"exact" vertalen - Pools

EN

"exact" in het Pools

EN exact
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

The exact mechanism of the antitumour activity of doxorubicin is not known.
Dokładny mechanizm przeciwnowotworowego działania doksorubicyny nie jest znany.
On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
Na tej podstawie ustala się dokładny skład naszej pomocy żywnościowej.
The exact way alitretinoin works in Kaposi's sarcoma is unknown.
Dokładny mechanizm działania alitretinoiny w mięsaku Kaposiego jest nieznany.
Your doctor has determined the exact dosage for administration of Viraferon according to your individual needs. uc
Lekarz prowadzący przepisał Viraferon konkretnej osobie z uwagi na jej obecny stan zdrowia; nie należy zn
That is why I would like to see a specific roadmap with exact deliverables for each event, and an exact date on which we have to conclude it.
Dlatego chciałabym opracować konkretny plan działania, zawierający dokładne efekty każdego wydarzenia i dokładną datę, kiedy mamy coś osiągnąć.
This is a discussion which is ongoing, so we agree with the spirit of the proposal, but do not consider it appropriate to set either an exact sum or specific conditions right now.
Ta dyskusja nadal trwa, a więc zgadzamy się z duchem wniosku, ale nie uważamy za wskazanie ustalenia już teraz ani dokładnej kwoty, ani konkretnych warunków.
I want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.
Chcę w związku z tym dokonać sprostowania co do właściwej roli Komisji w budowie drogi M3.
exact (ook: abstemious, precise, rigid, tight)

Synoniemen (Engels) voor "exact":

exact

Voorbeeldzinnen voor "exact" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTo perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.
Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.
EnglishIt was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.
Dlatego też jest to ważne absolutorium i musieliśmy skonkretyzować nasz dialog.
EnglishThe exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.
Dokładne liczby różnią się w zależności od kraju, podobnie jak warunki więzienia.
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
Może podążyć drogą życiową podobną do drogi swoich rodziców albo wybrać zupełnie inną.
EnglishWe have two beings, both conceived in the middle of 1979 on the exact same day.
Mamy dwie osoby, obie poczęte w połowie 1979, dokładnie tego samego dnia.
EnglishHowever, the problem in Bulgaria of vote buying indicates the exact opposite.
Powstały w Bułgarii problem kupowania głosów wskazuje jednak na coś wręcz przeciwnego.
EnglishAnd we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.
Chcemy, żeby wszyscy patrzyli przez to samo okno i widzieli dokładnie to samo.
EnglishThe exact figures and products used in the examples may change over time.
Dokładne dane i produkty zastosowane w przykładach mogą zmienić się z czasem.
EnglishThat's what's so special about stories, they're not a widget, they aren't exact.
Co wspaniałe w opowiadaniach, to że nie są maszynowe, nie są dokładne.
EnglishThe exact number is probably much higher and therefore a state secret.
Dokładna liczba jest prawdopodobnie jeszcze wyższa i stanowi tajemnicę państwową.
EnglishWe knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.
Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.
EnglishClick Verbatim to see results that contain the exact words you searched for.
Kliknij Dokładnie, aby zobaczyć wyniki zawierające dokładnie te słowa, których szukasz.
EnglishThe exact cause of the accident in the Gulf of Mexico is still unknown.
Nie znana jest jeszcze bezpośrednia przyczyna wypadku w Zatoce Meksykańskiej.
EnglishAnd the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
EnglishIt will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
Pozostanie on zatem w mocy dokładnie przez kolejnych siedem lat i kilka dni.
EnglishI could not tell you the exact figure, but we will find out exactly one month from now.
Nie mogę podać państwu precyzyjnej liczby, ale będziemy ją dokładnie znać za miesiąc.
EnglishWe have before us as speakers - before me, to be exact - a historic moment.
Przed nami, jako mówcami - a dokładniej, przede mną -historyczny moment.
EnglishBehold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
EnglishI do not know the exact figures, but the devaluation is at least 50%.
Nie znam dokładnych danych liczbowych, ale dewaluacja wynosi przynajmniej 50%.
EnglishTo obtain specific and exact aPTT limits, the laboratory equipment / test reagent used may
Aby uzyskać określone i dokładne wartości graniczne APTT, należy wykalibrować sprzęt