"every" vertalen - Pools

EN

"every" in het Pools

EN every
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

every (ook: everybody, everyone, any, each)
volume_up
każdy {vnw.}
They stalk blissful couples and they study their every move and mannerism.
śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
One has the right to have ideas and not to be frightened every time there is a new idea.
Każdy ma prawo do pomysłów i nie powinien się bać, ilekroć wpadnie na nowy pomysł.
And, secondly, to convince you that every home really ought to have a scanning electron microscope.
Chcę was też przekonać, że każdy powinien mieć elektronowy mikroskop skaningowy.
every (ook: each)
And every one had four faces, and every one of them had four wings.
A każde po cztery twarze, także po cztery skrzydła każde z nich miało;
From a budgetary point of view, I can endorse Mr Coelho's every sentence, every word and every effort.
Z punktu widzenia budżetu popieram każde zdanie, każde słowo i każdy wysiłek pana posła Coelho.
(Laughter) (Applause) This is there for every child, and every child can enjoy this.
To jest przeznaczone dla każdego dziecka, każde dziecko może się tym cieszyć.
every (ook: each)
volume_up
każda {bn. v}
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Uderza on również w każdą firmę, każdego pracownika, każdego właściciela domu i każdą rodzinę.
When they're angry, they look ugly, every being, but when they're happy they look beautiful.
Kiedy są wściekłe, wyglądają brzydko, każda istota, ale kiedy są szczęśliwe wyglądają pięknie.
Every wall, every concrete wall is resisting the stresses and supporting the building.
Każda betonowa ściana opiera się naciskom i podpiera konstrukcję.
every (ook: all, every kind of)
volume_up
wszelki {bn. m}
For every beast of the forest is mine, And the cattle upon a thousand hills.
Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach.
for to every purpose there is a time and judgment; because the misery of man is great upon him:
Albowiem wszelki zamysł ma czas i przyczyny; aleć wielka bieda trzyma się człowieka,
The sum of thy word is truth; And every one of thy righteous ordinances [endureth] for ever.
Najprzedniejsza rzecz słowa twego jest prawda, a na wieki trwa wszelki sąd sprawiedliwości twojej.

Voorbeeldzinnen voor "every" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIn case of acute thrombosis CEPROTIN may be administered to you every 6 hours.
W przypadku ostrej zakrzepicy konieczne może być podawanie CEPROTIN co 6 godzin.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishTherefore, the fight will continue every day of the year, not just on 8 March.
W związku z tym walka ta będzie trwała każdego dnia w roku, a nie tylko 8 marca.
Englishge administered every other week as a single dose via subcutaneous injection.
W czasie leczenia produktem Trudexa należy kontynuować podawanie metotreksatu. z
EnglishDepending on your response, your doctor may increase the dose to 40 mg every week.
odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg co tydzień.
EnglishIt is given every three weeks by infusion into a vein over a period of one hour.
Preparat podawany jest co trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę.
EnglishMr President, religious freedom is a natural human right for each and every person.
Panie przewodniczący! Wolność wyznania jest naturalnym prawem każdego człowieka.
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
English. ~~~ Every one made a profit.
Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.
Englishor The haemoglobin should be measured every one or two weeks until it is stable.
Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Przyklaskuję tej decyzji i sądzę, że powinno to dotyczyć wszystkich towarów.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Podejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Życzę Chorwacji, Macedonii i Turcji wszelkich sukcesów na ich drodze do Europy.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Co roku na jakąś formę demencji zapada w Unii Europejskiej 1,4 miliona osób.
EnglishEvery year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
Każdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.
EnglishCameroon, northern Cameroon, boom and bust cycles of hunger every year for decades.
Kamerun, północny Kamerun, cykliczne fale głodu każdego roku od dziesięcioleci.