"to make over" vertalen - Pools

EN

"to make over" in het Pools

EN to make over
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

to make over
volume_up
zmienić {ww.} (wygląd)
to make over
volume_up
zmieniać {imperf. ww.} (wygląd)

2. "into sth"

to make over
volume_up
przerobić {ww.} (na coś)
to make over
volume_up
przerabiać {imperf. ww.} (na coś)

Voorbeeldzinnen voor "to make over" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich.
EnglishThey need to be able to make safe investments over a long period.
Muszą oni być w stanie dokonywać bezpiecznych inwestycji w dłużym okresie.
EnglishIt is, of course, tempting to make bookings over the Internet; we know this and it is also cheaper.
Wiemy, że możliwość rezerwowania wyjazdu przez Internet jest oczywiście nie tylko kusząca, ale również tańsza.
EnglishWe allow Muslim women in Europe to have no freedom to make decisions over many areas of their lives.
Akceptujemy, że żyjące w Europie muzułmanki pozbawione są prawa podejmowania decyzji w wielu dziedzinach życia.
EnglishWe make something over here, and then we transplant it onto the site of the wound, and we try and get the two to take.
Robimy coś tutaj, a potem przeszczepiamy to w miejsce rany, i próbujemy połączyć oba ze sobą.
EnglishAll the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord Jehovah.
Wszystkie światła jasne na niebiosach zaćmię dla ciebie, i przywiodę ciemność na ziemię twoję, mówi panujący Pan.
EnglishTake you wise men, and understanding, and known, according to your tribes, and I will make them heads over you.
Obierzcie z siebie męże mądre i umiejętne a doświadczone w pokoleniach waszych, a postanowię je przełożonymi nad wami.
English(FR) Mr President, the 500 million citizens of the European Union currently make up over 8% of the world's population.
(FR) Panie Przewodniczący! Obecnie 500 milionów obywateli Unii Europejskiej stanowi ponad 8 % światowej populacji.
EnglishHe'll never make it over that tree.
EnglishWe should not forget that micro-businesses of less than 10 employees actually make up over 90% of all EU businesses.
Nie możemy zapominać, że mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników stanowią ponad 90 % wszystkich przedsiębiorstw w UE.
EnglishOnly 23% of Polish consumers make purchases over the Internet, and a lack of confidence appears to be one of the main reasons for this.
Jedynie 23 % polskich konsumentów robi zakupy w Internecie, a brak zaufania wydaje się być jedną z głównych przyczyn tego zjawiska.
Englishto make money hand over fist
EnglishEvery family and every local authority considers what to do with its resources to make sure that it can make headway over a certain time.
Każda rodzina i każda władza lokalna rozważa co zrobić ze swoimi zasobami, aby pozwoliły one jej realizować działania przez określony czas.
Englishto make sth over to sb
EnglishToday President Sarkozy said, and I quote: 'I have tried to make Europe move, but over the last six months Europe has actually changed me.
Dziś prezydent Sarkozy powiedział, cytuję: "starałem się pchnąć Europę naprzód, lecz przez ostatnie sześć miesięcy to Europa zmieniła mnie.
EnglishIt remains to be seen whether he will continue to make it over the obstacles, but I am reasonably optimistic that he will succeed.
Wciąż obserwuje się go, czy nadal będzie radził sobie z przeszkodami, lecz jestem w tym względzie racjonalnym optymistą i myślę, że wynik będzie pomyślny.
EnglishSomebody, some people -- and I saw somebody kind of make the motion over here -- some people have a great idea where they light the match, melt the side of the candle, try to adhere it to the wall.
Niektórzy mają świetny pomysł gdy zapalają zapałkę, topią bok świeczki i próbują przylepić ją do ściany.
EnglishIn view of the fact that both bodies support the micro-financing instrument, it was possible to make considerable progress over the essential wording of the proposal.
Ponieważ obie instytucje popierały instrument mikrofinansowy, można było wprowadzić istotne udoskonalenia w bardzo ważnych fragmentach wniosku.
EnglishIn this country, if we win the election, we are going to make all government spending over 25,000 pounds transparent and available online, searchable for anyone to see.
W tym kraju, jeśli zwyciężymy w wyborach, zamierzamy zrobić wszystkie wydatki powyżej £25 000 jawnymi i dostępnymi online. ~~~ Każdy będzie mógł je odnaleźć.
EnglishThe shortfall is expected to make itself keenly felt over the next six months, with increases in the prices of rare earth elements and disruptions to production lines.
Oczekuje się też, że w okresie najbliższych 6 miesięcy niedobory staną się odczuwalne, co spowoduje wzrost cen metali ziem rzadkich i zakłócenia na liniach produkcyjnych.