"following on from this..." vertalen - Pools

EN

"following on from this..." in het Pools

EN

following on from this...

volume_up

Vergelijkbare vertalingen voor "following on from this..." in Pools

following bijvoeglijk naamwoord
to follow werkwoord
on bijvoeglijk naamwoord
on bijwoord
on voorzetsel
from voorzetsel
this voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "following on from this..." in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTake the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishIt is the Council, following proposals from the Commission, that sets salaries.
Wynagrodzenia ustala Rada, opierając się na propozycjach Komisji.
EnglishI would be interested in answers to the following questions from the Commission.
Interesowałyby mnie odpowiedzi Komisji na następujące pytania.
EnglishBreast-feeding should only be resumed following advice from your doctor.
Karmienie piersią można wznowić dopiero po konsultacji z lekarzem.
EnglishFollowing on from that, domestic workers should be in a stronger position to exercise their rights.
Od teraz pracownicy domowi powinni mieć lepsze możliwości korzystania za swoich praw.
EnglishFollowing on from what many Members have said, I wish to emphasise the stabilising role of enlargement.
Kontynuując wypowiedzi wielu posłów, pragnę podkreślić stabilizującą rolę rozszerzenia.
EnglishI wish to stress a few points, following on from Mr Caspary.
Chcę zwrócić uwagę na kilka aspektów nawiązując do kolegi Caspariego.
EnglishAdvagraf prolonged-release capsules should be taken immediately following removal from the blister.
Advagraf kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishFollowing on from everything that other Members have already said, there are three points that I want to bring up.
Z wypowiedzi innych posłów wynikają trzy kwestie, które chciałabym poruszyć.
EnglishFollowing on from Hungary in 2009 and Romania in 2010, Slovakia and Bulgaria will be the focus this year.
Po Węgrzech w roku 2009 i Rumunii w roku 2010 skoncentrujemy się teraz na Słowacji oraz Bułgarii.
EnglishFollowing on from identical decisions regarding other states, it will now extend to Slovakia.
W następstwie takich samych decyzji odnoszących się do innych państw, strefa ta powiększy się teraz o Słowację.
EnglishMr President, following on from my colleagues I would like to speak about the fight against discrimination.
Panie przewodniczący! W ślad za moimi kolegami, chciałabym wypowiedzieć się na temat walki z dyskryminacją.
EnglishFollowing on from this, perhaps I could just make an observation on the Services Directive, which was introduced in December 2009.
Chciałabym też poruszyć kwestię dyrektywy o usługach wprowadzonej w grudniu 2009 roku.
EnglishThe drug exposure (AUC) increased linearly from 2653 to 16736 ng. hr/ ml following dosing from 80 to 300 mg/ m2.
Ekspozycja na lek (AUC) wzrastała liniowo od 2 653 do 16 736 ng godz. / ml po podaniu od 80 do 300 mg/ m2.
EnglishThe uprising in this country, following on from Tunisia and Egypt, has been bloodier and has taken a tragic turn.
Powstanie w tym kraju, po powstaniu w Tunezji i Egipcie, było bardziej krwawe i przyjęło tragiczny obrót.
EnglishNow, directly following on from this decision, we have the next issue relating to enhanced cooperation on the table.
Obecnie, bezpośrednio wskutek tej decyzji, mamy po raz kolejny do czynienia z kwestią wzmocnionej współpracy.
English- (EL) Mr President, the Slovenian Presidency is very fortunate to be following on from two successful presidencies.
- (EL) Panie przewodniczący! Prezydencja słoweńska ma szczęście następować po dwóch bardzo pomyślnych prezydencjach.
EnglishFollowing on from that, will the Commission use any legal powers at its disposal to ensure compliance with Community law?
Kontynuując ten temat: czy Komisja wykorzysta któryś z posiadanych środków prawnych, aby zapewnić przestrzeganie prawa wspólnotowego?
EnglishIn addition, the topic of what the European Union will stand for in 2020, following on from the Lisbon Strategy, was also discussed.
Ponadto omawiano również sposób funkcjonowania Unii Europejskiej w 2020 roku, na kolejnym etapie po strategii lizbońskiej.
EnglishIn view of the Council's utter unwillingness to move forward, we took a new vote, following advice from legal services.
Z uwagi na postawę Rady, zdecydowanie niechętną temu, by ruszyć do przodu, idąc za radą służb prawnych, przeprowadziliśmy nowe głosowanie.