"modification" vertalen - Pools

EN

"modification" in het Pools

EN modification
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

modification (ook: version)
*see dose modification for provisions for the modification to dose and dosage schedule
* patrz modyfikacja dawki zgodnie z warunkami modyfikacji dawki i schematu dawkowania
Monitoring for toxicity and dose modification due to toxicity
Monitorowanie i modyfikacja dawki w zależności od wystąpienia objawów toksyczności
No: genetic modification and cloning are two separate techniques.
Nie: modyfikacja genetyczna i klonowanie to dwie odrębne techniki.
modification (ook: alteration, amendment, change, changing)
There is no modification of the clearance after repeated administration.
Po wielokrotnym podaniu, nie występuje zmiana klirensu.
Monitoring and modification of the Refludan dosage regimen
Monitorowanie i zmiana schematu dawkowania preparatu Refludan
There is no modification of the clearance after repeated
Po wielokrotnym podaniu, nie występuje zmiana klirensu.

Synoniemen (Engels) voor "modification":

modification

Voorbeeldzinnen voor "modification" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe efficacy was lower when no behavioural modification therapy was given.
Skuteczność była niższa, gdy nie stosowano programu modyfikacji zachowania.
EnglishWe await, therefore, introduction of the Council proposal on modification of protocol No 36.
Czekamy zatem na wprowadzenie propozycji Rady o modyfikacji protokołu nr 36.
EnglishTherefore dose modification is not required for patients with renal function impairment.
Stąd też dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek.
EnglishWounds on the legs (leg ulcers), modification of liver function,
Rany na nogach (owrzodzenie kończyn dolnych), zaburzona czynność wątroby.
EnglishTable 3a Dose modification guidelines for ViraferonPeg monotherapy
Zasady modyfikowania dawkowania preparatu ViraferonPeg w monoterapii
EnglishIn each study, treatment with clomipramine was combined with behaviour modification techniques.
W każdym badaniu, leczenie klomipraminą skojarzone było z programem modyfikacji zachowania.
EnglishAs a consequence, and contrary to some people's opinions, Article 122 is not undergoing any modification.
W związku z tym, wbrew opiniom niektórych osób, art. 122 nie ulega żadnej zmianie.
EnglishThe correct modification to the remarks is contained in Amendment 1133, which is annexed to the voting list.
Korekta komentarzy jest zawarta w poprawce 1133, załączonej do listy do głosowania.
EnglishDosage modification guidelines for children and adolescents Reduce only Rebetol Reduce only interferon
Zasady modyfikowania dawkowania u dzieci i młodzieży Zmniejszyć tylko Zmniejszyć do połowy
EnglishTable 3a Dose modification guidelines for PegIntron monotherapy
Zasady modyfikowania dawkowania preparatu PegIntron w monoterapii
EnglishPatients with Grade 2 diarrhoea may need to follow the same dose modification guidelines.
Pacjenci z biegunką stopnia 2. mogą wymagać wdrożenia tych samych zaleceń dotyczących modyfikacji dawki.
EnglishIn our opinion, we also need to ask ourselves ethical questions about genetic modification.
Naszym zdaniem w kwestii modyfikacji genetycznej powinniśmy zadać sobie pytania o charakterze etycznym.
English(See ribavirin capsule SPC for dose of ribavirin capsules and dosage modification guidelines for combination therapy.
modyfikacji dawkowania w przypadku leczenia skojarzonego, patrz ChPL rybawiryny.
EnglishYet, as far as this modification is concerned, only the European Parliament has been consulted.
Konsultacje dotyczące tej zmiany dotychczas zostały przeprowadzone wyłącznie z Parlamentem Europejskim.
EnglishThis has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
Efektem takiego podejścia były nawet zmiany w polityce dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej.
EnglishDose modification guidelines for patients who use PegIntron monotherapy are shown in Table 3a.
Zasady modyfikowania dawkowania u pacjentów stosujących PegIntron w monoterapii przedstawiono w Tabeli 3a.
EnglishFor common adverse events which required dose modification or discontinuation see section 4.8.
Częste działania niepożądane, które wymagają modyfikacji dawki lub przerwania leczenia – patrz punkt 4. 8.
EnglishElderly patients (≥ 65 years old) Dose modification based upon age is not required.
Pacjenci w podeszłym wieku (≥ 65 roku życia) Nie ma konieczności modyfikowania dawki produktu u chorych w podeszłym wieku.
EnglishDose modification guidelines for patients who use ViraferonPeg monotherapy are shown in Table 3a.
Zasady modyfikowania dawkowania u pacjentów stosujących ViraferonPeg w monoterapii przedstawiono w Tabeli 3a.
EnglishAs an aid in the treatment of separation-related disorders in combination with behavioural modification techniques.
Pomocniczo psom z zaburzeniami zachowania w połączeniu z odpowiednimi metodami wychowawczymi.