.
Projekt naszkicowany przez sprawozdawcę jest, w naszej opinii, dobry, jako że idzie on ścieżką promowania harmonizacji systemu celnego.
outlined
outlined
As far as Turkey is concerned, the picture of our relations outlined in this document is not optimistic, but it certainly is true.
Jeśli chodzi o Turcję, to obraz naszych relacji zarysowany w tym dokumencie nie jest optymistyczny, ale jest z całą pewnością prawdziwy.

Synoniemen (Engels) voor "outlined":

outlined
English

Voorbeeldzinnen voor "outlined" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
Idei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.
EnglishI voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below.
Głosowałem przeciwko wnioskowi z wielu powodów; poniżej przedstawiłem główne z nich.
EnglishIf the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Gdyby rzeczywiście wprowadzono system w tym kształcie, to mielibyśmy falę bankructw.
EnglishTherefore the Committee has made a number of recommendations as outlined below.
W związku z powyższym Komitet wystosował zalecenia, których treść zamieszczono poniżej.
EnglishNote that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
Powyższe zasady i procesy odnoszą się również do odwiedzin z komórek.
EnglishI believe the report by Mr Goepel is in line with the role I have just outlined.
W mojej ocenie raport pana Goepela idzie właśnie w takim kierunku.
EnglishDo you think that the actions you have outlined are enough to restore that confidence?
Czy uważa pan, że działania, o których pan wspomniał wystarczą, aby odbudować to zaufanie?
EnglishIn this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose.
W przedmiotowej nocie informacyjnej przedstawiliśmy pewne określone środki.
EnglishPosology relating to the indications as outlined in section 4.1 should read as follows:
Dawkowanie związane z wskazaniami wymienionymi w punkcie 4. 1 powinno brzmieć następująco:
EnglishI could not carry down the files of complaints I have, as other colleagues have outlined.
Nie mogłam przynieść rejestru skarg, który mam w posiadaniu, jak powiedzieli moi koledzy.
EnglishI have outlined many innovations, and our priorities to tackle the social situation.
Zarysowałem wiele nowatorskich rozwiązań oraz nasze priorytety w dziedzinie sytuacji społecznej.
EnglishAs I outlined in my introduction, we are planning several measures on this.
Planujemy wprowadzenie kilku instrumentów w tym obszarze, o czym wspomniałam na początku debaty.
EnglishThese reports will look at those issues that were outlined by Members here this evening.
Sprawozdania będą dotyczyć tych kwestii, które zostały podkreślone przez posłów dziś wieczorem.
EnglishI have just outlined the measures that we are proposing in this regard.
Właśnie podałem zarys środków, które w związku z tym proponujemy.
EnglishI fully agree with the priorities outlined by the rapporteur, Mrs Balzani.
Całkowicie się zgadzam z priorytetami przedstawionymi przez sprawozdawczynię - panią poseł Balzani.
EnglishThey are outlined extensively in both the CMO and in the EFF.
Zostały one szeroko omówione zarówno w ramach wspólnej organizacji rynku, jak i w EFR.
EnglishAnd then if you take a look at the video -- it's a little bit hard to see -- it's outlined in yellow.
Jeśli się dobrze przyjrzycie - trochę ciężko to zauważyć - jest zaznaczone na żółto.
Englishophthalmic surgery and in special patient groups as outlined below. ro
Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwzakrzepowych, należy zachować ostrożność podczas icz
Englishophthalmic surgery and in special patient groups as outlined below. ed
krwotoku, takich jak pacjenci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krwawienia (np. liczba płytek
EnglishThis system has been outlined, this road has been followed, and we will shortly arrive at our destination.
Powstał zarys tego systemu, podążaliśmy tą ścieżką i niedługo osiągniemy nasz cel.