EN fitting
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. "bathroom"

fitting (ook: fixture, fittings, armature)

2. "for clothing"

fitting (ook: measure)
fitting

3. "for hearing aid"

fitting

4. "on door, furniture"

5. "electrical, gas"

6. "width of shoe"

7. technologie

fitting (ook: profile)

Synoniemen (Engels) voor "fitting":

fitting

Voorbeeldzinnen voor "fitting" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Preferencyjne traktowanie niektórych skarżących nie przystoi neutralnemu sędziemu.
EnglishOther expenditure preliminary to construction or fitting-out of a building
Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków
EnglishI think it is fitting to devote special attention to that aspect too.
Uważam, że należy poświęcić szczególną uwagę także temu aspektowi.
EnglishThat is most fitting, because efficacy requires availability.
To najlepsze określenie, gdyż skuteczność uwarunkowana jest dostępnością.
EnglishSubsidiarity is a fitting subject for political speeches, but does not feature in legislation.
Pomocniczość jest dobrze brzmiącym tematem politycznych wystąpień, lecz brak jej w prawodawstwie.
EnglishIt also covers technical assistance fees relating to major fitting-out operations for premises.
Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.
EnglishIn 2008, then, we shall have a tight-fitting budget, although we should have preferred something more comfortable.
W 2008 r. będziemy mieli zatem napięty budżet, chociaż wolelibyśmy coś bardziej swobodnego.
EnglishThis means that service garages need access to technical information and regulations on fitting out engines.
Wymaga to dostępności informacji technicznych, regulacji wyposażenia silników przez stacje obsługi.
EnglishAnd I'd say this knowledge is over-fitting to past data.
Ta wiedza jest nadmiernie dopasowana do dawnych danych.
EnglishIt is fitting for the public sector to show an example to the people of Europe in promoting clean vehicles.
Wypada, by sektor publiczny dał ludności w Europie przykład promowania ekologicznie czystych pojazdów.
Englishavoid tight fitting footwear or high-heeled shoes.
unikać dopasowanego obuwia lub butów na wysokich obcasach.
EnglishMy fourth comment is to do with budget aid (and it would be more fitting in a broader debate).
Moja czwarta uwaga dotyczy wsparcia budżetowego i tak naprawdę byłaby bardziej na miejscu podczas ogólniejszej debaty.
EnglishSo you see larger pieces fitting in within smaller pieces here.
Widzicie większe kawałki w mniejszych.
Englishyou spend time outdoors after applying Protopy, use a sunscreen and wear loose fitting clothing that protects the skin from the sun.
e zastosowaniu maści Protopy, należy używać kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym i nosić
EnglishI thought it was fitting for me to be doing that.
Myślałem, że ten projekt pasuje do mnie.
EnglishWe should be clear that it would be fitting to consider a strategy for how to deal with this situation.
Powinniśmy jasno sobie powiedzieć, że właściwszym rozwiązaniem na rzecz poradzenia sobie z tą sytuacją byłoby opracowanie strategii.
EnglishIt is a fitting time for us to discuss Ukraine now, because at this very moment, in 2008, Ukraine needs help.
Nadeszła odpowiednia dla nas chwila, by dyskutować na temat Ukrainy, bo właśnie teraz, w 2008 roku, Ukraina potrzebuje pomocy.
EnglishBut very often, many, if not most of us, when we hit puberty, we start worrying about fitting in and being popular.
Jednak wchodząc w okresie dojrzewania często zaczynamy się zamartwiać - chcemy być popularne i nie chcemy odstawać od reszty.
EnglishI fully agree with the findings and recommendations made to the European Commission, because they are exceptionally fitting.
W pełni zgadzam się z wnioskami i zaleceniami skierowanymi do Komisji Europejskiej, jako że są one wyjątkowo trafne.
EnglishTuesday: Fitting in is way overrated.
Wtorek: nie warto wtapiać się w otoczenie.